Tuyen tuy và tuyen tren than

BÀI 57:TUYẾN TỤY VÀ TUYẾN TRÊN
BÀI 57:TUYẾN TỤY VÀ TUYẾN TRÊN
THẬN
THẬN


Tuyến tụy và tuyến trên thận có vai trò
Tuyến tụy và tuyến trên thận có vai trò
quan trọng trong điều hòa lượng đường
quan trọng trong điều hòa lượng đường
trong máu. Vậy hoạt động của hai tuyến
trong máu. Vậy hoạt động của hai tuyến
này như thế nào? Chúng ta cùng nghiên
này như thế nào? Chúng ta cùng nghiên
cứu bài 57: tuyến tụy và tuyến trên thận
cứu bài 57: tuyến tụy và tuyến trên thận

Hoạt động tìm hiểu tuyến tụy
-Hãy nêu các chức năng của tuyến tụy mà em biết?
-Hãy nêu các chức năng của tuyến tụy mà em biết?
-Phân biệt chức năng nội tiết và ngoại tiết của tuyến tụy
-Phân biệt chức năng nội tiết và ngoại tiết của tuyến tụy
Quan sát tranh kết hợp đọc thông tin sgk sau để trả lời 2
Quan sát tranh kết hợp đọc thông tin sgk sau để trả lời 2
câu hỏi sau
câu hỏi sau

Đáp án:
Đáp án:

Chức năng của tuyến tụy: làm chức năng nội tiết và
Chức năng của tuyến tụy: làm chức năng nội tiết và
ngoại tiết, tiết dịch tiêu hóa và tiết hooc môn.
ngoại tiết, tiết dịch tiêu hóa và tiết hooc môn.

Sự khác nhau giữa tuyến ngoại tiết và nội tiết:
Sự khác nhau giữa tuyến ngoại tiết và nội tiết:
Ngoại tiết: nội tiết:
Ngoại tiết: nội tiết:
-Do các tế bào tiết dịch tụy - do các tế bào đảo tụy tiết
-Do các tế bào tiết dịch tụy - do các tế bào đảo tụy tiết
theo
theo


ng dẫn đổ vào ra các hooc môn
ng dẫn đổ vào ra các hooc môn


tá tràng..
tá tràng..


- do TB đảo tụy thực hiện.
- do TB đảo tụy thực hiện.


+ TB
+ TB
α
α
:tiết ra glucozơ.
:tiết ra glucozơ.


+TB
+TB
β
β
: tiết ínulin.
: tiết ínulin.

Trình bày tóm tắt quá trình điều hòa lượng đường huyết
Trình bày tóm tắt quá trình điều hòa lượng đường huyết
ở mức độ ổ định?
ở mức độ ổ định?
Đáp án:
Đáp án:
+khi đường huyết tăng TB
+khi đường huyết tăng TB
β
β
: tiết ra ínulin có tác
: tiết ra ínulin có tác
dụng chuyển glucozơ glicogen.
dụng chuyển glucozơ glicogen.
+khi đường huyết giảm TB
+khi đường huyết giảm TB
α
α
: tiết ra glucagôn có
: tiết ra glucagôn có
tác dụng chuyển glicogen glucozơ.
tác dụng chuyển glicogen glucozơ.

Kết
Kết


luận
luận


Tuyến tụy là một tuyến pha, vừa tiết
Tuyến tụy là một tuyến pha, vừa tiết
dịch tiêu hóa(chức năng ngoại tiết) vừa
dịch tiêu hóa(chức năng ngoại tiết) vừa
tiết ra hoocmôn. Có 2 loại hoocmôn insulin
tiết ra hoocmôn. Có 2 loại hoocmôn insulin
và glucagôn có tác dụng điều hòa lượng
và glucagôn có tác dụng điều hòa lượng
đường trong giảm đường huyết khi đường
đường trong giảm đường huyết khi đường
huyết tăng, glucagôn làm tăng đường
huyết tăng, glucagôn làm tăng đường
huyết khi lượng đường trong máu giảm
huyết khi lượng đường trong máu giảm

Generate time = 0.1157648563385 s. Memory usage = 1.93 MB