Địa 8- bài 27TIẾT 27
ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN
VỊ TRÍ, GIỚI HẠN, HÌNH DẠNG LÃNH THỔ VIỆT NAM
1.Vị trí và giới hạn lãnh thổ:

Dựa vào hình
bên cạnh, cho
biết lãnh thổ
Việt Nam bao
gồm những
bộ phận nào ?

TIẾT 27
ĐỊA LÝ VIỆT NAM
VỊ TRÍ, GIỚI HẠN, HÌNH DẠNG LÃNH THỔ VIỆT NAM
1.Vị trí và giới hạn lãnh thổ:
a/ Phần đất liền :
- Diện tích: 329.247 km
2
Cho biết phần đất liền nước ta có diện tích bao nhiêu ?

Dựa vào hình 23.2 và kết
hợp bảng 23.2 cho biết
các điểm cực Bắc, Nam
nằm ở những vĩ độ nào;
cực Đông, Tây phần đất
liền nước ta nằm ở những
kinh độ nào ?

Xác định các điểm
cực đó trên bản đồ
hành chính Việt Nam
Hình 23.2.Bản đồ hành chính Việt Nam
VẠN THẠNH,KHÁNH HOÀ (109
0
24

Đ)
SÍN THẦU, ĐIỆN BIÊN (102
0
10

Đ)
ĐẤT MŨI, CÀ MAU (8
0
34’B)
LŨNG CÚ,HÀ GIANG (23
0
23’ B )

TIẾT 27
ĐỊA LÝ VIỆT NAM
VỊ TRÍ, GIỚI HẠN, HÌNH DẠNG LÃNH THỔ VIỆT NAM
1.Vị trí và giới hạn lãnh thổ :
a/ Phần đất liền :
- Diện tích: 329.247 km
2
- Điểm cực: Bắc 23
0
23

B, Nam 8
0
34’B, Tây 102
0
10

Đ, Đông 109
0
24

Đ

Hình 23.2.Bản đồ hành chính Việt Nam
LŨNG CÚ,HÀ GIANG (23
0
23’ B )
VẠN THẠNH,KHÁNH HOÀ (109
0
24

Đ)
ĐẤT MŨI, CÀ MAU (8
0
34’B)
SÍN THẦU, ĐIỆN BIÊN (102
0
10 Đ)
15 vĩ độ
7 kinh độ
Quan sát hình 23.2 và
kiến thức đã học cho
biết phần đất liền nước
ta từ Bắc vào Nam kéo
dài bao nhiêu vĩ độ ?
- Từ Tây sang Đông phần
đất liền nước ta mở rộng
bao nhiêu kinh độ ?
- Lãnh thổ đất liền Việt Nam
nằm trong múi giờ thứ mấy
theo giờ GMT ?
Vậy nước ta nằm trong
đới khí hậu nào ?

TIẾT 27
ĐỊA LÝ VIỆT NAM
VỊ TRÍ, GIỚI HẠN, HÌNH DẠNG LÃNH THỔ VIỆT NAM
1.Vị trí và giới hạn lãnh thổ :
a/ Phần đất liền :
- Diện tích: 329.247 km
2
- Điểm cực: Bắc 23
0
23

B, Nam 8
0
34’B, Tây 102
0
10

Đ, Đông 109
0
24

Đ
- Lãnh thổ phần đất liền nước ta kéo dài 15 vĩ độ (nằm trong đới khí hậu nhiệt
đới), và mở rộng 7 kinh độ (nằm trong múi giờ thứ 7 theo giờ GMT)
b/ Phần biển :

Lược đồ khu vực biển Đông
Quan sát lược đồ khu
vực biển Đông, cho
biết biển nước ta nằm
ở phía nào của lãnh
thổ và có diện tích
bao nhiêu ?

TIẾT 27
ĐỊA LÝ VIỆT NAM
VỊ TRÍ, GIỚI HẠN, HÌNH DẠNG LÃNH THỔ VIỆT NAM
1.Vị trí và giới hạn lãnh thổ :
a/ Phần đất liền :
- Diện tích: 329.247 km
2
- Điểm cực: Bắc 23
0
23

B, Nam 8
0
34’B, Tây 102
0
10

Đ, Đông 109
0
24

Đ
- Lãnh thổ phần đất liền nước ta kéo dài 15 vĩ độ (nằm trong đới khí hậu nhiệt đới)
và mở rộng 7 kinh độ (nằm trong múi giờ thứ 7 theo giờ GMT)
b/ Phần biển :
- Biển nước ta nằm ở phía Đông của lãnh thổ với diện tích khoảng 1 triệu km
2

c/ Đặc điểm của vị trí địa lý Việt Nam về mặt tự nhiên :

Lược đồ khu vực Biển Đông
Tháilan
Campuchia
Lào
Mianma
Malaixia
Inđônêxia
Brunây
Philippin
Xingapo
Chí tuyến Bắc
Xích Đạo
Các luồng sinh vật
Các luồng sinh vật
Các luồng sinh vật
Các luồng sinh vật

TIẾT 27
ĐỊA LÝ VIỆT NAM
VỊ TRÍ, GIỚI HẠN, HÌNH DẠNG LÃNH THỔ VIỆT NAM
1.Vị trí và giới hạn lãnh thổ :
a/ Phần đất liền :
- Diện tích: 329.247 km
2
- Lãnh thổ phần đất liền nước ta kéo dài 15 vĩ độ (nằm trong đới khí hậu nhiệt đới
và mở rộng 7 kinh độ (nằm trong múi giờ thứ 7 theo giờ GMT)
b/ Phần biển :
- Biển nước ta nằm phía Đông lãnh thổ với diện tích khoảng 1 triệu km
2
c/ Đặc điểm của vị trí địa lý Việt Nam về mặt tự nhiên :
- Vị trí nội chí tuyến
- Gần trung tâm khu vực ĐNÁ
- Cầu nối giữa biển và đất liền, giữa các nước ĐNÁ lục địa với các nước ĐNÁ hải
đảo
- Nơi giao lưu của các luồng gió mùa và các luồng sinh vật
2. Đặc điểm lãnh thổ :
- Điểm cực: Bắc 23
0
23

B, Nam 8
0
34’B, Tây 102
0
10

Đ, Đông 109
0
24

Đ

50 km ở Quảng Bình
Dựa vào hình bên
em có nhận xét gì
về hình dáng lãnh
thổ phần đất liền
của nước ta ?

Generate time = 0.071527004241943 s. Memory usage = 1.93 MB