Kể chuyện - Đôi cánh của Ngựa trắng


M«n kÓ chuyÖn líp 4
Gi¸o viªn thùc hiÖn: TrÇn Xu©n
Kh¸ng
Tr­êng TiÓu häc §iÖp N«ng
H­ng Hµ - Th¸i B×nh
Th¸ng 03 n¨m 2008

Kiểm tra bài cũ
Em hãy kể lại câu chuyện mà em đã được chứng kiến
(hoặc tham gia) nói về lòng dũng cảm.
Thứ ba, ngày 25 tháng 3 năm 2008
Kể chuyện

Thứ ba, ngày 25 tháng 3 năm 2008
Kể chuyện
Đôi cánh của ngựa trắng
Câu 1: Ngựa con là chú ngựa như thế nào?Câu 2: Ngựa mẹ yêu con như thế nào?Câu 3: Đại Bàng Núi có gì lạ mà ngựa con ao ước ?Câu 4: Anh Đại Bàng nói với ngựa con điều gì ?Câu 5: Chuyện gì xảy ra khi ngựa con đi với anh Đại Bàng Núi ?Câu 6: Anh Đại Bàng đã làm gì khi ngựa con gặp nạn ?Câu 7: Ngựa Trắng đã có cánh như thế nào ?

Thø ba, ngµy 25 th¸ng 3 n¨m 2008
KÓ chuyÖn
§«i c¸nh cña ngùa tr¾ng
Tranh 1: MÑ con Ngùa Tr¾ng quÊn quýt bªn nhau

Thứ ba, ngày 25 tháng 3 năm 2008
Kể chuyện
Đôi cánh của ngựa trắng
Tranh 2: Ngựa Trắng ao ước có cánh để bay
được như Đại Bàng Núi. Đại Bàng Núi bảo
Ngưạ Trắng muốn có cánh thì phải đi tìm,
đừng quấn quýt bên mẹ cả ngày.

Generate time = 0.60848116874695 s. Memory usage = 1.93 MB