BÀI. GIÁ TRỊ LG CỦA MỘT CUNG


TẬP THỂ LỚP CHÚNG EM
CHÀO ĐÓN QUÍ THẦY CÔ.

TIẾT 56
GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC
CỦA MỘT CUNG

III/QUAN HỆ GIỮA CÁC GIÁ
TRỊ LƯỢNG GIÁC
1/ CÔNG THỨC CƠ BẢN :
zkk ∈≠ ,
πα
2 2
1/ sin cos 1
α α
+ =
2
2
1
2 /1 tan
cos
α
α
+ =
,
2
k k z
π
α π
≠ + ∈
2
2
1
3/1 cot
sin
α
α
+ =
1cot.tan/4 =
αα
zk
k
∈≠ ,
2
π
α

CHỨNG MINH:

TA CÓ:
2 2
1/ sin cosVT
α α
= + =
2 2
OK OH+ =
2
OM =
1 VP=
2
2 / 1 tanVT
α
= + =
2
2
sin
1
cos
α
α
+ =
2 2
2
cos sin
cos
α α
α
+
=
2
1
cos
VP
α
=

2
3/ 1 cotVT
α
= + =
2
2
cos
1
sin
α
α
+ =
2 2
2
sin cos
sin
α α
α
+
=
2
1
sin
VP
α
=
4 / tan .cotVT
α α
= =
sin cos
.
cos sin
α α
α α
=
1 VP=

Ví dụ:
Cho
3
sin
5
α
=
với
2
π
α π
< <
Tính
cos
α
GIẢI:
Ta có:
2 2
sin cos 1
α α
+ =
2 2
cos 1 sin
α α
⇔ = −
9
1
25
= −
16
25
=

Generate time = 0.049527168273926 s. Memory usage = 1.93 MB