Đề thi sinh học lớp 10 Nâng cao

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Trường THPT Kim sơn A
GV ra đề: Trần Chí Trung
ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM
MÔN SINH HỌC
Thời gian làm bài: 45 phút;
(16 câu trắc nghiệm)
Mã đề thi 132
Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:...............................................................................
I- Tr¾c nghiÖm kh¸ch quan (4 ®iÓm)
Câu 1: Phát biểu nào sau đây đúng :
A. ATP truyền năng lượng cho các hợp chất khác thông qua chuyển nhóm photphat đầu tiên cho các
chất đó để trở thành ADP.
B. Nhiệt năng ngoài việc giữ ổn định nhiệt độ cho tế bào, nó còn có khả năng sinh công.
C. Tế bào tiếp xúc nước --> xảy ra quá trình co nguyên sinh --> khí khổng mở.
D. Khi có enzim xúc tác, tốc độ phản ứng có thể tăng cả triệu lần..
Câu 2: Vì sao tế bào hồng cầu và các tế bào khác trong cơ thể người không bị vỡ ?
A. Vì tế bào của người ở trong dung dịch nước mô ưu trương
B. Vì tế bào của người ở trong dung dịch nước mô nhược trương
C. Vì tế bào của người ở trong dung dịch nước mô đẳng trương
D. Vì tế bào của người có thành tế bào che chở
Câu 3: Một phân tử Prôtêin có 300 axit amin. Hỏi gen tổng hợp nên phân tử prôtêin này có bao nhiêu
nuclêotit ?
A. 1809 B. 900 C. 1800 D. 1812
Câu 4: Một số cấp tổ chức của thế giới sống được sắp xếp theo chiều từ cấp lớn đến cấp bé là
A. Sinh quyển > Quần thể > Cơ quan > Tế bào > Phân tử > Nguyên tử.
B. Sinh quyển > Quần thể > Cơ quan > Bào quan > Tế bào > Nguyên tử .
C. Sinh quyển > Quần thể > Quần xã > Cơ quan > Nguyên tử > Phân tử.
D. Sinh quyển > Quần thể > Tế bào > Cơ quan > Phân tử > Nguyên tử.
Câu 5: Một đoạn phân tử ADN có 1200 nuclêotit thì, có chiều dài là:
A. 4080 ăngtron B. 3600 ăngtron C. 2040 ăngtron D. 5100 ăngtron
Câu 6: ADN chủ yếu tập trung nhiều nhất ở đâu :
A. Màng sinh chất B. Nhân tế bào C. Ti thể và lạp thể D. Tế bào chất
Câu 7: Những chất hữu cơ chính cấu tạo nên tế bào :
A. Cacbohiđrat, lipit, prôtêin và axit nuclêôtit.
B. Cacbohiđrat, lipit, prôtêin và xenlulôzơ.
C. Cacbohiđrat, lipit, glicôgen và axit nuclêôtit.
D. Cacbohiđrat, lipit, prôtêin và axit amin.
Câu 8: Cho trình tự sắp xếp các cặp nuclêôtít trong gen:
5
'
TAX - AXA - GGT............3
'
3
'
ATG - TGT - XXA............ 5
'

<== chiều sao mã
Phân tử mARN có trình tự các nuclêôtít được bắt đầu là:
A. 3
'
AUG - UGU - XXA.........5
'
B. 5
'
AUG - UGU - XXA.........3
'
C. 3
'
AUG - UXU - XXA.........5
'
D. 5
'
UAX - AXA - GGU.........3
'
Câu 9: Cho các cụm từ :
1/ Tích luỹ năng lượng trong các chất hữu cơ
2/ Tổng hợp các chất hữu cơ phức tạp từ chất đơn giản.
3/ Phân giải các chất phức tạp thành các chất đơn giản.
4/ Phá vở liên kết hóa học trong chất hữu cơ làm thế năng chuyển thành động năng.
Dị hóa là các quá trình
A. 1, 4 B. 1, 2. C. 3, 4 D. 2, 3
Câu 10: Cấu trúc không gian của phân tử prôtêin bị biến đổi thì được gọi là hiện tượng:
Trang 1/2 - Mã đề thi 132
A. Bin dng. B. Bin tớnh. C. Bin cht. D. Bin d.
Cõu 11: Chuyn húa vt cht cú cỏc quỏ trỡnh c bn l
A. ng húa v d húa. B. Tng hp v phõn gii cht hu c.
C. Tớch ly v gii phúng nng lng. D. Tng hp v thi cht cn b ó ra ngoi
Cõu 12: Gen cú 96 chu kỡ xon v cú t l cỏc loi nuclờotit l A = 1/3 G. S lng tng loi
nuclờụtit ca gen l:
A. A= T= 360; G= X= 120 B. A= T= 720; G= X= 240
C. A= T = 120; G= X= 360 D. A = T = 240; G= X= 720
Cõu 13: Cỏc cp phõn loi c sp xp t thp n cao l:
A. Chi- loi- h- b- lp- ngnh- gii. B. Loi-chi- b- h-lp- ngnh- gii.
C. Loi- chi- h- b- ngnh- lp- gii. D. Loi- chi- h- b- lp- ngnh- gii.
Cõu 14: n quỏ nhiu m ng vt s cú nguy c dn n x va ng mch do m ng
vt cú cha :
A. Glixờrol. B. Axit bộo no.
C. Axit bộo khụng no. D. Glixờrol v axit bộo.
Cõu 15: Nhng hp cht no sau õy cú n phõn l Glucụz ?
A. Saccarụz v xenlulụz B. Tinh bt v Glicụgen
C. Tinh bt v Saccarụz D. Glicụgen v Saccarụz
Cõu 16: Hon thnh ni dung sau:
Trong quỏ trỡnh tng hp...(1)..: Trỡnh t cỏc nuclờụtớt trong ...(2) qui nh trỡnh t cỏc nuclờụtit
ca ...(3).qua c ch...(4).. Trỡnh t ny li qui nh trỡnh t sp xp cỏc axit amin trong phõn t....(1).
qua c ch gii mó
Th t 1, 2, 3, 4 ln lt l:
A. gen - mARN - sao mó - ADN B. Prụtờin - tARN- mARN - sao mó
C. Prụtờin - gen - mARN - sao mó D. tARN- mARN - sao mó - tARN
II- Tự luận ( 6 điểm)
Cõu 1: T bo c, t bo hng cu, t bo bch cu, t bo thn kinh, loi t bo no cú
nhiu Lizụxụm nht ? Gii thớch ? Ti sao cỏc enzim trong lizụxụm li khụng phỏ v lizụxụm
ca t bo?
Cõu 2: Cỏc cht hu c trong t bo nh: Tinh bt, Lipit, Prụtờin, Axit nuclờic:
- c cu to t nhng n phõn no ?
- Tờn gi cỏc liờn kt gia cỏc n phõn trong mi cht hu c ú ?
- Vai trũ ca cỏc liờn kt ny trong c th sng ?
- Nờu chc nng ca cỏc cht hu c trờn ?
Câu 3: Tại sao muốn giữ rau tơi ta phải thờng xuyên vảy nớc vào rau ?
----------- HT ----------
Trang 2/2 - Mó thi 132

Generate time = 0.13571500778198 s. Memory usage = 1.93 MB