GIÁO ÁN NGOÀI GIỜ LÊN LỚP KHỐI 6

Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp -Lớp 6
CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG G D NGOÀI GIỜ LÊN LỚP
************
Khối 6 - HKI - Năm học 2006- 2007
Tháng Tuần Nội Dung
1 Đại hội chi đội -Bầu cán bộ lớp
2 Thảo luận, học nội quy và nhiệm vụ năm học mới
3 Nghe giới thiệu truyền thống nhà trường
4 Sinh hoạt ngoài trời, tập các bài hát quy định
5 Nghe giới thiệu thư Bác Hồ
6 Lễ giao ước thi đua, thi tìm hiểu tiểu sử anh hùng Nguyễn Văn
Trỗi
7 Trao đổi kinh nghiệm học tập, thi tìm hiểu ngày phụ nữ Việt Nam
8 Sinh hoạt văn nghệ ,sinh hoạt ngoài trời
9 Nghe giới thiệu về đội ngũ thầy, cô giáo của trường
10 Lễ đăng ký “Tháng học tốt , Tuần học tốt”
11 Hội vui học tập
12 Sinh hoạt ngoài trời, văn nghệ mừng ngày 20/11
13 Tổ chức kỷ niệm ngày 20/11
14 Tìm hiểu truyền thống cách mạng địa phương
15 Nghe nói chuyện về ngày 22/ 12
16 Sinh hoạt ngoài trời văn nghệ mừng ngày 22/12
Giáo viên : Trần Thị Mai Thảo- Trường THCS Trần Cao Vân
1
Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp -Lớp 6
Chủ điểm tháng 9 :TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG
Tuần1 ĐẠI HỘI CHI ĐỘI - BẦU CÁN BỘ LỚP- Ngày : 23/8/2008
I-YÊU CẦU GIÁO DỤC
Giúp học sinh:
- Hiểu cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của đôị ngũ cán bộ lớp
- Bước đầu có ý thức xây dựng tập thể lớp, có thái độ tôn trọng đôị ngũ cán bộ lớp.
- Rèn luyện kỹ năng nhận nhiệm vụ và kỹ năng tham gia các hoạt động chung của tập thể.
II- NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG
a) Nội dung
- Thành lập các tổ, nhóm trong lớp
- Bầu đội ngũ cán bộ lớp: lớp trưởng, các lớp phó,tổ trưởng tổ phó, các cán sự chức năng,
cán sự môn học.
- Xác định chức năng,nhiệm vụ của từng cán bộ lớp
- Về cách thức làm việc của đội ngũ cán bộ lớp
b) Hình thức hoạt động.
- Kết hợp giữa giới thiệu của HS và qua sự nghiên cứu của GVCN,rồi GVCN quyết định
-Trao đổi nhiệmm vụ cho đội ngũ cán bộ lớp.
III- CHUẨN BỊ HOẠT ĐỘNG
a) Về phương tiện hoạt động
- Bảng sơ đồ tổ chúc lớp
- Bảng ghi nhiệm vụ cán bộ lớp
- Các loại sổ sách ghi chép của cán bộ lớp
- Cờ Tổ Quốc, ảnh Bác
- Bảng tổng kết năm học qua
- Bảng phương hướng năm học mới
b) Về tổ chức.
- Chào cờ,Quốc ca, Đội ca
- GVCN cho HS biết về nhiệm vụ của cán bộ lớp
- Hướng dẫn HS chuẩn bị ý kiến để lựa chọn đội ngũ cán bộ
IV-TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG
-Cử một HS lên điều khiển chương trình tạm thời để làm lễ chào cờ
-Một HS đọc bảng tổng kết và đọc bảng phương hướng của năm học mới
-GVCN định hướng cho tập thể lớp về:
+Mục đích, yêu cầu tổ chức lớp tự quản theo một cơ cấu chặt chẽ nhằm thu hút nhièu HS
tham gia.
+Giới thiệu sơ đồ cơ cấu tổ chức lớp và các quan hệ hoạt động
+Nêu nhiêm vụ cụ thể của đội ngũ cán bộ lớp
GVCN ghi lên bảng tên những HS được lớp đề cử trên bảng , kết hợp với sự lựa chọn của
GVCN để đưa ra danh sách đội ngũ cán bộ lớp.
* Về Chi đội có: Chi đội trưởng, chi đội phóvà các uỷ viên.
* Về cán bộ lớp có: Lớp trưởng, Lớp phó học tập , Lớp phó văn thể mỹ, các cán sự môn
học, các cán sự chức năng và các tổ trưởng ,tổ phó.
- Trao đổi nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ lớp
- Đại diện đội ngũ cán bộ lớp bày tỏ quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công
- HS chúc mừng cán bộ lớp mới
Giáo viên : Trần Thị Mai Thảo- Trường THCS Trần Cao Vân
2
Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp -Lớp 6
- Hát tập thể
V- KÉT THÚC HOẠT ĐỘNG
- GVCN nhận xét về tinh thần, thái độ tham gia của HS trong việc lựa chọn cán bộ lớp
- Động viên đội ngũ cán bộ cố gắng làm tốt nhiệm vụ được giao.
Giáo viên : Trần Thị Mai Thảo- Trường THCS Trần Cao Vân
3
Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp -Lớp 6
Tuần2 THẢO LUẬN, HỌC NỘI QUY VÀ NHIỆM VỤ
NĂM HỌC MỚI
Ngày : 30/8/2008
I- YÊU CẦU GIÁO DỤC:
Giúp HS:
-Hiểu được nội quy của nhà trường và nhiệm vụ năm học mới.
-Có ý thức tôn trọng nội quy và nhiệm vụ năm học mới.
-Tích cực rèn luyện, thực hiện tốt nội quy và nhiệm vụ năm học.
II- NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG
a) Nội dung
- Nội quy nhà trường.
-Những nhiệm vụ chủ yếu của năm học mới mà HS cần biết.
b) Hình thức hoạt động
-Nghe giới thiệu về nội quy và nhiệm vụ năm học mới.
- Trao đổi, thảo luận trong lớp
- Văn nghệ
III- CHUẨN BỊ HOẠT ĐỘNG
a) Về phương tiện hoạt động
-Một bản nội quy nhà trường
-Một bản ghi những nhiệm vụ chủ yếu của năm học.
-Một số bài hát
b)Về tổ chức
-GV nêu yêu cầu, kế hoạch học tập những quy định, nội quy của nhà trường và nhiệm vụ năm
học mới.
-Cung cấp cho HS bản nội quy của trường để HS tìm hiểu.
-Mỗi tổ chuẩn bị một bài hát, văn nghệ xen giữa.
IV-TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG
a) GV giới thiệu nội quy của nhà trường để các em hiểu được nhiệm vụ của mình.
b) Thảo luận nhóm.
GV cho học sinh thảo luận theo tổ:
-Mỗi tổ cử một thư ký ghi lại ý kiến của tổ, sau đó cử đại diện nhóm lên trình bày
c) Văn nghệ xen giữa các tổ.
GV tổng kết lại những ý kiến cơ bản của nội quy HS, nêu nhiệm vụ năm học mới.
Cho HS nhắc lại các nhiệm vụ chủ yếu.
V- KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG
GV tuyên dương cả lớp về tinh thần tham gia thảo luận.
Nhắc nhở HS nắm vững nội quy và nhiệm vụ năm học để thực hiện tốt.
Giáo viên : Trần Thị Mai Thảo- Trường THCS Trần Cao Vân
4
Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp -Lớp 6
Tuần3 NGHE GIỚI THIỆU TRUYỀN THỐNG NHÀ
TRƯỜNG
Ngày : 6/9/2008
I ) Yêu cầu giáo dục
Giúp học sinh:
- Nắm được những truyền thống cơ bản cuả nhà trường và ý nghĩa của truyền thống đó .
- Xác đinh trách nhiệm của học sinh lớp 6 trong việc phát huy truyền thống nhà trường
- Xây dựng kế hoạch học tập và hoạt động của cá nhân và lớp.
2.Nội dung và hình thức hoạt động
a)Nội dung
- Vài nétvề lịch sử hình thành và phát triển của trường.
- Truyền thống của trườngvề học tập,rèn luyện đạo đức và các thành tích khác.
b) Hình thức hoạt động
- Trinh bày bằng lời bằng sơ đồ,bảng biểu , tranh ảnh, băng hình (nếu có)
- Trao đổi , thảo luận
3. Chuẩn bị hoạt động
a) Về phương tiện hoạt động
- Một vài sơ đồ về cơ cấu tổ chức nhà trường,về kết quả học tập và rèn luyện của học sinh nhà
trường .
b) Về tổ chức
- Giáo viên chuẩn bị giới thiệu về truyền thống của trường như: cơ cấu nhà trường ,quá trình phát
triển , những thành tích đạt được trong học tập và rèn luyện , đội ngũ học sinh giỏi và đội ngũ giáo
viên dạy giỏi.
Những nội dung này có thể trình bày dưới dạng sơ đồ,biểu bảng.
- Mặt khác , giao cho học sinh tự tìm hiểu về truyền thông nhà trường.
- Học sinh chuẩn bị vài bài hát mà các em được học từ Tiểu học .
- Chuẩn bị một số câu hỏi để thảo luận.
4.Tiến hành hoạt động
- Giáo viên nêu lí do sinh hoạt,sau đó giới thiệu cho toàn lớp biết về cơ cấu tổ chức nhà trường
bằng các câu hỏi sau.
1/ Trường ta có bao nhiêu lớp?
2/ Mỗi khối có bao nhiêu lớp?
3/ Ban giám hiệu gồm những ai?
4/ Ai là tổng phụ trách?
5/Trường ta được thành lập năm nào và mang tên gì?
- Học sinh trình bày kết quả sưu tầm về truyền thống nhà trường .
- Học sinh có thể trao đổi xung quanh những điều mà giáo viên và các bạn vừa trình bày để
hiểu rõ hơn.Chẳn hạn như:Qua những truyền thống của trường ,em học tập được gì?Em có suy
nghĩ gì về hướng phấn đấu của mình để phát huy để phát huy được truyền thống đó của nhà
trường?Em hãy nêu sơ lược về kế hoạch hành động của mình trong năm học mới…
_-Sau khi HS thảo luân xong, GV nêu tóm tắt những ý kiến HS đã trình bày và yêu cầu các
thành viên trong lớp cùng nhau thi đua để xây dựng lớp tốt.
- Chương trình văn nghệ xen kẻ.
V- KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG- Nhận xét về nhận thức của HS: Học sinh nắm được những
nội dung cơ bản nào? Những truyền thống nào được các em thảo luận sôi nổinhất?- Tuyên
dương và góp ý phe bình đối với việc chuẩn bị và tinh thần tham gia của học sinh lớp .
Giáo viên : Trần Thị Mai Thảo- Trường THCS Trần Cao Vân
5
Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp -Lớp 6
Tuần4 SINH HOẠT NGOÀI TRỜI VÀ TẬP CÁC BÀI
HÁT QUY ĐỊNH
Ngày : 07/9/2008
I.Giúp học sinh:
Biết được cách sinh hoạt ngoài trời, nghi thức sin hoạt.
Hiểu được sự cần thiết phỉa thuộc và nhớ các bài hát quy định cho lứa tuổi của HS THCS.
Biết cách học và luyện tập các bài hát quy định.
II. Nội dung và hình thức hoạt động.
a) Nội dung.
- Nghi thức lễ, sinh hoạt ngoài trời, tập họp.
- Tập các bài hát được nhà trường quy định.
b) Hình thức hoạt động.
- Tập họp đội hình, nghi thức lễ
- Kiểm điểm công tác tuần qua
- Học hát .
III-Chuẩn bị hoạt dộng.
a) Phương tiện hoạt động
- Các bài hát quy định;Thầy cô mến yêu,Cánh chim tuổi thơ
- Bảng tổng kết tuần qua do tổ trưởng nhận xét
b) Về tổ chức.
- Ban cán sự lớp chuẩn bị bảng tổng kết
- Cho HS chép trước các bài hát quy định.
IV- Tiến hành hoạt động
a) Nêu lí do
- GV nêu lído cótiết sinh hoạt ngoài trời đồng thời tập các bài hát quy định
- Cho HS phát biểu cảm nghĩ của mình
b) Sinh hoạt
- Khởi động: Hát tập thể
- Nghi thức lễ: Đội hình hàng dọc, chạy hình chữ U, chào cờ, hát đội ca
- Nhận xét của mỗi tổ tuần qua, của BCH lớp.
- Nhận xét của GVCN
- Đội hình chuyển qua đội hình vòng tròn.
- Lớp phó văn thể mỹ tập hát các bài hát đã chép ở lớp.
- Yêu cầu HS tự ôn luyện cá nhân hoặc theo nhóm.
V. KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG.
-Động viên HS tích cực học thuộc lòng các bài hát quy định
-Nhận xét buổi tập hát, rút ra những điểm cần bổ khuyết.
Giáo viên : Trần Thị Mai Thảo- Trường THCS Trần Cao Vân
6
Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp -Lớp 6
Tuần5 NGHE GIỚI THIỆU THƯ BÁC HỒ Ngày : 18/9//2008
I. YÊU CẦU GIÁO DỤC
Giúp HS:
- Hiểu được sự quan tâm, chăm lo của Bác đối với thế hệ trẻ và nội dung, ý nghĩa lời dạy
của Bác trong thư gởi học sinh cả nước nhân ngày khai giảng năm học dầu tiên của nước
Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà tháng 9- 1945 và thư gởi ngành Giáo Dục ngày 16- 10-
1968.
- Có thái độ học tập đúng đắn, quyết tâm học tập, rèn luyện tốt theo lời dạy của Bác Hồ kính
yêu.
II. VÀ NỘI DUNG HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG.
a) Nội dung.
- Thư Bác Hồ gởi HS cả nước nhân gnày khai giảng năm học đầu tiên của nước Việt Nam Dân
Chủ Cộng Hoà tháng 9-1945(trích)
- Thư Bác Hồ gởi ngành Giáo Dục 16-10- 1968.
b) Hình thức hoạt động .
- Nghe giới thiệu thư Bác
- Trao đổi thảo luận nội dung và ý nghĩa của thư Bác.
III. CHUẨN BỊ HOẠT ĐỘNG
a) Về phương tiện hoạt động
- Chuẩn bị hai bức thư của Bác Hồ để đọc trước lớp
- Chuẩn bị các câu hỏi thảo luận như:
+ Bác khuyên HS phải làm gì?
+ Những câu nào trong thư cần chú ý nhất? Vì sao?
+ Suy nghĩ về nhiệm vụ học tập của mình.
- Một số tiết mục văn nghệ về Bác, về thiếu niên với Bác Hồ.
b) Về tổ chức
- GVCN hướng dẫn cán bộ lớp xây dựng chương trình hoạt động
- Thống nhất kế hoạch thực hiện và phân công cụ thể:
+ Chi đội trưởng Thu Hà điều khiển chương trình.
+ Người đọc thư là Quốc Hùng (LT)
+ Nhóm trang trí lớp do Bảo Châu điều khiển.
+ Điều khiển chương trình văn nghệ : Bảo Châu.
IV. TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG.
- Hát tập thể.
- Thanh Diễn lên tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu, chương trình làm việc, người điều khiển
và thư ký.
- Thực hiện chương trình:
+ Thanh Diễngiới thiệu bạn Huệ đọc thư Bác cho cả lớp nghe.
+ Hướng dẫn lớp trao đổi về nội dung, ý nghĩa của thư Bác theo các câu hỏi - Bác khuyên
HS phải làm gì?
- Những câu nào trong thư cần chú ý nhất?
- Suy nghĩ của mình về nhiệm vụ học tập?
+Văn nghệ : Phần trình bày của Tổ 1 và Tổ 3
+ GVCN tổng kết ý kiến, trao đổi nhắc nhở những nhiệm vụ của HS trong giai đoạn hiện nay.
+Văn nghệ của Tổ 2 và Tổ 4.
Giáo viên : Trần Thị Mai Thảo- Trường THCS Trần Cao Vân
7
Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp -Lớp 6
V. KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG
GVCN nhận xét kết quả hoạt động, nhận xét tuần qua
Phổ biến một số công tác mới.
Giáo viên : Trần Thị Mai Thảo- Trường THCS Trần Cao Vân
8
Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp -Lớp 6
Tuần6 LỄ GIAO ƯỚC CÁC TỔ VÀ TÌM HIỂU TIỂU
SỬ ANH HÙNG LIỆT SỸ NGUYỄN VĂN TRỖI
Ngày : 26/9/2008
1. Yêu cầu giáo dục
Giúp HS:
-Hiẻu ý nghĩa tác dụng của việc thi đua và nắm vững nội dung, chỉ tiêu thi đua “Chăm ngoan, học
giỏi” theo lời Bác dạy.
- Tự xác định mục đích, thái độ học tập đúng đắn và quyết tâm thi đua học tập tốt.
-Biết được tiểu sử anh húng liệt sỹ Nguyễn Văn Trỗi.
2. Nội dung và hình thức hoạt động
a) Nội dung
- Chương trình hành động “ Chăm ngoan, học giỏi” của lớp
-Đăng ký giao ước thi đua
-Tìm hiểu tiểu sử anh Nguyễn Văn Trỗi.
b) Hình thức hoạt động.
Tổ chức lễ giao ước thi đua
Thi tìm hiểu Tiểu sử của liệt sỹ.
3. Chuẩn bị hoạt động
a) Về phương tiện hoạt động
-Chương trình hành động của lớp
-Chỉ tiêu thi đua tổ
-Tiểu sử của anh hùng Nguyễn Văn Trỗi.
b) Về tổ chức
GVCN cùng cán bộ lớp thống nhất chương trình, kế hoạch hoạt động.
+ Cử Thanh Diễn điều khiển chương trình
+ Lê thị Hiếu thư ký
+Văn Duy và một số nam trang trí lớp
4. Tiến hành hoạt động
- Hát tập thể
-Tịnh An tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu và chương trình làm việc.
-Thực hiện chương trình
+ Đại diện cán bộ lớp trình bày chương trình, chỉ tiêu hành động
“Chăm ngoan , học giỏi” của lớp.
+Lớp thảo luận đi đến nhất trí 98% được lên lớp thẳng
+Đại diện từng tổ lên giao ước thi đua.
- Nhật Hạ đại diện lớp đọc Tiểu sử anh hùng Nguyễn Văn Trỗi.
- Sau đó trả lời các câu hỏi sau.
+ Cho biết ngày, tháng, năm sinh và ngày ,tháng , năm hy sinh của anh Trỗi.
+Mục đích của anh Trỗi là gì?
+Quê quán của anh Trỗi?
+Họ và tên vợ của anh Trỗi?
+Hát bài hát với nội dung về anh Trỗi.
5. Kết thúc hoạt động
-GVCN nhận xét, đánh giá và biểu dương tinh thần tham gia của lớp
-Nhắc HS một số công tác tuần đến và thực hiện giao ước thi đua
Chủ điểm tháng 10 : Chăm ngoan học giỏi
Giáo viên : Trần Thị Mai Thảo- Trường THCS Trần Cao Vân
9
Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp -Lớp 6
Tuần7 TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM HỌC TẬP VÀ
THI TÌM HIỂU TRUYỀN THỐNG PHỤ NỮ
Ngày : 04/9/2008
1. Yêu cầu giáo dục:
Giúp HS:
-Biết được kinh nghiệm học tập tốt.
-Tự tin, chủ động học hỏi và vận dụng kinh nghiệm tốt để đạt kết quả cao trong học tập.
-Biết được truyền thống phụ nữ nhân ngày 20/10.
2. Nội dung và hình thức hoạt động
a) Nội dung.
Trao đổi kinh nghiệm học tập ở THCS
Nghe tư liệu về truyền thống phụ nữ
3. Chuẩn bị hoạt động
a) Về phương tiện hoạt động
-Bản báo cáo về kinh nghiệm học tập của các bạn.
-Các báo cáo về kinh nghiệm học tập từng bộ môn.
-Tư liệu về truyền thống phụ nữ.
-Văn nghệ.
b) Về tổ chức
-GVCN cử các em HS có kinh nghiệm học tập tốt trao đổi với lớp.
-Chi đội trưởng chuẩn bị tư liệu về ngày 20/10
- Cử người dẫn chương trình, thư ký và trang trí lớp.
4.Tiến hành hoạt động
- Hát tập thể.
- Tịnh An tuyên bố lí do.
-Thực hiện chương trình
+ Tịnh An mời báo cáo viên lên làm việc:
- Bạn Văn Duy môn Toán -Bạn Thị Hiếu môn Lý -Bạn Tịnh An môn Anh –và bạn Nhật Hạ môn
Văn
-Nhật Hạ đọc truyền thống phụ nữ cho lớp nghe. Sau đó mỗi tổ trả lời các câu hỏi dưới đây:
+Hãy kể tên và tiểu sử một số ( cô)chị liệt sỹ mà em biết?
+Một số bài hát nội dung về phụ nữ.
5. Kết thúc hoạt động
Đại diện lớp cảm ơn báo cáo viên, chúc sức khoẻ
GVCN nhận xét một số ưu ,khuyết điểm qua buổi sinh hoạt, công tác tuần qua và thông báo một
số công tác đến.
Giáo viên : Trần Thị Mai Thảo- Trường THCS Trần Cao Vân
10
Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp -Lớp 6
Tuần8 SINH HOẠT NGOÀI TRỜI VÀ SINH HOẠT
VĂN NGHỆ
Ngày : 10/10/2008
I.Giúp học sinh:
Biết được cách sinh hoạt ngoài trời, nghi thức sinh hoạt.
Tập múa , hát bài “Thầy cô mến yêu” nhân ngày 20-11
Biết hưởng ứng và động viên nhau tham gia.
II. Nội dung và hình thức hoạt động.
a) Nội dung.
- Nghi thức lễ, sinh hoạt ngoài trời, tập hợp.
- Hát các bài hát phù hợp với lứa tuổi.
b) Hình thức hoạt động.
- Tập họp đội hình, nghi thức lễ
- Kiểm điểm công tác tuần qua
- Chuẩn bị bài hát “Thầy cô mến yêu”
III-Chuẩn bị hoạt dộng.
a) Phương tiện hoạt động
- Các tiết mục văn nghệ do tổ chuẩn bị.
- Bảng tổng kết tuần qua do tổ trưởng nhận xét
b) Về tổ chức.
- Mỗi tổ chuẩn bị bảng tổng kết
- Ban cán sự lớp chuẩn bị bảng tổng kết
IV- Tiến hành hoạt động
a) Nêu lí do
- GV nêu lído có tiết sinh hoạt ngoài trời đồng thời tập bài múa mới
- Cho HS phát biểu cảm nghĩ của mình
b) Sinh hoạt
- Khởi động: Hát tập thể
- Nghi thức lễ: Đội hình hàng dọc, chạy hình chữ U, chào cờ, hát đội ca
- Nhận xét của mỗi tổ tuần qua, của BCH lớp.
- Nhận xét của GVCN
- Đội hình chuyển qua đội hình vòng tròn.
-Tịnh An tập cho lớp múa, hát bài thầy cô mến yêu.
V. KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG.
Cho lớp tập trung hàng dọc.
GVCN Nhận xét về tham gia , ý thức kỷ luật của HS.
Giáo viên : Trần Thị Mai Thảo- Trường THCS Trần Cao Vân
11
Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp -Lớp 6
Tuần9 NGHE GIỚI THIỆU VỀ ĐỘI NGŨ THẦY CÔ
GIÁO CỦA TRƯỜNG
Ngày : 18/10/2008
1-Yêu cầu giáo dục.
Giúp HS:
- Hiểu được những đặc điểm và truyền thống của đội ngũ GV trong trường như: (số lượng, tuổi
đời, tuổi nghề, tinh thần, tận tụy, thành tích…)
- Thông cảm,kính trọng, biết ơn các thầy giáo, cô giáo.
- Chào hỏi lễ phép , chăm học và học tập đạt kết quả cao.
2-Nội dung và hình thức hoạt động.
a) Nội dung
- HS hiểu được về biên chế, tổ chức của nhà trường.
- Những đặc điểm nổi bật của đội ngũ GV trong trường
b) Hình thức hoạt động.
- Giới thiệu
- Trao đổi
- Văn nghệ.
3- Chuẩn bị hoạt động
a) Phương tiện hoạt động
- Sơ đồ tổ chức của trường để giới thiệu với HS
- Những nét tiêu biểu chung và riêng của GV trong trường.
- Một vài tiết mục văn nghệ về thầy cô giáo.
b) Về tổ chức
- GVCNcùng cán bộ lớp thống nhất chương trình, kế hoạch hoạt động.
- Phân công:
+ Nhật Hạ điều khiển chương trình.
+GVCN giới thiệu về đội ngũ các thầy, cô giáo trong trường
+Văn Duy trang trí lớp.
4- Tiến hành hoạt động
- Hát tập thể bài “Bụi Phấn”
- Tuyên bố lý do và chương trình hoạt động
-MờI GVCN lên giới thiệu về đội ngũ của thầy giáo, cô giáo của trường.
GVCN lần lượt giới thiệu
+ Hiệu trưởng(PTC) là thầy: Doãn Bá Thao
+ Hiệu phó ,Bí thư chi bộ là cô Thiều Thị QUY
+Chủ tịch công đoàn : Thầy Lê Văn Duẩn,
Bí thư chi đoàn,Tổng phụ trách
Tổ trưởng các bộ môn.
- Đặc điểm của GV trường
• Thành tích nổi bật…….
• Những thuận lợi và khó khăn…..
• Tuổi đời ,tuổi nghề, GV dạy lâu năm nhất ở trường.
Người điều khiển đại diện cho lớp hứa:
- Học tập nghiêm túc và có kết quả
- Giữ trật tự tốt trong các giờ học.
- Cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn cùng với thầy giáo, cô giáo
Giáo viên : Trần Thị Mai Thảo- Trường THCS Trần Cao Vân
12
Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp -Lớp 6
5. Kết thúc hoạt động
Cảm ơn GVCN và chúc sức khoẻ
GVCN nhắc nhở một số công việc cần thiết và tuyên bố kết thúc hoạt động.
Giáo viên : Trần Thị Mai Thảo- Trường THCS Trần Cao Vân
13
Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp -Lớp 6
Tuần10 LỄ ĐĂNG KÝ THI ĐUA
THÁNG HỌC TỐTTUẦN HỌC TỐT
Ngày : 25/10/2008
1. Yêu cầu giáo dục
Giúp HS:
-Hiểu được mục đích, ý nghĩa và nắm vững nộI dung thi đua, chỉ tiêu thi đua của “Tháng học tốt,
tuần học tốt”
-Tự giác và quyết tâm học tốt để đền đáp công ơn các thầy giáo, cô giáo.
2.Nội dung và hình thức hoạt động
a) Nội dung
-Chương trình hành động của lớp trong tháng 11từ ngày 12-11đến 20-11
-Các tổ đăng ký thi đua học tốt
-Văn nghệ
b)Hình thức hoạt động
-Lễ đăng ký thi đua
-Hát ,kể chuyện……….
3.Chuẩn bị hoạt động.
a) Về phương tiện hoạt động:
-Bản chương trình hành động của lớp.
-Bản đăng ký thi đua của tổ
-Văn nghệ do tổ chuẩn bị
b) Về tổ chức.
GVCN họp cán bộ lớp, xây dựng chương trình hành động của lớp như:
*Thực hiện nền nếp học tập của lớp và các biện pháp thực hiện
*Chỉ tiêu về văn hoá, đạo đức và các hoạt động tập thể
-Hướng dẫn các tổ trưởng viết bảng đăng ký thi đua
-Mỗi tổ chuẩn bị một tiết mục văn nghệ
-Lớp trưởng trình bày trước lớp về chương trình hành động của lớp
- Chi đội trưởng điều khiển chương trình chung.
- Văn thể mỹ làm thư ký
- Tổ trang trí lớp.
4. Tiến hành hoạt động
- Hát tập thể
- Tuyên bố lí do: Chương trình hoạt động
- Từng tổ trưởng lên đọc bảng đăng ký thi đua của tổ
- Văn nghệ do mỗi tổ chuẩn bị
- Lớp trưởng phát động thi đua chào mừng ngày 20-11
- GVCN phát biểu ý kiến, ghi nhận quyết tâm của lớp
- Cả lớp hát bài Lớp chúng ta kết đoàn.
5. Kết thúc hoạt động.
Tú Hà tuyên bố kết thúc hoạt động
GVCN nhắc nhở một số công việc cần thiết
Tuần11 HỘI VUI HỌC TẬP Ngày : 30/10/2008
Giáo viên : Trần Thị Mai Thảo- Trường THCS Trần Cao Vân
14
Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp -Lớp 6
1.Yêu cầu giáo dục
Giúp học sinh:
-Ôn tập, củng cố, bổ sung và mở rộng kiến thức đã học trên lớp, cùng trao đổi kinh nghiệm và
phương pháp học tập tốt
-Gây hứng thú học tập.
-Rèn luyện tác phong chững chạc, tư duy mạch lạc, sáng tạo rèn luyện trí thông minh.
2. Nội dung và hình thức hoạt động
a) Nội dung
-Câu hỏi ôn tập một số môn
-Các bài toán vui, các câu đố về các hiện tượng trong đời sống và trong tự nhiên.
b) Hình thức hoạt động
Thi trả lời câu hỏi,câu đố liên quan đến tri thức được học trên lớp kết hợp với vui văn nghệ.
3. Chuẩn bị hoạt động.
a) Về phương tiện hoạt động
Các câu hỏi,câu đố,bài toán vui và các câu hỏi phụ có liên quan
-Đáp án của câu hỏi, câu đố trên.
-Bản quy ước về thang chấm điểm(ví dụ:cho diểm 10 khi trả lời đúng các câu hỏi ,câu đố ,bài toán
….hoặc khi trình bày tốt các tiết mục văn nghệ hay,các câu hỏi phụ…).tuỳ kết quả cụ thể mà ban
giam khảo cho điểm chính xác tới 1/2 điểm trở lên.
b)Về tổ chức
-Giáo viên chủ nhiệm đề nghị với giáo viên bộ môn có liên quan giúp đỡ chuẩn bị các câu hỏi ,câu
đố ,bài toán vui…cho hội vui học tập.
-Học sinh suy nghĩ tìm hướng giải đáp các câu hỏi ,câu đố ,bài toán …theo nội dung trên .Chuẩn
bị sẵn các tiết mục văn nghệ(thơ,ca,kể chuyện ) để tham gia hoạt động.
-Phân công các học sinh khá ,giỏi chuẩn bị trình bày kinh nghiệm, phương pháp học của mình
trong buổi hoạt động .
Mời thầy cô dạy các môn liên quan làm cố vấn giúp học sinh giải đáp các vấn đề khó .
Phân công người dẫn chương trình. Thanh Diễn Phân công trang trí chuẩn bị cây hoa , chuẩn bị
tặng phẩm,….
4. Tiến hành hoạt động
a)Khởi động
- Hát tập thể
-Người dẫn chương trình . Tuyên bố lí do , giới thiệu các thầy,cô giáo đến dự và làm cố vấn cho
lớp.
Giới thiệu và làm cố vấn cho lớp .
Giới thiệu ban giám khảo và mời các giám khảo lên vị trí làm việc.
b)Cuộc thi
Người dẫn chương trình lần lượt đưa ra các câu hỏi ,câu đố .
Học sinh xung phong trả lời trước được người dẫn chương trình mời tham gia .
Ban giám khảo (có thể hỏi thêm câu hỏi phụ)chấm điểm và ghi công khai điểm lên bảng (học sinh
ở tổ nào thì ghi tên và điểm lên bảng của tổ đó)
Nếu học sinh trả lời sai hoặc không trả lời được ,các thành viên khác trong lớp có thể giơ tay xin
trả lờicũng được chấm điểm ; điểm sẽ ghi vào vị trí tổ mình .
Trong quá trình hoạt động , người dẫn chương trình có thể xen kẽ
mời bạn nào đó lên trình bày kinh nghiệm ,phương pháp học tập của mình để trao đổi kinh nghiệm
,hoặc mời trình bày một tiết mục văn nghệ.
Giáo viên : Trần Thị Mai Thảo- Trường THCS Trần Cao Vân
15
Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp -Lớp 6
Những vần đề học sinh không trả lời được hoặc trình bày không rõ,người dẫn chương trình sẽ mời
thầy cô trong ban cố vấn giúp đỡ
5.KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG
Giám khảo công bố kết quả điểm số của từng tổ và càc cá nhân có điểm cao nhất trong lớp
Người dẫn chương trình mời giáo viên chủ nhiệm lên trao phần thưởng
Giáo viên : Trần Thị Mai Thảo- Trường THCS Trần Cao Vân
16
Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp -Lớp 6
Tuần12 SINH HOẠT NGOÀI TRỜI VÀ VĂN NGHỆ
MỪNG 20-11
Ngày : 08/11/2008
I.Giúp học sinh:
Biết được cách sinh hoạt ngoài trời, nghi thức sinh hoạt.
Hiểu được ý nghĩa của Ngày Nhà Giáo Việt Nam
Kính trọng biết ơn các thầy cô giáo và tôn vinh Nhà giáo.
Biết cách luyện tập các bài hát mừng Ngày 20-11
II. Nội dung và hình thức hoạt động.
c) Nội dung.
- Nghi thức lễ, sinh hoạt ngoài trời, tập họp.
- Hát các bài hát về ngày Nhà Giáo.
d) Hình thức hoạt động.
- Tập họp đội hình, nghi thức lễ
- Kiểm điểm công tác tuần qua
- Văn nghệ .
III-Chuẩn bị hoạt dộng.
c) Phương tiện hoạt động
- Các bài hát đã chuẩn bị
- Bảng tổng kết tuần qua do tổ trưởng nhận xét
d) Về tổ chức.
- Ban cán sự lớp chuẩn bị bảng tổng kết
- Cho HS chuẩn bị các tiết mục văn nghệ theo tổ
IV- Tiến hành hoạt động
a) Nêu lí do
- GV nêu lído cótiết sinh hoạt ngoài trời đồng thời văn nghệ
- Cho HS phát biểu cảm nghĩ của mình
b) Sinh hoạt
- Khởi động: Hát tập thể
- Nghi thức lễ: Đội hình hàng dọc, chạy hình chữ U, chào cờ, hát đội ca
- Nhận xét của mỗi tổ tuần qua, của BCH lớp.
- Nhận xét của GVCN
- Đội hình chuyển qua đội hình vòng tròn.
- Lớp phó văn thể mỹ điều khiển chương trình văn nghệ.
- Yêu cầu HS tự ôn luyện cá nhân hoặc theo nhóm.
V. KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG.
-Động viên HS tích cực học tập để thể hiện sự biết ơn các thầy giáo, cô giáo
-Nhận xét buổi sinh hoạt, rút ra những điểm cần bổ khuyết
Giáo viên : Trần Thị Mai Thảo- Trường THCS Trần Cao Vân
17
Giáo án hoạt động ngồi giờ lên lớp -Lớp 6
Tuần13
CHÚC MỪNG CÁC THẦY GIÁO, CÔ GIÁO
Ngày : 15/11/2008
I/ Yêu cầu giáo dục :
- HS hiểu đầy đủ hơn ý nghĩa ngày nhà giáo Việt Nam 20.11
- Xây dựng thái độ, ý thức tơn trọng, kinh u, biết ơn thầy cơ giáo.
- HS bày tỏ quyết tâm học tập và rèn luyện tốt để kỷ niệm 20.11 dâng lên thầy cơ. Có những
hành động cụ thể thể hiện sự biết ơn các thầy cô giáo và thực hiện tốt yêu cầu giáo dục
của nhà trường.
II/ Chuẩn bò .
- Người dẫn chương trình.
- Cả lớp sưu tầm, về chủ đề công ơn của các thầy giáo, cô giáo và tình cảm thầy trò, những kỷ
niệm của mình đối với các thầy giáo, hoặc chuẩn bò câu hỏi để giao lưu với các thầy cô.
- Lớp trưởng chuẩn bò lời chào mừng.
III/ Tiến hành hoạt động .
T/h Hoạt động
của người
điều khiển
Hoạt động của HS
Nhật
Hạ
Tịnh
An

1. Giới
thiệu đại
biểu, tun
bố lý do

2 Tổng Kết
Khởi động:Bắt bài hát tập thể “Thầy cơ mến u”
Kính thưa các thầy cô và Các bạn học sinh lớp 61 thân mến.
Ngày 20-11 hàng năm đã trở thành ngày hội truyền thống của các
nhà giáo Việt nam, nhằm động viên , nêu cao ý thức trách nhiệm ,
làm tròn sứ mệnh dạy người vẻ vang . Ngày nay ở mọi nơi đều
được các cấp chính quyền đòa phương , học sinh, các bậc phụ
huynh đều quan tâm.Hôm nay tập thể lớp ta hưởng ứng ngày nhà
giáo Việt nam bằng những hành động , cố gắng học tập tu dưỡng
đạo đức , vâng lời thầy cô , giành nhiều điểm tốt kính dâng lên
các thầy , cô giáo.
Về dự với chúng ta hôm nay có cô ..... , thầy.................
Đề nghò các bạn nhiệt liệt chúc mừng.
Về dự còn có 46 bạn h/s lớp 61 cũng có mặt đầy đủ đề nghò các
bạn nhiệt liệt hoan nghênh.
. Chương trình gồm có :
- Tổng kết các hoạt động trong trong tuần qua
-Hoạt đơng chào mừng ngày 20/11 với chủ đề “ thầy cơ mến u”
-Ý kiến của GVCN và thầy tổng phụ trách
Trướchết tôi xin giới thiệu bạn Tịnh An chi đội trưởng lên điều
khiển báo cáo tổng kếtcác hoạt động trong trong tuần qua , lời chúc
mừng các thầy cô và tặng hoa các thầy cô giáo..
..............................................................................................................
...............
2. Kính thưa q thầy cơ cùng tất cả các bạn thân mến! 20-11 năm
Giáo viên : Trần Thị Mai Thảo- Trường THCS Trần Cao Vân
18
Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp -Lớp 6
Tịnh
An
3.Đọc lời
chúc mừng
các thầy
giáo, cô
giáo:
nay lại về trong niềm hân hoan phấn khởi, chào đón của tất cả học
sinh từ mọi miền đất nước.Có lẽ mỗi thế hệ học trò, từ những người
còn đang đi học cho đến những người đã rời xa mái trường, khi đến
ngày 20-11 đều nghĩ về thầy cô giáo- là những con người dìu dắt
chúng ta từ những bước đi chập chững đầu tiên và đưa chúng ta đến
bến bờ tri thức. Các bạn hãy thử nghĩ mà xem: nếu thiếu thầy cô
giáo thì chúng ta sẽ như thế nào, cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao.
Kính thưa quý thầy cô giáo, chúng em thật sự cảm ơn các thầy cô đã
dạy cho chúng em cách làm người, cách sống có ích cho xã hội.
Nhân dịp này, chúng em xin kính chúc các thầy cô luôn mạnh khoẻ,
hạnh phúc để tiếp tục sự nghiệp trồng người, tiếp tục là người lái đò
tin cậy đưa chúng em cập bến tương lai. Em xin mời các thầy cô
giáo nhận những bó hoa tươi thắm nhất của lớp chúng em.
Em xin giới thiệu người dẫn chương trình chính hôm naylà Bạn
Thanh Diễn(Vỗ tay)

Thanh
Diễn
:
Phần 1:
Trò chơi
văn nghệ
Thưa quý thầy cô, để tỏ lòng biết ơn các thầy cô giáo, lớp chúng em
sẽ ra sức học tập, rèn luyện thật tốt để dành nhiều hoa điểm
mườidâng tặng các thầy cô nhân ngày 20-11Trưóc khi bước vào
phần sinh hoạt chính, em xin được giới thiệu các thành phần trong
cuộc chơi hôm nay đó là: Thư ký: Bạn Hoàng Thị Hoa,Quốc
Dũng(Vỗ tay); Ban giám khảo: bạn Nhật Hạ , Văn Chương mời các
bạn về vị trí của mình.
Và thành phần không thể thiếu là 2đội chơi: Đội A (Tổ 1, 2); Đội B
(Tổ 3, 4). Mời đại diện các đội lên giới thiệu về đội mình.
Dẫn chương trình nêu thể lệ cuộc chơi: Có 7 ô chữ, trong đó có 2
ô màu hồng và 5 ô màu xanh.Mỗi ô ứng với 1 chữ trong lời hát. Mỗi
đội lần lượt chọn 1 ô, nếu gặp ô màu xanh thì đội đó được quyền hát
bài hát có chứa lời đó. Nếu hát trúng được 10 điểm. Trong vòng 5
phút nếu hát không được thì đội kia có quyền hát và số điểm đó đội
kia được hưởng (Mỗi đội chọn 1 ô rồi đến đội khác).Nếu bốc trúng ô
màu hồng thì không được quyền hát. Nếu đội nào hát trúng lời bài
hát gốc hưởng 50 điểm.Nếu trả lời được câu hỏi phụ 10 điểm.
Câu hỏi phụ: Bài hát “Bụi Phấn”do ai sáng tác
Dẫn chương trình: Mời thư ký tổng kết điểm phần 1:
.
Phần II:
Thi tài
năng văn
nghệ
Phần III
Hiểu biết
Dẫn chương trình lần lượt giới thiệu các tiểu phẩmdo hai đội chuẩn
bị trước lên biểu diễn
Ban giám khảo chấm điểm và công bố kết quả trước lớp.
Dẫn chương trình nêu câu hỏi :Các bạn hãy nêu các câu ca dao hay
tục ngữ nói về công ơn của thầy cô giáo( trong vòng 5phút ) mỗi dáp
Giáo viên : Trần Thị Mai Thảo- Trường THCS Trần Cao Vân
19

Generate time = 0.11831402778625 s. Memory usage = 1.97 MB