Vẽ trang trí: trang trí đường diềmLớp:
2A
mÜ thuËt
Tr­êng TH Minh T©n - §«ng H­ng – Th¸i B×nh


vẽ trang trí : trang trí đường
diềm
Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét
Trên bảng cô có những đồ vật gì ? - Cái áo, cái đĩa, cái chén, cái bát.
Những đồ vật trên sử dụng kiểu trang trí nào ? - Kiểu trang trí đường diềm.
Trang trí có tác dụng gì đối với đồ vật ?
- Làm cho đồ vật đẹp hơn, sinh
động hơn.
Em h y kể tên một số đồ vật khác ã
có trang trí đường diềm ?
- Cái lọ, giấy khen,....
Hình 1 Hình 2 Hình 3

vẽ trang trí : trang trí đường
diềm
Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét
Ba đường diềm giống ở điểm nào ? - Đều là đường diềm được trang trí bằng hoa tiết.
Ba đường diềm khác ở điểm nào ?
- Hoạ tiết trang trí và màu sắc.
Hoạ tiết sử dụng để trang trí đường
diềm là gì ?
- Hoa, lá, con vật, quả,....
Có nhiều hoạ tiết khác nhau để trang trí
đường diềm không ?
- Có rất nhiều.
=> Có hai cách để sắp xếp hoạ tiết trong đường diềm đó là cách nhắc lại và xen kẽ.

vÏ trang trÝ : trang trÝ ®­êng
diÒm
Ho¹t ®éng 1: Quan s¸t, nhËn xÐt
H×nh 1
H×nh 2
§­êng diÒm nµo ®­îc s¾p xÕp theo c¸ch
nh¾c l¹i vµ s¾p xÕp theo c¸ch xen kÏ ?
-
H×nh 1: Xen kÏ
-
H×nh 2: Nh¾c l¹i

Generate time = 0.096072912216187 s. Memory usage = 1.93 MB