Khả năng kì diệu của lá cây

Giáo án điện tử
Tự nhiên và x hội lớp 3ã
Người thực hiện :
Phạm Thị Tĩnh

KIỂM TRA BÀI CŨ: LÁ CÂY
1. Gọi tên các bộ phận của lá cây sau đây?
PHIẾN LÁ
GÂN LÁ
CUỐNG LÁ
2.Hãy nêu tên và đặc điểm của những lá cây trên
bảng phụ bên ?

1. Các chức năng của lácây:
Thứ năm ngày 25 tháng 2
năm 2009
Tự nhiên và xã hội:
KHẢ NĂNG KÌ DIỆU CỦA LÁ
CÂY
Em h·y quan s¸t s¬ ®å(Sgk
trang 88) vµ tr¶ lêi c©u hái :
1.L¸ c©y cã thĨ hÊp thơ khÝ g× vµ
th¶i ra khÝ g× trong qu¸ tr×nh
quang hỵp vµ qu¸ tr×nh h« hÊp?
2. Ngoµi chøc n¨ng h« hÊp vµ
quang hỵp , l¸ c©y cßn cã chøc
n¨ng g×?

Generate time = 0.16957497596741 s. Memory usage = 1.92 MB