Luyện tập về tính diện tích_BGĐT


Trường tiểu học Đồng Trạch
BÀI CŨ
BÀI CŨ
Tính diện tích hình vuông ABCD và hình chữ
Tính diện tích hình vuông ABCD và hình chữ
nhật MNPQ dưới đây theo kích thước đã cho.
nhật MNPQ dưới đây theo kích thước đã cho.
A B
CD
3m
3m
3m
4m
M N
PQ

Thứ năm ngày 12 tháng 2 năm 2009
Thứ năm ngày 12 tháng 2 năm 2009
Luy n t p v tính di n tíchệ ậ ề ệ
Luy n t p v tính di n tíchệ ậ ề ệ
Ví dụ:
Ví dụ:
Tính diện tích của mảnh đất có kích
Tính diện tích của mảnh đất có kích
thước theo hình vẽ bên
thước theo hình vẽ bên
20m
25m25m
20m
40,1m
20m
20m
Toán
Toán

Thứ năm ngày 12 tháng 2 năm 2009
Thứ năm ngày 12 tháng 2 năm 2009
Cách 1 Cách 2
D
A
C
B
D
G
A
E
Q
P
K H
N
M
C
B
D
G
A
E
Q
P
K H
N
M
Thảo luận theo nhóm 2 để tìm cách tính diện tích của mảnh đất

40,1m
C
B
D
G
A
E
Q
P
20m
20m
20m
20m
25m
25m
K
H
NM
40,1m
C
B
D
G
A
E
Q
P
K
H
NM
20m
20m
25m
20m
25m
20m
CÁCH 1
CÁCH 2

Generate time = 0.1627368927002 s. Memory usage = 1.93 MB