mau so ke hoach ca nhan

K HOCH NM HC 2008 - 2009
I. T TNG CHNH TR
- Bản thân luôn chấp hành tốt mọi chủ trơng, đờng lối, chính sách của Đảng, pháp luật
của nhà nớc.
- Tích cực xây dựng, tham gia các phong trào thi đua do ngành, địa phơng tổ chức và là
nhân tố tích cực xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh.
- Luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức trong sáng, có uy tín, có tinh thần trách nhiệm cao
trong mọi nhiệm vụ mà ngành, nhà trờng và chính quyền địa phơng giao cho theo nhiệm vụ
năm học.
- Có lối sống mẫu mực, trung thực giản dị và lành mạnh, gia đình đạt gia đình văn hóa,
có tinh thần xây dựng, thơng yêu giúp đỡ đồng nghiệp, bạn bè và học sinh khi gặp khó
khăn.
- Luôn bảo vệ danh dự, uy tín của nhà trờng, của ngành và của địa phơng, tôn trọng
nhân cách đồng nghiệp, bạn bè và học sinh, đối xử công bằng hợp lý với mọi ngời . Luôn
nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình, luôn bảo vệ các quyền và lợi ích của mọi ngời.
- Quan hệ tốt với các cấp lãnh đạo nhà trờng, ngành, của chính quyền địa phơng và bậc
phụ huynh học sinh.
II. NHIM V C GIAO
- Chủ nhiệm lớp 7A
- Dạy môn Tiếng anh lớp: 7A, 7B, 7C, 7D
III. THC HIN NHIM V C GIAO:
- Luôn bám sát và thực hiện theo đúng kế hoạch của nhà trờng.
- Lên kế hoạch cụ thể theo năm học, chủ điểm của tháng, của tuần.
- Nắm bắt và bám sát tình hình học sinh để có biện pháp giảng dạy và giáo dục kịp
thời.
- Đầu t soạn giảng có hiệu quả, đúng với phân phối chơng trình, kết hợp với việc sử
dụng đồ dùng dạy học nâng cao chất lợng dạy và học.
- Dành thời gian dự giờ đồng nghiệp để học hỏi và nâng cao nghiệp vụ chuyên
môn, đồng thời luôn tự tìm tòi nghiên cứu qua sách báo cũng nh các phơng tiện
thông tin đại chúng . Luôn học hỏi để áp dụng khoa học kỹ thuật vào giảng dạy,
giúp nâng cao chất lợng học sinh.
IV. CễNG TC KIấM NHIM:
- Hoàn thành công tác chủ nhiệm lớp 7A, tìm ra những phơng pháp phù hợp để nâng
cao chất lợng học tập và duy trì tỉ lệ chuyên cần.
- Theo dõi, nắm bắt hoàn cảnh từng đối tợng học sinh từ đó có hớng đi phù hợp để
vận động học sinh ra lớp , giảm thiểu tỉ lệ học sinh vắng ở các buổi học.
- Kiểm tra sách vở, đồ dùng học tập của học sinh thờng xuyên.
- Gần gũi, động viên các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Có biện pháp khuyến
khích kịp thời đối với các em học sinh ngoan và có hình thức xử phạt hợp lý đối với học
sinh vi phạm.
- GVCN quán triệt tốt nề nếp học sinh. Chú trọng đến công tác giáo dục đạo đức cho
học sinh.
- Thờng xuyên tổ chức sinh hoạt tập thể tạo sự đoàn kết trong lớp.
V. HOT NG KHC:
- Tham gia đầy đủ các hoạt động phong trào do ngành, nhà trờng và các đoàn thể tổ
chức.
VI. NG K DANH HIU THI UA:
Đắk Ui, ngy 05 thỏng 09 nm 2008
NGI VIT
K HOCH GING DY
MễN: Tiếng Anh LP: 7
I. Tỡnh hỡnh kho sỏt cht lng u nm
Gio 7,9 % Khỏ: 15,8 % TB: 28,8 % Yờỳ: 40,6 % Kộm: 6,9 %
* Nhng vn cn ph o
- Khai thác kiến thức qua kênh hình, kênh chữ
- Khả năng t duy khi làm bài tập, khả năng thực hành trong giờ học.
- Nắm bắt kiến thức tại lớp
II. K HOCH GING DY
CHNG
( Chủ đề)
KIN THC C BN YấU CU HS NM
CHC
PHNG
PHP
DDH
Chủ đề 1:
PERSONAL
informatio
n
- Friends
- Oneself and
others.
- House and
home
* Speaking:
-
K HOCH LM V S DNG DNG DY HC
MễN: .. LP: ..
TIT LP BI DY
DDH CN
DNG
Cú sn
hay t
lm
.
.
.
.
.

..
..
..
..
..


…….
…….
…….
…….
…….
…….
…….
…….
…….
…….
…….
…….
…….
…….
…….
…….
…….
…….
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
KẾ HOẠCH PHỤ ĐẠO HỌC SINH YẾU
LỚP NỘI DUNG SỐ TIẾT
BUỔI
DẠY
……
……
……
……
……
……
……
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI
LỚP NỘI DUNG SỐ TIẾT
BUỔI
DẠY
……
……
……
……
……
……
……
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
KẾ HOẠCH DỰ GIỜ
Chuyên ngành: ........................
Không chuyên ngành: ....................
HK1: Tiết. Lớp 6: tiết; lớp 7: tiết; lớp 8: tiết; lớp 9: tiết.
HK2: Tiết. Lớp 6: tiết; lớp 7: tiết; lớp 8: tiết; lớp 9: tiết.
KẾ HOẠCH THAO GIẢNG, DẠY TỐT
- Số tiết: ………………/ năm học.
- Học kì I:
+ Tuần / Bài dạy ( hoặc chuyên đề)
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
- Học kì II:
+ Tuần / Bài dạy ( hoặc chuyên đề)
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI BỘ MÔN
HOẶC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ( nếu có)
- Tên đề tài:
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
- Nội dung nghiên cứu:
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
- Phương pháp nghiên cứu:
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
- Đối tượng nghiên cứu:
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
- Thờigian triển khai:
……………………………………………………………………………………………..
- Thời gian hoàn thành:
……………………………………………………………………………………………..
KẾ HOẠCH HỘI THẢO, NGOẠI KHOÁ
STT Tên chuyên đề Thời gian thực hiện Người thực hiện

Generate time = 0.086396217346191 s. Memory usage = 1.94 MB