ke hoach boi duong hoc sinh gioi phu dao hoc sinh yeu

Kế hoạch chỉ đạo công tác BDHSG
phụ đạo hs yếu
Năm học : 2007 - 2008
phần thứ nhất
I- căn cứ xây dựng kế hoạch :
+ Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2007- 2008 của bộ GD & ĐT , của sở GD&ĐT
bắc giang. CV số : 572/SGD&ĐT - GDTrH- V/v hớng dẫn thực hiện phụ đạo học
sinh yếu, kém, ngày 31/5/2007
+ Căn cứ vào chỉ thị của Chủ tịch UBND Huyện Yên Thế về việc triển khai thực
hiện nhiệm vụ năm học 2007- 2008
+ căn cứ vào hớng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của phòng GD&ĐT Yên
thế, CV số : 109/PGD-THCS- V/v hớng dẫn thực hiện phụ đạo học sinh yếu, kém, ngày
4/6/2007. CV số : 122/PGD-THCS- V/v Ôn tập Kiểm tra trong hè để xét công nhận
TNTHCS lần 2 năm học 2006 2007 ngày 22/6/2007.
+ căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2007- 2008 của trờng THCS
- Thị trấn Bố Hạ.
+ căn cứ vào kết quả nhà trờng đạt đợc năm học 2006 - 2007
+ căn cứ vào tình hình thực tế của trờng THCS - Thị trấn Bố Hạ.
Kế hoạch phụ đạo học sinh yếu- Bồi d ỡng học sinh giỏi
1
II - Tình hình chung :
Nhìn chung về đội ngũ giáo viên tơng đối ổn định , đa số nhà ở gần thuận lợi cho
việc công tác dài hạn , nhng tay nghề của giáo viên cha đồng bộ còn một số giáo viên
trình độ còn hạn chế không có khả năng dạy đội tuyển học sinh giỏi.
Các đồng chí giáo viên có tinh thần giảng dạy tốt,nhiệt tình , thờng xuyên phấn
đấu trau dồi chuyên môn ,nghiệp vụ.Có rất nhiều các đồng chí có nhiều kinh nghiệm
trong công tác giảng dạy đặc biệt là công tác bồi dỡng học sinh giỏi, bên cạnh đó là đội
ngũ giáo viên trẻ đã dần dần lấy đợc uy tín nghề nghiệp trong nhân dân địa phơng.
*Bên cạnh những thuận lợi trên, nhà trờng còn gặp không ít những khó khăn nh :
đội ngũ giáo viên đủ nhng cha đồng bộ vẫn phải dạy không đúng chuyên môn đợc đào
tạo do đó chất lợng chuyên sâu cha cao, một số đồng chí cha đáp ứng đợc yêu cầu của
nhà trờng cho nên công việc bồi dỡng mũi nhọn phải lệ thuộc vào một số thành viên.
đặc biệt là thiếu cơ sở vật chất phải học 2 ca do đó thiếu phòng học để bồi dỡng học
sinh giỏi .
một số giáo viên trẻ kiến thức tốt nhng kinh nghiệm giảng dạy còn thiếu, học sinh vẫn
cha thực sự chí thú học tập .
Trờng THCS - TT Bố Hạ
Báo cáo kết quả bộ môn năm học 2006 - 2007
Môn Lớp
TSHS
Kết quả bộ môn
Môn Lớp
TSHS
Giỏi Khá TB Yếu Giỏi
SL % SL % SL % SL % SL %
Toán
6 88 14 15,9 32 36,4 21 23,9 21 23,9
Địa
6 88 16 18,2
7
91 15
16,5
22
24,2
30
33,0
24
26,4 7
91 10
11,0
8
96 27
28,1
21
21,9
23
24,0
25
26,0 8
96 16
16,7
9
92 14
15,2
26
28,3
34
37,0
18
19,6 9
92 7
7,6
Toàn trờng 367 70 19,1 101 27,5 108 29,4 88 24,0
Toàn trờng
367
49 13,4

6 88 4 4,5 23 26,1 39 44,3 22 25,0
N.N
6 88 17 19,3
7
91 10
11,0
40
44,0
35
38,5
6
6,6 7
91 21
23,1
8
96 11
11,5
29
30,2
36
37,5
20
20,8 8
96 9
9,4
9
92 18
19,6
28
30,4
36
39,1
10
10,9 9
92 5
5,4
Toàn trờng
367
43 11,7 120 32,7 146 39,8 58 15,8 Toàn trờng
367
52 14,2
Hoá
6

MT
6 88 7 8,0
7

7 91 16 17,6
8 96 18 18,8 31 32,3 28 29,2 19 19,8 8 96 20 20,8
9
92 17
18,5
24
26,1
37
40,2
14
15,2 9
92 14
15,2
Kế hoạch phụ đạo học sinh yếu- Bồi d ỡng học sinh giỏi
Toàn trờng
188
35 18,6 55 29,3 65 34,6 33 17,6
Toàn trờng 367 57 15,5
Sinh
6 88 16 18,2 34 38,6 35 39,8 7 8,0
Â.N
6 88 27 30,7
7
91 15
16,5
24
26,4
36
39,6
16
17,6 7
91 28
30,8
8
96 16
16,7
44
45,8
31
32,3
5
5,2 8
96 31
32,3
9
92 6
6,5
30
32,6
38
41,3
18
19,6 9
92 21
22,8
Toàn trờng 367 53 14,4 132 36,0 140 38,1 46 12,5 Toàn trờng 367 107 29,2
CN
6 88 11 12,5 56 63,6 21 23,9

0,0
GDCD
6 88 10 11,4
7
91 10
11,0
58
63,7
22
24,2
1
1,1 7
91 20
22,0
8
96 11
11,5
50
52,1
32
33,3
3
3,1 8
96 9
9,4
9
92 16
17,4
68
73,9
8
8,7

0,0 9
92 8
8,7
Toàn trờng 367 48 13,1 232 63,2 83 22,6 4 1,1
Toàn trờng
367
47 12,8
Văn
6 88 2 2,3 22 25,0 53 60,2 11 12,5
TD
6 88 21 23,9
7 91 6 6,6 28 30,8 37 40,7 20 22,0 7 91 33 36,3
8 96 4 4,2 36 37,5 46 47,9 10 10,4 8 96 12 12,5
9 92 1 1,1 34 37,0 44 47,8 13 14,1 9 92 8 8,7
Toàn trờng
367
13 3,5 120 32,7 180 49,0 54 14,7 Toàn trờng
367
74 20,2
Sử
6 88 5 5,7 33 37,5 37 42,0 13 14,8

Ngu yễ n Xu ân H
7
91 16
17,6
43
47,3
26
28,6
6
6,6
8
96 9
9,4
37
38,5
38
39,6
12
12,5
9
92 4
4,3
32
34,8
45
48,9
11
12,0
Toàn trờng
367
34 9,3 145 39,5 146 39,8 42 11,4
Trờng thcs thị trấn bố hạ
Báo cáo thống kê chất lợng học sinh thcs
năm học 2006-2007

Tổng số
THCS
Tổng số Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9
1, Tổng số học sinh
367

88 91 96 92
XL theo HK
Chia ra
Tốt 181 181 41 46 51 43
Khá tốt 126 126 35 28 28 35
Trung bình 55 55 11 15 15 14
Yếu 5 5 1 2 2

Không XL 0 0

2, Tổng số học sinh
367 367 88 91 96 92
XL theo HL
Chia ra
Tốt 31 31 5 11 9 6
Khá tốt 147 147 38 31 42 36
Trung bình 141 141 33 32 31 45
Yếu 48 48 12 17 14 5
Không XL 0 0

Kế hoạch phụ đạo học sinh yếu- Bồi d ỡng học sinh giỏi
Tổng hợp học sinh xếp loại học lực yếu phải thi lại
Năm học 2006 - 2007
STT Họ và tên lớp
Môn Thi lại
Toán Lí Hoá Văn Sử Địa Anh Sinh
1 Đỗ Văn Duy 6A
2 Phạm Bích Ngọc 6A
3 Nguyễn Văn Sơn 6A
4 Bùi Đức Thịnh 6A

5 Đinh Quang Tùng 6A

6 Phạm Văn Thuận 6B

7 Lê Xuân Hội 6B

8 Hoàng Ngọc Mai 6B

9 Trần Văn Nam 6B

10 Nguyễn Minh Phơng 6B

11 Đỗ Hải Phong 6B

12 Đoàn Trọng Tùng 6B

13 Phan Quốc Cờng 7A

14 Đào Văn Bình 7B

15 Phạm Văn Cờng 7B

16 Lê Duy Hùng 7B

17 Đào Văn Linh 7B

18 Trần Văn My 7B

19 Vũ Trọng Tiến 7B

20 Hoàng Trờng Duy 7c

21 L Thị Ngọc Khanh 7c

22 Vũ Văn Mạnh 7c

23 Phạm Ngọc Nam 7c

24 Bùi Đại Phong 7c

25 Nguyễn Văn Tú 7c

Kế hoạch phụ đạo học sinh yếu- Bồi d ỡng học sinh giỏi
26 Đinh Quang Tuấn 7c

27 Trần Văn Tùng 7c

28 Trần Thị Trang 8A

29 Phạm Quý trọng 8A

30 Nguyễn Hồng Sâm 8A

31 Trần Đình Chơng 8A

32 Nguyễn Văn Bắc 8B

33 Bùi Huy Hiếu 8B

34 Nguyễn Anh Hơng 8B

35 Đoỗ Trọng Nam 8B

36 Đồng Thị Hằng Nga 8B

37 Lê Thảo Nguyên 8B

38 Nguyễn Hồng Sơn 8B

39 Trần Thị Thảo 8B

Kế hoạch phụ đạo học sinh yếu- Bồi d ỡng học sinh giỏi
Sau năm học 2006-2007 Trờng THCS TT Bố Hạ đã đạt nhiều kết quả nổi bật, hoàn thành và hoàn thành vợt mức cả về số lợng , chất lợng
các chỉ tiêu của nhà trờng đề ra và cấp trên giao cho, phát huy kết quả đạt đợc. Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2007-2008 nhà
trờng tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cụ thể dới đây:
phần thứ hai
Kế hoạch thực hiện chuyên môn năm học 2007 - 2008
*Những nhiệm vụ trọng tâm:
1/Thực hiện nghiêm túc quan điểm giáo dục toàn diện,giáo dục chính trị t tởng đạo đức lối sống lành mạnh cho học sinh .
2/ Nghiêm túc thực hiện tốt chơng trình thay sách giáo khoa THCS.
3/Đổi mới có hiệu quả phơng pháp dạy học của giáo viên,bồi dỡng phơng pháp học tập cho học sinh nhằm tiếp thu kiến thức cơ bản
và hiểu bài ngay tại lớp.
4/Đẩy mạnh phong trào rèn luyện sức khoẻ cho học sinh bồi dỡng đi thi cấp huỵện và cấp tỉnh.
5/Đổi mới quản lý ,tăng cờng dân chủ ,kỷ luật,kỷ cơng, nề nếp trong nhà trờng.Chống tiêu cực,quan liêu,trì trệ trong quản lý.Từng
bớc xây dựng và cập với trờng chuẩn quốc gia.Tạo chuyển biến mới,vững chắc về chất lợng giáo dục ,các chỉ tiêu thi đua trong nhà trờng .
*Yêu cầu:
Thông qua hoạt động dạy học bảo đảm cho học sinh nắm chắc kiến thức phổ thông cơ bản, phát huy tính tích cực , tự giác chủ động sáng
tạo , năng lực tự học và kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn tạo cho các em niềm vui, hứng thú trong học tập
Kế hoạch phụ đạo học sinh yếu- Bồi d ỡng học sinh giỏi
trờng THCS thị Trấn bố hạ
chỉ tiêu các môn Văn hoá năm học
Môn
Giỏi Khá TB Yếu-Kém
TS % TS % TS % TS %
Toán
51 14.0 110 30.1 142 38.9 61 16.7

55 15.2 91 25.1 181 49.9 37 10.2
Hoá
17 9.6 45 25.3 89 50.0 27 15.2
Văn
12 3.3 118 32.3 188 51.5 47 12.9
Sử
26 7.1 135 37.0 180 49.3 24 6.6
địa
35 9.6 111 30.4 193 52.9 25 6.8
Sinh
38 10.4 111 30.4 198 54.2 26 7.1
Anh
60 16.4 114 31.2 153 41.9 28 7.7
GD
48 13.2 181 49.6 119 32.6 17 4.7
Công nghệ
55 15.1 111 30.4 187 51.2 11 3.0
TD
18
19.6
46
50.0
28
30.4
0
0.0
Mĩ thuật
75 20.5 179 49.0 109 29.9 2 0.5
Âm nhạc
72 19.6 168 45.8 125 34.1 0 0.0
Kế hoạch phụ đạo học sinh yếu- Bồi d ỡng học sinh giỏi
Trờng THCS THị trấn bố hạ
Phân công chuyên môn và giao đội tuyển
Năm học 2007 - 2008
STT Họ Và Tên Dạy
Chỉ tiêu
Huyện Tỉnh
Giao Đạt Giao Đạt
1 Nguyễn Xuân Hờng Toán 8 4
2 Nguyễn Thị Trâm- Hảo Toán 9 5
3 Nguyễn Thị Nam Toán 6 4
4 Nguyễn Huy Hùng Toán 7 4
5 Lê Thị Bắc Hoá 8,9 4
6 Nguyễn Thành Nam Lí 8,9 4
7 Vơng Thị Xuân Địa 9 1
8 Nguyễn Thị Hiền Sinh 8,9 2
9 Đặng Kim Khánh Sử 8,9 2
10 Vơng Bá Sơn Văn 8 2
11 Phạm Thanh Nga Văn 9 4
Nguyễn Phơng Thảo Văn 7 3
12 Đinh Thị Oanh Văn 6 3
13 Vơng Bá Sơn GDCD8 1
14 Nguyễn Trung Kiên TD
15 Nguyễn Kim Phợng Anh 9 2
Kế hoạch phụ đạo học sinh yếu- Bồi d ỡng học sinh giỏi
16 Lê Xuân Đông Anh 8 2
17 Nguyễn Xuân Hảo MTBT
Tổng
Phân công giáo viên phụ đạo học sinh sử dụng đồ dùng thí nghiệm
STT Họ Và Tên Dạy
Chỉ tiêu
Huyện Tỉnh
Giao Đạt Giao Đạt
1 Lê Thị Bắc Hoá 8,9 1
2 Nguyễn Thành Nam Lí 8,9 1
3 Nguyễn Thị Hiền Sinh 8,9 1
*Giải pháp thc hiện
- Tuyên truyền sâu rộng trong đội ngũ giáo viên và nhân dân địa phơng về tầm quan trọng của công tác BDHSG, PĐHSY.
- Phân công chuyên môn, xếp TKB hợp lí.
- Thực nghiêm túc quan điểm giáo dục toàn diện, Trú trọng kết hợp giáo dục đạo đức học sinh trong thời kì mới.
- Thực hiện nghiêm túc phân phối chơng trình, đảm bảo dạy đúng đủ chơng trình đề ra, kết hợp tốt với việc giáo dục phù hợp với vùng
miền, đề cao việc giáo dục truyền thống dân tộc. đặc biệt là cuộc khởi nghĩa Yên thế.
- Thực hiện nghiêm túc cuộc vận động Hai Không Với 4 nội dung của ngành giáo dục gắn với cuộc vận động học tập tâm gơng đạo
đức Hồ Chí Minh.
- Kiên quyết chống bệnh thành tích trong giáo dục, thực hiện nghiêm túc quy chế ra đề kiểm tra và chấm chữa trả bài.
Kế hoạch phụ đạo học sinh yếu- Bồi d ỡng học sinh giỏi

Generate time = 0.11123609542847 s. Memory usage = 1.94 MB