Tiet 14 - Kiem tra 15'' - Hinh hoc 9

Trờng THCS Đông Phơng - Kiến Thuỵ - Hải Phòng
Tuần: 8 Tiết:14
Bài kiểm tra
Lớp: 9 Môn: Hình học Thời gian: 15 phút
Họ và tên: Ngày kiểm tra: / /2008
Ngày trả bài: //2008
Đề số 1
I/ Trắc nghiệm: Hãy khoanh vào chữ cái đứng trớc ý mà em cho là đúng:
Câu 1: Cho tam giác ABC vuông tại A (Hình 1) Khi đó:
A. sinB = cos C =
AC
BC
B. sin B = cos C =
AB
BC

C. tg B = cotg C =
AB
AC
D. sin C = cos B =
AC
AB

Câu 2: Cho tam giác ABC vuông tại A (Hình 1) Khi đó cạnh góc vuông AB bằng:
A. BC.sin C B. BC. sin B C. BC. tg C D. BC.cotg B
Câu 3: Cho tam giác ABC vuông tại A (Hình 1) Khi đó cạnh góc vuông AC bằng:
A. BC.cos B B. BC.cos C C. AB.sin B D. AB.sin C
Câu 4: Các tia nắng tạo với mặt đất một góc
45
o
. Nếu một ngời cao 1,7 m thì bóng của ngời
đó trên mặt đất (đơn vị theo m) là :
A. 0,8 B. 1,7 C.1 D.2,1
Câu 5:
2
sin 60 +
o
cos
2
60
o
bằng:
A. 0 B.1 C.2 D. Một đáp án khác
Câu 6: Cho tam giác ABC vuông tại A. Đờng cao AH (hình. 2)
A. AH
2
= AB.AC B. AH
2
= BH.BC
C. AH
2
= CH.BC D. AH
2
= BH.CH
Câu 7: Trong hình vẽ bên (H.2), độ dài cạnh AB bằng :
A. 6 B. 8
C. 10 D. 12
Câu 8: Trong hình vẽ bên (H.2), độ dài cạnh AC bằng :
A. 6 B. 8
C. 10 D. 12
II /Tự luận: Cho

ABC (
à
90A

=
), có đờng cao AH, biết BH = 7,2 cm, CH = 12,8 cm.
Tính AB; AH
Bài làm:
..
..
..
..
..
..
Điểm Lời phê của giáo viên
C
A
B
H.1
A
B C
H
6,43,6
H.2
Trờng THCS Đông Phơng - Kiến Thuỵ - Hải Phòng
Tuần: 8 Tiết: 14
Bài kiểm tra
Lớp: 9
Môn: Toán - Hình học
Thời gian: 15 phút
Họ và tên: Ngày kiểm tra: / /2008
Ngày trả bài: //2008
Đề số 2
I/ Trắc nghiệm: Hãy khoanh vào chữ cái đứng trớc ý mà em cho là đúng:
Câu 1: Cho tam giác ABC vuông tại A (Hình 1) Khi đó:
A. sinB = cos C =
AC
AB
B. sin B = cos C =
AB
BC

C. tg B = cotg C =
AC
AB
D. sin C = cos B =
AC
AB

Câu 2: Cho tam giác ABC vuông tại A (Hình 1) Khi đó cạnh góc vuông AB bằng:
A. BC.cos C B. BC.cos B C. BC.tg C D. BC.cotg B
Câu 3: Cho tam giác ABC vuông tại A (Hình 1) Khi đó cạnh góc vuông AC bằng:
A. BC.sin B B. BC.sin C C. AB.cos B D. AB.cos C
Câu 4: Các tia nắng tạo với mặt đất một góc
45
o
. Nếu một học sinh cao 1,4 m thì bóng của
ngời đó trên mặt đất (đơn vị theo m) là :
A. 0,8 B. 1,0 C. 1,2 D. 1,4
Câu 5:
+
o2
sin 30
cos
2
o
30
bằng:
A. 0 B.1 C.2 D. Một đáp án khác
Câu 6: Cho tam giác ABC vuông tại A. Đờng cao AH (hình. 2)
A. AH
2
= AB.AC B. AH
2
= BH.BC
C. AH
2
= CH.BH D. AH
2
= BH.CB
Câu 7: Trong hình vẽ bên (H.2), độ dài cạnh AC bằng :
A. 6 B. 8
C. 10 D. 12
Câu 8: Trong hình vẽ bên (H.2), độ dài cạnh AB bằng :
A. 6 B. 8
C. 10 D. 12
II /Tự luận: Cho

ABC (
à
90A

=
), có đờng cao AH, biết BH = 7,2 cm, BC = 20 cm.
Tính AC; AH
Bài làm:

..
Điểm Lời phê của giáo viên
C
A
B
H.1
A
B C
H
6,43,6
H.2
Trờng THCS Đông Phơng - Kiến Thuỵ - Hải Phòng
Tuần: 8 Tiết:14
Bài kiểm tra
Lớp: 9
Môn: Toán - Hình học
Thời gian: 15 phút
Họ và tên: Ngày kiểm tra: / /2008
Ngày trả bài: //2008
Đề số 3
I/ Trắc nghiệm: Hãy khoanh vào chữ cái đứng trớc ý mà em cho là đúng:
Câu 1: Cho tam giác ABC vuông tại A (Hình 1) Khi đó:
A. tg B = cotg C =
AC
BC
B. tg B = cotg C =
AB
BC

C. tg C = cotg B =
AB
AC
D. sin C = cos B =
AB
AC

Câu 2: Cho tam giác ABC vuông tại A (Hình 1) Khi đó cạnh góc vuông AB bằng:
A. BC.tg C B. BC.cotg B C. BC.tg B D. BC.sin C
Câu 3: Cho tam giác ABC vuông tại A (Hình 1) Khi đó cạnh góc vuông AC bằng:
A. AB.cos B B. AB.cos C C. AB.cotg B D. AB.cotg C
Câu 4: Các tia nắng tạo với mặt đất một góc
45
o
. Nếu bóng của ngời đó trên mặt đất là 1,4 m
thì ngời đó cao (đơn vị theo m) là :
A. 0,8 B. 1,0 C.1,2 D. 1,4
Câu 5:
+
o2
sin 45
cos
2
o
45
bằng:
A. 0 B.1 C.2 D. Một đáp án khác
Câu 6: Cho tam giác ABC vuông tại A. Đờng cao AH (hình. 2)
A. AH
2
= BH.CH B. AH
2
= BH.BC
C. AH
2
= CH.BC D. AH
2
= BA.CA
Câu 7: Trong hình vẽ bên (H.2), độ dài cạnh AB bằng :
A. 4 B. 6
C. 8 D. 10
Câu 8: Trong hình vẽ bên (H.2), độ dài cạnh AC bằng :
A. 4 B. 6
C. 8 D. 10
II /Tự luận: Cho

ABC (
à
90A

=
), có đờng cao AH, biết BH = 7,2 cm, CH = 12,8 cm.
Tính AB; AH
Bài làm:

Tuần: 8 Tiết:14
Bài kiểm tra
Điểm Lời phê của giáo viên
C
A
B
H.1
A
B C
H
6,43,6
H.2
Trờng THCS Đông Phơng - Kiến Thuỵ - Hải Phòng
Lớp: 9
Môn: Toán - Hình học
Thời gian: 15 phút
Họ và tên: Ngày kiểm tra: / /2008
Ngày trả bài: //2008
Đề số 4
I/ Trắc nghiệm: Hãy khoanh vào chữ cái đứng trớc ý mà em cho là đúng:
Câu 1: Cho tam giác ABC vuông tại A (Hình 1) Khi đó:
A. sinB = cos C =
AC
BC
B. sin B = cos C =
AB
BC

C. tg B = cotg C =
AB
AC
D. sin C = cos B =
AC
AB

Câu 2: Cho tam giác ABC vuông tại A (Hình 1) Khi đó cạnh góc vuông AB bằng:
A. BC.sin C B. BC.sin B C. BC.tg C D. BC.cotg B
Câu 3: Cho tam giác ABC vuông tại A (Hình 1) Khi đó cạnh góc vuông AC bằng:
A. BC.cos B B. BC.cos C C. AB.sin B D. AB.sin C
Câu 4: Các tia nắng tạo với mặt đất một góc
o
50
. Nếu một học sinh cao 1,2 m thì bóng của
học sinh đó trên mặt đất (làm tròn đến số thập phân thứ nhất) là :
A. 1,2 m B. 1,3 m C. 0,8 m D. 1 m
Câu 5:
o
tg60
. cotg
60
o
bằng:
A. 0 B.1 C.2 D. Một đáp án khác
Câu 6: Cho tam giác ABC vuông tại A. Đờng cao AH (hình. 2)
A. AH
2
= AB.AC B. AH
2
= BH.BC
C. AH
2
= CH.BC D. AH
2
= BH.CH
Câu 7: Trong hình vẽ bên (H.2), độ dài cạnh AB bằng :
A. 12 B. 14
C. 16 D. 20
Câu 8: Trong hình vẽ bên (H.2), độ dài cạnh AC bằng :
A. 12 B. 14
C. 16 D. 20
II /Tự luận: Cho ABC (
à
90A

=
), có đờng cao AH, biết BH =
30
7
cm, CH =
40
7
cm.
Tính AC; AH
Bài làm:

.
Điểm Lời phê của giáo viên
A
B C
H
12,87,2
H.2
C
A
B
H.1

Generate time = 0.23351097106934 s. Memory usage = 1.93 MB