tap doc lop 1: hoa ngoc lan


Tr ng Ti u h c A xuân Phongườ ể ọ
Phòng Giáo d c - Đào t o huy n Xuân Tr ngụ ạ ệ ườ
Bài: Hoa ng c lanọ
Giáo viên th c hi n: Th Thanh Thúyự ệ Đỗ ị

Ki m tra bài cể ũ
Th hai ngày 17 tháng 3 năm 2008ứ
T p đ c ậ ọ
B ng ã làm gì giúp m n u c m?ố đ để ẹ ấ ơ

Hoa ng c lanọ
Th hai ngày 17 tháng 3 năm 2008ứ
T p đ c ậ ọ
B c ứ
tranh
v c nh ẽ ả
gì?

Hoa ng c lanọ
ở ngay đ u hè nh b em có m t ầ à à ộ
cây hoa ng c lan. Thân cây cao, to, v ọ ỏ
b c tr ng. Lá d y, c b ng b n tay, xanh ạ ắ à ỡ ằ à
th m.ẫ
Hoa lan l p ló qua k lá. N hoa xinh xinh, tr ng ấ ẽ ụ ắ
ng n. Khi hoa n , cánh hoa xòe ra duyên dáng. H ng lan ầ ở ươ
ngan ngát, t a kh p v n, kh p nhà.ỏ ắ ườ ắ

Vào mùa lan, sáng sáng, bà th ng cài m t búp lan ườ ộ
lên mái tóc em.
Tìm trong bài các ti ng ế
có ch a ph âm đ u ứ ụ ầ l?
Th hai ngày 17 tháng 3 năm 2008ứ
T p đ c ậ ọ
hoa
ng c lanọ
Lá dày
l p lóấ
Tìm các ti ng có ế
ch a v n ứ ầ ăng ở
trong bài?
v b c tr ngỏ ạ ắ
Tìm ti p trong bài ế
các ti ng có ch a ế ứ
v n ầ ăp?
kh pắ kh pắ
sáng sáng

Tìm hi u bài Luy n cể ệ đọ
- hoa ng c lan ọ

- lá dày
- l p ló ấ
- v b c tr ngỏ ạ ắ
- kh p ắ
Hoa ng c lanọ
Th hai ngày 17 tháng 3 năm 2008ứ
T p đ cậ ọ
- sáng sáng

Hoa ng c lanọ
Th hai ngày 17 tháng 3 năm 2008ứ
T p đ c ậ ọ
ngay đ u hè nhà bà em có m t cây hoa ng c lan.Ở ầ ộ ọ

Hoa ng c lanọ
Th hai ngày 17 tháng 3 năm 2008ứ
T p đ c ậ ọ
Vào mùa lan,sáng sáng,bà th ng cài m t ườ ộ
búp lan lên mái tóc em.
ngay đ u hè nhà bà em có m t cây hoa Ở ầ ộ
ng c lan. Thân cây cao to, v b c tr ng. Lá dày, c ọ ỏ ạ ắ ỡ
b ng bàn tay, xanh th m.ằ ẫ
Hoa lan l p ló qua k lá. N hoa xinh xinh, ấ ẽ ụ
tr ng ng n. Khi hoa n , cánh xòe ra duyên dáng. ắ ầ ở
H ng lan ngan ngát, t a kh p v n, kh p nhà.ươ ỏ ắ ườ ắ

Generate time = 0.47161412239075 s. Memory usage = 1.93 MB