HỢP CHẤT CỦA NHÔM (12cbản)


KIỂM TRA BÀI CỦ
Câu 1: Viết phương trình các phản ứng thực hiện dãy chuyển đổi sau:
Al AlCl
3
Al(OH)
3
Al
2
O
3
Al
Al +
3
/
2
Cl
2
AlCl
3
( Al + 3HCl AlCl
3
+
3
/
2
H
2
)
AlCl
3
+ 3NaOH

(đủ) Al(OH)
3
+ 3NaCl
2Al(OH)
3
Al
2
O
3
+ 3H
2
O
t
OC
Al
2
O
3
2Al +
3
/
2
O
2
đpnc
Câu 2: Có 4 mẫu bột kim loại là Na, Al, Ca, Fe. Chỉ dùng H
2
O làm thuốc thử thì
số kim loại có thể phân biệt được tối đa là
.1 .2
.3
.4
A
B C
D
ĐA
ĐÁP ÁN: D

NHÔM OXIT
Al
2
O
3
NHÔM
HYĐROXIT
Al(OH)
3
NHÔM
SUNFAT
Al
2
(SO
4
)
3
NHẬN BIẾT
Al
3+
TRONG
DUNG DỊCH
NÔI DUNG

I. NHÔM OXIT: Al
2
O
3
1. Tính chất vật lý

Al có tác dụng với H
2
O ?
TL

. Al có tác dụng với H
2
O ngay cả ở điều kiện thường

. Tại sao các vật dụng bằng nhôm sử dụng ở gia đình không tác dụng với H
2
O ?
TL

. Các vật dụng bằng nhôm sử dụng ở gia đình không tác dụng với H
2
O ngay cả ở nhiệt
độ cao vì có lớp Al
2
O
3
bao bọc bên ngoài, tuy mỏng nhưng rất bền, đặc khít, không cho
H
2
O và không khí thấm qua

.Al
2
O
3
là chất rắn màu trắng, không tan trong nước và không tác dụng với H
2
O,
nhiệt độ nóng chảy trên 2050
OC
2. Tính chất hoá học

.Thế nào là chất lưỡng tính?
TL

. Chất lưỡng tính là chất vừa thể hiện tính axit vừa thể hiện tính bazơ hoặc vừa tác
dụng được với axit vừa tác dụng được với bazơ

. Thí nghiệm: Al
2
O
3
+ dd HCl ?

Al
2
O
3
+ 6H
+
3Al
3+
+ 3H
2
O

. Trong phản ứng với axit Al
2
O
3
là oxit bazơ (1)

Thí nghiệm: Al
2
O
3
+ dd NaOH ?
b. Tác dụng với dd kiềm (NaOH, KOH, Ba(OH)
2
, Ca(OH)
2
, …)
2. Tính chất hoá học
a. Tác dụng với axít
Al
2
O
3
+ 6HCl

2AlCl
3
+ 3H
2
O
Al
2
O
3
+ 2NaOH

2NaAlO
2
+ H
2
O
(Natri aluminat)
Al
2
O
3
+ 2OH

2AlO
2

+ H
2
O

. Trong phản ứng với dd kiềm Al
2
O
3
là oxit axit (2)
Từ (1) và (2): Al
2
O
3
là oxit lưỡng tính

Generate time = 0.070555925369263 s. Memory usage = 1.93 MB