Tiết 104, Bài 20: Các thành phần biệt lập (tt)


Môn
Môn


Ngữ Văn 9
Ngữ Văn 9
Tiết 104
Tiết 104
,
,
Bài 20
Bài 20

TRƯỜNG THCS PHONG BÌNH
TRƯỜNG THCS PHONG BÌNH
Tổ XÃ HỘI
Tổ XÃ HỘI
KÝnh chµo quý thÇy c«
KÝnh chµo quý thÇy c«
Cïng c¸c em häc sinh
Cïng c¸c em häc sinh
§Õn tham dù v h c tiÕtà ọ
§Õn tham dù v h c tiÕtà ọ

PHOÌNG GD & ÂT HUYÃÛN PHONG
ÂIÃÖN
TRÆÅÌNG TRUNG HOÜC CÅ SÅÍ PHONG BÇNH
Nêu ý nghĩa của các thành
phần biệt lập đã học (tình thái
từ và cảm thán)? Cho ví dụ
minh họa.
Thành phần tình thái được dùng để thể hiện cách nhìn
của người nói đối với sự việc được nói đến trong câu.
Ví dụ: Có lẽ, trời mưa.
Thành phần cảm thán được dùng để bộc lộ tâm lí của
người nói (vui, buồn, mừng, giận,...)
Ví dụ: Trời ơi, chỉ còn có năm phút!
( “ Lặng lẽ Sa Pa”, Nguyễn Thành Long)

Đáp án:
Những từ ngữ xếp theo trình tự tăng dần độ tin cậy
(hay độ chắc chắn):
Dường như(1), hình như(2), có vẻ như(3), có lẽ(4),
chắc là(5), chắc hẳn(6), chắc chắn(7).
Bài tập 2 (sgk):
Hãy xếp những từ ngữ sau đây theo trình tự tăng dần
độ tin cậy (hay độ chắc chắn):
Chắc là, dường như, chắc chắn, có lẽ, chắc hẳn, hình
như, có vẻ như.
PHOÌNG GD & ÂT HUYÃÛN PHONG
ÂIÃÖN
TRÆÅÌNG TRUNG HOÜC CÅ SÅÍ PHONG BÇNH

a) - Này, bác có biết
mấy hôm nay súng nó
bắn ở đâu mà nghe rát
thế không?
b) - Các ông, các bà ở đâu
ta lên đấy ạ?
Ông Hai đặt bát nước
xuống chõng hỏi. Một
người đàn bà mau miệng
trả lời:
- Thưa ông,
chúng cháu ở Gia
Lâm lên đấy ạ.
Ví dụ 1:

Bài tập nhanh:
Đặt câu với những từ: kìa, vâng, bác ơi,...
Ví dụ:
PHOÌNG GD & ÂT HUYÃÛN PHONG
ÂIÃÖN
TRÆÅÌNG TRUNG HOÜC CÅ SÅÍ PHONG BÇNH
- Kìa, trời mưa
các con về cẩn
thận nhé!
- Vâng! Con
chào cô.
Chúng con về ạ!

a) Lúc đi, đứa con gái đầu lòng của
anh – và cũng là đứa con duy
nhất của anh, chưa đầy một
tuổi.
(Nguyễn Quang Sáng,“Chiếc lược ngà”)
b) Lão không hiểu tôi, tôi nghĩ vậy,
và tôi càng buồn lắm.
( Nam Cao, “Lão Hạc”)
a) Lúc đi, đứa con gái đầu lòng của
anh chưa đầy một tuổi.
( Nguyễn Quang Sáng, “Chiếc lược ngà”)
b) Lão không hiểu tôi và tôi càng
buồn lắm.
( Nam Cao, “Lão Hạc”)
Ví dụ 2:
PHOÌNG GD & ÂT HUYÃÛN PHONG
ÂIÃÖN
TRÆÅÌNG TRUNG HOÜC CÅ SÅÍ PHONG BÇNH
C V
C
V
C V
Vế A1
Vế A2

Generate time = 0.20179009437561 s. Memory usage = 1.93 MB