SKKN Làm tốt công tác thư viện trường Tiểu học

PHÒNG GIÁO DỤC GÒ QUAO
TRƯỜNG TIỂU HỌC…………………….

BÀI VIẾT KINH NGHIỆM
ĐỀ TÀI : LÀM TỐT CÔNG TÁC THƯ VIỆN
TRƯỜNG TIỂU HỌC
Họ và tên : ………………………………………………………..
Chức vụ : CHUYÊN TRÁCH THƯ VIỆN
Đơn vị: :TRƯỜNG TIỂU HỌC …………………….
Qua nhiều năm làm công tác thư viện tôi đã gặp không ít những khó
khăn, vướng mắt khiến tôi phải tập trung toàn trí lực, vốn hiểu biết cộng
với sự kiên trì nhẫn nại, chòu khó học hỏi kinh nghiệm ở các bạn đồng
nghiệp, dần dần cũng tháo gỡ được các trở ngại đó và hiện tại ở những
năm gần đây thư viện trường Tiểu học Đònh An 1 có nhiều chuyển biến
khá tốt. Tuy kết quả không cao lắm nhưng đối với tôi là cả một quá trình
phấn đấu. Tôi xin nêu lên một dài kinh nghiệm mà bản thân đã làm được
trong thời gian qua cụ thể như sau :
I/. NHỮNG KHÓ KHĂN GẶP PHẢI :
Thư viện của trường diện tích quá hẹp không đáp ứng yêu cầu hiện
tại, không có kho chứa sách riêng, cơ sở vật chất phục vụ thư viện còn
thiếu thốn, kệ sách không đủ và chưa đúng quy cách, bàn đọc sách cũ kỷ
hư hỏng được sửa chữa dùng tạm, thiết bò phục vụ việc dạy và học còn
thiếu thốn, sách tham khảo dành cho giáo viên quá ít, học sinh có đến
50% là người dân tộc Khơmer đa số các em nằm trong diện nghèo vùng
135 nên phần nhiều sử dụng sách mượn ở thư viện và đến khi trả thì bò hư
hao, thất thoát khá nhiều.
II/. NHỮNG BIỆN PHÁP THỰC HIỆN :
1/. Thư viện trường tiểu học là một bộ phận cơ sở vật chất trọng yếu trung
tâm sinh hoạt văn hoá và khoa học của nhà trường. Thư viện góp phần
nâng cao chất lượng giảng dạy của giáo viên, bồi dưỡng kiến thức cơ bản
về khoa học công nghệ và xây dựng thói quen tự học, tự nghiên cứu cho
giáo viên và học sinh, tạo cơ sở nhằm từng bước thay đổi phương pháp
dạy và học, đồng thời thư viện tham gia tích cực vào việc bồi dưỡng tư
1
tưởng chính trò và xây dựng nềp sống văn hoá mới cho các thành viên của
nhà trường.
2/. Thư viện phải cung cấp cho giáo viên và học sinh đầy đủ các loại sách
giáo khoa, sách tham khảo, sách nghiệp vụ, các loại từ điển, tác phẩm
kinh điển để tra cứu và các sách báo cần thiết khác nhằm góp phần nâng
cao chất lượng giảng dạy, học tập và tự bồi dưỡng thường xuyêng của
giáo viên và học sinh.
3/. Sưu tầm và giới thiệu rộng rãi trong cán bộ giáo viên và học sinh
những sách báo cần thiết của Đảng, Nhà nước và của ngành giáo dục–
đào tạo, phục vụ giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học giáo dục, bổ
sung kiến thức của các bộ môn khoa học góp phần vào việc nâng cao chất
lượng giáo dục toàn diện.
4/. Xây dựng kho sách hoàn chỉnh, sát thực đúng với yêu cầu giảng dạy
và học tập, công tác xây dựng vốn sách báo phải có kế hoạch một cách
khoa học, phải quán triệt và đảm bảo phù hợp với những nội dung cụ thể.
Trước khi khai giảng năm học mới phải xây dựng kế hoạch một cách cụ
thể, can đối sách giáo khoa, sách giáo viên, sách tham khảo, đối chiếu số
nhân sự giáo viên trong biên chế năm học. Cũng như số học sinh ở mỗi
khối lớp, mỗi thầy cô giáo đủ một bộ sách giáo khoa và sách hướng dẫn
giảng dạy, mỗi em học sinh nghèo có một bộ sách để mượn.
5/. Tổ chức, khuyến khích thu hút toàn thể giáo viên và học sinh tham gia
sinh hoạt th viện thông qua các hoạt động, kì họp với chương trình và
kế hoạch dạy học. Để đáp ứng nhu cầu của giáo viên và học sinh nhằm
giúp họ chọn sách, đọc sách có hệ thống, biết sử dụng tủ phích để tìm
đọc. Nhất là các sách nghiệp vụ của giáo viên, sách tham khảo và các
loại báo tạp chí khoa học giáo dục, thế giới mới.
6/. Phối họp với thư viện trong ngành (Thư viện trường Dân tộc nội trú,
thư viện trường Tiểu học Đònh An 2) học hỏi và trao đổi lẫn nhau những
việc nào làm được và việc nào chưa làm được thì cùng nhau tháo gỡ vướn
mắc để chủ động khai thác, sử dụng vốn sách, báo, trang thiết bò chuyên
dùng. Huy động các nguồn kinh phí ngoài ngân sách và các loại sách,
báo, tạp chí, từ điển để đảm bảo nguồn bổ sung làm phong phú nội dung
kho sách và tăng cường cơ sở vật chất của thư viện.
7/. Quản lý sách theo đúng nghiệp vụ thư viện, có sổ sách quản lý một
cách chặt chẽ, bảo quản và giữ gìn sách, báo tốt, tránh hư hỏng, thất
2
thóat, thường xuyên thanh lọc sách, báo cũ rách nát lạc hậu, kòp thời bổ
sung các loại sách, báo tạp chí như : đóa CD, tranh ảnh và bản đồ giáo
dục.
8/. Thư viện phải được đặt tại điểm thuận tiện trong trường với diện tích
thích hợp, cơ sở vật chất phải được bổ sung đầy đủ. Trang thiết bò chuyên
dùng phải đầy đủ, sắp xếp một cách hợp lý khoa học theo nghiệp vụ quản
ly ùthư viện (giá sách, tủ bàn ghế, thư mục từng bước phải được hiện hoá
theo su thế phát triển chung. Bên cạnh đó nhiệm vụ của thư viện trường
Tiểu học là việc phục vụ cho việc giảng dạy và học tập đóng góp phần
tích cực vào việc nâng cao chất lượng giáo dục. Nó phải gắn liền với
chương trình, nội dung học tập của trường tiểu học, đồng thời gắn liền với
chương trình, nội dung học tập của trường tiểu học, đồng thời gắn liền với
nội dung đào tạo con người mới, con người toàn diện, mọi thành viên
trong nhà trường tiểu học đều có nhu cầu khác mhau về phục vụ sách,
báo. Để đáp ứng yêu cầu phục vụ cho nội dung. Hoạt động chủ yếu của
nhà trường tạo điều kiện cho giáo viên và học sinh làm tốt nhiệm vụ
nghiên cứu, giảng dạy và học tậpcần tổ chức kho sách ba bộ phận cơ bản :
Sách giáo khoa, sách nghiệp vụ giáo viên và sách tham khảo đọc thêm.
Sở dó kho sách thư viện trường học được tổ chức thành ba bộ phận cơ bản
khác nhau để phục vụ sát đối tượng bạn đọc, tạo điều kiện cho bạn đọc sử
dụng sách thuận lợi nhất. Mặt khác về xử lý nghiệp vụ, tổ chứ hoạt động
của từng bộ phận sách có những yêu cầu khác nhau, nhất là bộ phân sách
giáo khoa hiện nay hoạt động với nhiều hình thức như : cho thuê, cho
mượn, bán lẻ cho học sinh với chức năng lưu trữ và luân chuyển sách, báo
thông qua nội dung luân chuyển sách, báo thư viện góp phần tích cực và
nội dung dạy học, tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng và pháp
luật nhà nước, xây dựng thế giới quan khoa học, nếp sống văn minh cho
giáo viên và học sinh. Qua các hoạt động như tuyên truyền và giới thiệu
sách, triển lãm sách nhân các ngày lễ kỷ niệm của dân tộc, của ngành …
có tác dụng tích cực đối với việc giáo dục tư tưởng và truyền thống Cách
Mạng cho học sinh, đồng thời chống mọi tàn dư văn hoá tiêu cực xâm
nhập vào nhà trường. Ngoài ra thư viện còn hoạt động phục vụ việc tự
học và tự bồi dưỡng cho giáo viên, học sinh một cách có hứng thú có thói
quen, có phương pháp tự học, hướng dẫn các em học sinh lớn biết sử dụng
hệ thống mục lục để tra tìm và lựa chọn sách hay. Muốn cần làm tốt công
3
tác thư viện trường học sát đúng với yêu cầu giảng dạy và học tập phải có
hoạt động một cách cụ thể như : kế hoạch năm học, kế hoạch học kì, kế
hoạch tháng, kế hoạch tuần và có đánh giá sát thực những việc làm được
và những việc chưa làm được trong tuần, tháng, học kì và cả năm học.
Xây dựng được kho sách báo tốt, phải đảm bảo phù họp với nội dung.
Mục tiêu đào tạo của nhà trường tiểu học là làm tốt việc chăm sóc và
giáo dục thế hệ trẻ ngay từ tuổi thơ ấu cho đến lúc trưởng thành, nhằm
tạo cơ sở ban đầu rất quan trọng của người xã hội chủ nghóa, người lao
động làm chủ tập thể và phát triển toàn diện, kế tục sự nghiệp Cách
Mạng của nhân dân ta, hết lòng xây dựng chủ nghóa xã hội và sẳn sàn
bảo vệ Tổ Quốc. Mục tiêu đó quy đònh nội dung và phương pháp đã tạo
của nhà trường, đồng thời cũng quuy đònh chức năng và nội dung của kho
sách thư diện. Kế hoạch xây dựng vốn sách, báo phải phù hợp với kinh
phí được cấp. Xét theo quan điểm giáo dục gắn với kinh tế, với chính trò
thì xây dựng sách, báo một cách hiệu quả nhất là với số lượng kinh phí
được cấp, phải làm thoả mãn một cách cao nhất nhu cầu của bạn đọc.
Kinh phí là điều kiện để phát triển về số lượng và chất lượng kho sách
của thư viện, bổ sung sách, báo cho thư viện phải được thường xuyên và
liên tục, phải nắm bắt qua mục lục giới thiệu sách mới của nhà xuất bản
giáo dục, từ đó mới có kế hoạch bổ sung kòp thời sách cho thư viện một
cách cụ thể.
Kho sách là cơ sở vật chất đảm bảo mọi hoạt động nghiệp vụ, thực
hiện nhiệm vụ của thư viện. Vì vậy sách được mua cho thư viện trường
tiểu học phải phù hợp với đối tượng đã tạo chức năng và nhiệm vụ của
nhà trường, kho sách của thư viện trường học phải có nội dung mang tính
khoa học giáo dục sâu sắc. Phải căn cứ vào nội dung, chương trình dạy và
học của nhà trường, căn cứ vào nhu cầu đọc sách của giáo viên và học
sinh mà tiến hành lựa chọn. Những cuốn sách phục vụ trực tiếp chương
trình học của học sinh thì cần nhiều bản. Những cuốn sách phục vụ riêng
cho giáo viên thì số bản ít hơn, xây dựng kho sách là hạt nhân rất quan
trọng, vì vậy để tiến hành bổ sung khởi đầu cán bộ thư viện cần phải tiến
hành điều tra cơ bản, phải xác đònh rõ tính chất, nhiệm vụ của thư viện,
nhu cầu về sách của bạn đọc. Không xác đònh được những điều đó thật rõ
ràng thì không thể có cơ sở khoa học để tiến hành bổ sung khởi đầu cho
thư viện.
4
Để thư viện phục vụ sát đúng với yêu cầu giảng dạy, học tập và nhà
trường gắn với thực tế nhiều mặt của xã hội, thư viện phải thường xuyên
bổ sung sách báo mới để thu hút đông đảo giáo viên và học sinh, bạn đọc
đến thư viện đọc sách báo
9/. Xử lý nghiệp vụ thư viện : Mỗi khi nhận sách mới từ phòng giáo dục
huyện về, xử lý nghiệp vụ thư viện xong cần giới thiệu đến thầy cô giáo
và các em học sinh biết để đến thư viện đọc sách. Hàng năm, đầu năm
học trước khi khai giảng năm học mới cần có kế hoạch sắp xếp sẳn đủ bộ
sách theo từng khối lớp cho từng giáo viên chủ nhiệm mượn nhằm nhanh
chóng và thuận tiện, kế tiếp là giáo viên và các em học sinh bao bìa sách
vở, giữ gìn sạch sẽ, kỹ lương để sử dụng được lâu dài. Cuối học kì I thu lại
sách tập 1 và cho mượn sách tập 2, để tránh thất thoát đến mức thấp nhất.
Cuối năm học thu sách xong sắp xếp theo môn loại và sau đó tiến hành
kiểm kê cuối năm và đề nghò thanh lý sách thất thoát, hư hỏng không còn
sử dụng được và có kế hoạch bổ sung cho năm học kế tiếp như đã nêu ở
trên.
10/. Tổ chức phong trào thi đua : Mỗi năm thư viện đều phải phát động
giáo viên và học sinh phong trào thi đua như : thi kể chuyện theo sách đạo
đức, thi giữ gìn sách vở bền đẹp, thi thiết bò tự làm … sau đó tuyển chọn
các em đi thi các cấp.
III/. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯC :
Qua những việc làm thiết thực nêu trên tôi đã góp một phần nhỏ vào
công tác xây dựng tốt thư viện trường học được thể hiện.
Qua đánh giá của thanh tra Sở giáo dục &đã tạo, đặc biệt là những
năm gần đây trường đã có học sinh và giáo viên đạt ở các cấp ở các kì thi
kể chuyện theo sách bậc Tiểu học, thi vở sạch chữ đẹp, thi đồ dùng dạy
học tự làm của giáo viên. Thi giáo viên dạy giỏi ở các cấp. Riêng năm
học 2006 – 2007 trường có 04 giáo viên đạt giải giáo viên dạy giỏi cấp
tỉnh, 04 học sinh đạt vở sạch chữ đẹp cấp huyện và 03 em được dự thi cấp
tỉnh.
Trên đây là một vài kinh nghiệm nhỏ mà bản thân tôi đúc kết được
thông qua quá trình làm công tác phụ trách thư viện. Nay nêu lên để đồng
nghiệp tham khảo và chân thành đón nhận những ý kiến đóng góp quý
báo hầu giúp tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
………………… ngày… tháng………. năm 200…..
5

Generate time = 0.14061498641968 s. Memory usage = 1.94 MB