Su nhiem tu cua Sat va thep, nam cham dien

-Tiết27-Bài24 Sự nhiễm từ của sắt và thép
Ngày soạn:06.12.08 nam châm điện và nam châm vĩnh cử
Ngày giảng:
A.Mục tiêu
*Kiến thức: - bằng thí nghiệm giúp HS nắm đợc các đặc điểm về sự nhiễm từ của sát và thép:
Sắt và thép đặt trong ống dây có dòg điện chạy qua đều bị nhiễm từ,sắt nhiễm từ
mạnh khử từ nhanh.
-ứng dụng sự nhiễm từ của sắt và thép để chế tạo nam châm điện và nam châm
vĩnh cửu.
Nắm đợc cấu tạo và cách làm tăng giảm từ tính của nam cham điện
*Kỹ năng: -Lắp và làm thành thạo các thí nghiệm về từ trờng
-Kỹ năng quan sát nhận xét và rút ra kết luận
*Thái độ : -Rèn t duy lô gic thói quen quan sát nhạn xét
-Lòng say mê nghiên cứu các ứng dụng vật
B.Chuẩn bị
Mỗi nhóm HS:một giá đỡ thí nghiệm,một ống dây,lõi sắt,1lõi thép,1biến áp nguồn,1 am pe
kế,một biến trở.1kim nam châm
C.Phơng pháp
-PP thực nghiệm ,hoạt động nhóm,học sinh tự rút ra nhận xét và KL dới sự tổ chức của GV
-Lu ý khi bố trí thí nghiệm hớng dẫn HS đặy trục kim nam châm vuông góc với trục ống dây
D.Tiến trình bài dạy
I.Ôn định tổ chức
II.Kiểm tra:
?1so sánh từ phổ của ống dây có điện và của nam châm?Nêu dạng đờng sức từ của ống dây có
dòng diện chạy qua
?2Nêu cách xác định từ trờng của ống dây có dòng điện?Phát biểu quy tắc nứm tay phải?
III.Bài mới:
Chúng ta đã biết một nam châmđiện mạnh có thể hút đợc chiếc xê tải nặng hàng chục tấn trong
đó cha có nam châm điện nào mạnh nh vậy.
Nam châm điện đợc chế tạo nh thế nào?và có lợi ích gì hơn so vói nam châm vĩnh cửu
1

Tổ chức của thầy
Giải thích từ "Nhiếm từ"
Chúng ta nghiêmn cứu xem
khi đặt trong từ trờng sắt và
thep nhiễm từ nh thế nào?

?Đọc SGK và quan sát hình
vẽ nêu DCụ các bớc thí
nghiệm
?để quan sát đợc hiện tợng
xảy ravới kim nam châm ta
phải đặt knc nh thế nào so với
trục ống dây
Hoạt động nhóm bắt đầu
GV quan sát,hớng dẫn HĐ
nhóm của HS
?Đại diện nhóm nêu htợng
?Rút ra NX gì về sự ntừ của
săt và thép
?Hiện tợng xẩy ra c/tỏ điều
gì?Giải thích tại sao?
?dự đoán xem khi ngắt dòng
điện lõi sắt và thép còn
nhiễm từ không ?tại sao
Hoạt dộng nhóm bấtđầu
?Nêu hiện tợng xẩy ra
Hiện tợng đó c/tỏ điều gì
?Nêu KL về sự nhiễm từ và
khử từ của sắt và thép
-Ngoài sắt và thép còn một số
vật liệu nhiễm từ khác nh Ni
ken,cô ban...
?Sự nhiễm từ của sắt và thứp
đợc ng dụng nh thế nào
?Quan sát h23.3 nêu cấu toạ
của nchâm điện
C
2
? nêu ý nghĩa con số ghi
trên nam châm điện
?Làm thế nào để tăng tác
dụng từ của nam châm điện
?Quan sát h25.4 trả lời C3
dựa vào đâu so sánh đợc
?Đọc và trả lời C4,C5
?Trả lời câu hỏi nêu ra ở đầu
bài

Hoạt động của trò
HS đọc SGK quan sát hình vẽ
trả lờ câu hỏi
Mắc mạch điện theo Sđồ:
Đóng K quan sát,so sánh góc
lệch của knc trong trờng hợp
ống dây không có lõi và cólõi
sắt,lõi thép
Đặt trục knc vuông góc với
ống dây
Làm thí nghiệm nhóm

Lõi sắt và thép bị nhiễm từ và
trở thành nam châm
Làm thí nghiệm nhóm để
kiểm tra dđoán
:
Những con số ứng với mỗi
đầu ra trên nam châm điện
cho biết số vòng đâỹân có
dòng điện chạy qua
Hoạt động cá nhân nêu đợc 2
cách
Hoạt động cá nhân với C3

Nộidung bài học
I /Sự nhiễm từ của sắt và thép
1/thí nghiệm
a.Bố trí thí nghiệm hình25.1
NX:Lõi sắ và lõi thép có thể
làm tăng lực từ của ống dây có
điện
b.Lõi sắt và lõi thép đang hút
đinh sắt,ngắt dòng điện
C
1
:khi ngắt dòng điện lõi sắt
mất từ tính ngay lõi thép vẫn
giữ đợc từ tính
2/kết luận<SGK>
II.Nam châm điện
-Cấu tạo:
-Các cách làm tăng tác dụng
từ:TăngI,tăng số còng dây
III.Vận dụng
C4: Mũi kéo làm bằng thép
chạmvàonamchâm thép nhiễm
từ do giữ đợc từ tínhvà trở
thành NC
2
VI.Củng cố:
Những nguyên tố nh thế nào
thì có khả năng nhiễm từ?
Làm thế nào để chúng nhiễm
từ?
Đặc tính của sự nhiễm từ của
sắt và thép?
Nêu cách làm tăng từ tính của
nam châm điện?
V.Bài tập về nhà:
Học thuộc bài và làm các C
Làm các bài tâp SBT:25.1-
25.6
Thảo luận nhóm bàn nêu đợc
các lợi ích của nam châm điện
Trả lời cá nhân rút ra ghi nhớ
C5:muốn nam châm điện mât
từ tính thì ngăt dòng điện
C6:Nam châm điện hoạt động
dựa trên sự nhiễm từ của sắt
nên mạnh hơn nam châm vĩnh
cửu
+TTrờng có thể thay đổi
+ngắt dòng điện khử từ ngay
Ghi nhớ <SGK>
E.Rút kinh nghiệm
3
Tiết 6-7 Bài 5: đoạn mạch song song-luyện tập
Ngày soạn :10.9.08
Ngày giảng:
A.mục tiêu
*Kiến thức : -học sinh nắm chắc các công thức của đoạn mạch nối tiếp và song song
-Biết vận dụng linh hoạt các công thức đó vào bài tập
*Kỹ năng : -Kỹ năng phân tích mạch điện
-Kỹ năng vận dụng công thức
-Sử dụng đơn vị hơp lý
*Thái độ: -Tính cẩn thận,tính nghiêm túc,lòng say mê yêu thích bộ môn
B.Chuẩn bị
Học sinh: Học thuộc các công thứ và làm đầy đủ các bài tâp đã giao
c.phơng pháp:
-Phơng pháp phân tích đi lên
-phơng pháp thảo luận nhóm
-Phơng pháp nêu và giải quyết vấn đề
4
5

Generate time = 0.10225605964661 s. Memory usage = 1.93 MB