Tiết 49. Học vẽ hình với phần mềm GEOGEBRA. Chất. Đùng hỏi.

Trờng THCS Sơn Tiến Giáo viên: Phạm Tuấn Anh.
Dy Lp: 8B; 8C; 8D. Ngy son: 01/03/2009.
Tit PPCT: 49. Ngy dy: 03/03/2009.
HC V HèNH VI PHN MM GEOGEBRA.
I. Mc tiờu:
- Hs hiu c cỏc i tng hỡnh hc c bn ca phn mm v quan h gia chỳng
- Thụng qua ohn mm hc sinh bit v hiu cỏc ng dng ca phn mm trong toỏn hc,
thit lp quan h toỏn hc gia cỏc i tng ny.
- Bit cỏch s dng phn mm v cỏc hỡnh hc trong chng trỡnh lp 8.
- Hs ý thc trong vic ng dng phn mm trong hc tp ca mỡnh.
II. Chun b:
GV: Soạn bài, đọc tài liệu tham khảo, dụng cụ dạy học.
Hs : Xem trc bi ở nhà.
III. Tin trỡnh dy:
Hot ng GV v HS Ni dung
Hot ng 1: E ó bit gỡ v Geogebra
Hs c sgk
Hot ng 2: Lm quen vi phn mm
Geogebra ting vit .
Nhp ỳp vo biu tng
Hoc vo menu Start \ All Programs\
GeoGebra \ GeoGebra
Gii thiu mn hỡnh chớnh
Hs thc hin
cho bit cỏc thnh phn trong mm hỡnh
chớnh.
Bng chn
Thanh cụng c
Cụng c di chuyn
cú th chn nhiu i tng bng cỏch
no?
Hs: Nhn phớm CTRL khi chn
Khi ang s dng cụng c khỏc chuyn
v cụng c di chuyn bng cỏch no?
Hs: nhn phớm ESC
1 Em ó bit gỡ v Geogebra?
2. Lm quen vi phn mm Geogebra
ting Vit
a) Khi ng
b) Gii thiu mn hỡnh Geogebra ting Vit
- Bng chn
- Thanh cụng c
c) Gii thiu cỏc cụng c lm vic.
- Cụng c di chuyn
- Cỏc cụng c liờn quan n i tng im.

Thao tỏc: Chn cụng c sau ú chn i
tng
- Cỏc cụng c liờn quan n on, ng
thng.
Thao tỏc: Chn cụng c sau ú chn i
Giáo án môn tin học lớp 8.
Trờng THCS Sơn Tiến Giáo viên: Phạm Tuấn Anh.
HS thc hnh cụng c im, ng,
song song , vuụng gúc.
Lm bi tp 1, 2, 3
GV: lu cú 2 cỏch
- Nhn Ctrl + S hoc chn H s - > lu
M?
- Nhn Ctrl + O hoc chn H s - > m
Thoỏt khi phn mm?
- H s - > m hoc Alt + F4

Hot ng 3:
Củng cố: GV yêu cầu xem lại kiến thức
của bài , tiết sau học tiếp.
tng.
- Cỏc cụng c to mi quan h hỡnh hc.
Thao tỏc: Chn cụng c sau ú chn i
tng
Chỳ ý: Thay i tờn im, ng thng, chn
cụng c di chuyn ,lick dỳp vo i tng
cn thay i.
- Cỏc cụng c liờn quan n hỡnh trũn
Thao tỏc: Chn cụng c sau ú chn i
tng
- Cỏc cụng c bin i hỡnh hc .
d) Cỏc thao tỏc vi tp
- Lu
- M
e) Thoỏt khi phn mm
Giáo án môn tin học lớp 8.

Generate time = 0.12226510047913 s. Memory usage = 1.93 MB