VÙNG TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ


Kiểm tra
bài cũ
1. Em hãy
cho biết
nước ta có
mấy vùng
kinh tế ?
Kể tên và
xác định
giới hạn
của các
vùng kinh
tế đó trên
bản đồ ?


I. VÞ trÝ ®Þa lý vµ giíi h¹n l·nh thæ
TiÕt 19 - bµi 17:
Vïng trung du vµ miÒn nói b¾c bé
Vïng trung du vµ miÒn nói b¾c bé
Sù ph©n hãa l·nh thæ
Sù ph©n hãa l·nh thæ

H1? Quan sát hình 17.1 và kết
hợp SGK em hãy xác định vị trí
địa lý của vùng theo dàn ý sau:
* Ranh giới: + Đất liền
+ Biển
+ Bắc
* Vị trí + Nam
tiếp giáp: + Tây
+ Đông
* Các tỉnh thành phố:
+ Tây Bắc ? tỉnh :
+ Đông Bắc ? tỉnh :
Vùng trung du và miền núi bắc bộ
Vùng trung du và miền núi bắc bộ
Tiết 19 - bài 17:
Sự phân hóa lãnh thổ
Sự phân hóa lãnh thổ
I. Vị trí địa lý và giới hạn lãnh thổ

* Các tỉnh thành phố:
+ Tây Bắc 4 tỉnh : Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu
+ Đông Bắc 12 tỉnh : Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng
Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Phú Thọ,
Yên Bái, Lào Cai.
* Vị trí tiếp giáp:
+ Phía Bắc và Đông Bắc giáp Trung Quốc
+ Phía Nam:giáp vùng đồng bằng Sông Hồng và Bắc Trung Bộ
+ Phía Tây giáp Lào
+ Phía Đông Nam giáp biển
Đáp án
* Vị trí tiếp giáp:
+ Phía Bắc và Đông Bắc giáp Trung Quốc
+ Phía Nam:giáp vùng đồng bằng Sông Hồng và Bắc Trung Bộ
+ Phía Tây giáp Lào
+ Phía Đông Nam giáp biển

? VÞ trÝ n¬i ®©y cã g× ®Æc biÖt ?


? Em hãy nêu ý nghĩa, vị trí địa lí
của vùng ?
+ ý nghĩa chiến lược về kinh
tế quốc phòng.
I. Vị trí địa lý và giới hạn lãnh thổ
Vùng trung du và miền núi bắc bộ
Vùng trung du và miền núi bắc bộ
Tiết 19 - bài 17:
Sự phân hóa lãnh thổ
Sự phân hóa lãnh thổ

Bảng hệ thống các vũng lãnh thổ năm 2002.
stt Vùng
đơn vị (%)
Diện tích Dân số
1
Trung du và miền núi Bắc Bộ
30, 7 14, 4
2
đồng bằng Sông Hồng
4, 5 22, 0
3
Bắc Trung Bộ
15, 6 12, 9
4
Duyên hải Nam Trung Bộ
13, 4 10, 5
5
Tây Nguyên
16,5 5, 5
6
đông Nam Bộ
7, 2 13, 7
7
đồng bằng Sông Cửu Long
12, 4 21, 0
? Quan sát bảng số liệu trên, em hãy nhận xét về diện tích và dân
số của vùng so với các vùng khác?

+ Là vùng lãnh thổ rộng lớn
nhất chiếm 30,7 % diện tích cả
nước.
? Sự phát triển kinh tế của vùng
phải dựa trên những điều kiện nào?
II. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên
thiên nhiên.
? Vùng Trung du và miền núi Bắc
Bộ có đặc điểm chung là gì?
+ Chịu sự chi phối sâu sắc của
độ cao địa hình.
Vùng trung du và miền núi bắc bộ
Vùng trung du và miền núi bắc bộ
Tiết 19 - bài 17:
Sự phân hóa lãnh thổ
Sự phân hóa lãnh thổ
I. Vị trí địa lý và giới hạn lãnh thổ
+ ý nghĩa chiến lược về kinh
tế quốc phòng.

II. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên
thiên nhiên.
+ Là vùng lãnh thổ ...
Vùng trung du và miền núi bắc bộ
Vùng trung du và miền núi bắc bộ
Tiết 19 - bài 17:
Sự phân hóa lãnh thổ
Sự phân hóa lãnh thổ
I. Vị trí địa lý và giới hạn lãnh thổ
+ ý nghĩa ...
+ Chịu sự chi phối sâu sắc của
độ cao địa hình.
? Quan sát hình 17.1 kết hợp với các
thông tin trong SGK em hãy nhận
xét đặc điểm địa hình nơi đây ?
+ Là vùng có địa hình cao nhất
trong cả nước.

II. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên
thiên nhiên.
+ Là vùng lãnh thổ ...
Vùng trung du và miền núi bắc bộ
Vùng trung du và miền núi bắc bộ
Tiết 19 - bài 17:
Sự phân hóa lãnh thổ
Sự phân hóa lãnh thổ
I. Vị trí địa lý và giới hạn lãnh thổ
+ ý nghĩa ...
+ Chịu sự chi phối sâu sắc của
độ cao địa hình.
? Quan sát hình 17.1 hãy nhận xét
về tiểm năng khoáng sản và thủy
điện nơi đây ?
+ Là vùng có địa hình cao nhất
trong cả nước.
+Giàu khoáng sản, tiềm năng
thủy điện lớn.

II. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên
thiên nhiên.
+ Là vùng lãnh thổ ...
Vùng trung du và miền núi bắc bộ
Vùng trung du và miền núi bắc bộ
Tiết 19 - bài 17:
Sự phân hóa lãnh thổ
Sự phân hóa lãnh thổ
I. Vị trí địa lý và giới hạn lãnh thổ
+ ý nghĩa ...
+ Chịu sự chi phối sâu sắc của
độ cao địa hình.
+ Là vùng có địa hình cao nhất
trong cả nước.
? Dải đất chuyển tiếp giữa miền núi
Bắc Bộ và châu thổ Sông Hồng có
tên gọi là gì ?

Generate time = 0.10296392440796 s. Memory usage = 1.93 MB