Bai 23 lich su 10

Cuối thế kỷ XVIII, chế độ phong kiến Đàng
Cuối thế kỷ XVIII, chế độ phong kiến Đàng
Ngoài khủng hoảng sâu sắc, phong trào nông dân
Ngoài khủng hoảng sâu sắc, phong trào nông dân
bùng lên rầm rộ kéo dài trong hơn 10 năm và bò
bùng lên rầm rộ kéo dài trong hơn 10 năm và bò
đàn áp.
đàn áp.
BÀI
23
PHONG TRÀO TÂY SƠN VÀ SỰ NGHIỆP THỐNG
PHONG TRÀO TÂY SƠN VÀ SỰ NGHIỆP THỐNG
NHẤT ĐẤT NƯỚC BẢO VỆ TỔ QUỐC Ở CUỐI
NHẤT ĐẤT NƯỚC BẢO VỆ TỔ QUỐC Ở CUỐI
THẾ KỶ XVIII
THẾ KỶ XVIII
I. PHONG TRÀO TÂY SƠN VÀ SỰ NGHIỆP THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC


Các cuộc khởi nghóa nông
dân đàng Ngoài


-


Cuối thế kỷ XVIII chính quyền họ Nguyễn ở đàng
Cuối thế kỷ XVIII chính quyền họ Nguyễn ở đàng
Trong ngày càng suy yếu dần :
Trong ngày càng suy yếu dần :
Mua quan bán tước.
Mua quan bán tước.


Ruộng đất của nông dân thì bò tước đoạt.
Ruộng đất của nông dân thì bò tước đoạt.


Thuế khóa nặng nề.
Thuế khóa nặng nề.


Quan lại thối nát.
Quan lại thối nát.
- Dân tình khổ sở, đói kém.
- Dân tình khổ sở, đói kém.
- Họ oán hận sự cai trò hà khắc của chúa Nguyễn.
- Họ oán hận sự cai trò hà khắc của chúa Nguyễn.


Caỷnh xaừ hoọi ẹaứng Trong
Caỷnh xaừ hoọi ẹaứng Trong


1.
1.
Nguyên nhân nào khiến cho tình hình
Nguyên nhân nào khiến cho tình hình
đàng Trong ngày càng suy yếu ?
đàng Trong ngày càng suy yếu ?
d. Nhân dân phải đóng nhiều thứ thuế, khổ sở
d. Nhân dân phải đóng nhiều thứ thuế, khổ sở
vì một cổ hai tròng.
vì một cổ hai tròng.
a. Việc mua bán chức tước, làm tăng số lượng quan
a. Việc mua bán chức tước, làm tăng số lượng quan
thu thuế khiến bộ máy chính quyền ngày càng
thu thuế khiến bộ máy chính quyền ngày càng
cồng kềnh.
cồng kềnh.
b. Quan lại, cường hào kết thành bè cánh, bóc lột
b. Quan lại, cường hào kết thành bè cánh, bóc lột
nhân dân, đua nhau ăn chơi xa xỉ.
nhân dân, đua nhau ăn chơi xa xỉ.
c. Trương Thúc Loan nắm hết quyền hành, khét
c. Trương Thúc Loan nắm hết quyền hành, khét
tiếng tham lam.
tiếng tham lam.


2. Nguyên nhân chính dẫn đến nổi dậy của
2. Nguyên nhân chính dẫn đến nổi dậy của
nhân dân là :
nhân dân là :


Chính quyền họ Nguyễn suy yếu, mục nát.
Chính quyền họ Nguyễn suy yếu, mục nát.


Đời sống nhân dân cực khổ trăm bề.
Đời sống nhân dân cực khổ trăm bề.

Generate time = 0.03722882270813 s. Memory usage = 1.93 MB