DIA 9 VUNG DONG NAM BO_ NAM DINHM«n : §Þa lÝ 9
TiÕt36 bµI 32: vïng ®«ng nam bé (T– iÕp theo)

Gi¸o viªn : ph¹m thÞ nga

Tr­êng THCS Ng« §ång

c¸c ThÇy gi¸o, c« gi¸o
C¸c em häc sinh.

C©u 1
C©u 2
C©u 3
KiÓm tra bµi cò


Câu hỏi
Điều kiện tự nhiên và
tài nguyên thiên nhiên
vùng Đông Nam Bộ có
ảnh hưởng như thế nào
đến sự phát triển kinh tế
của vùng?

tiết 36 Bài 32: Vùng đông nam bộ ( Tiếp theo)
IV. Tình hình phát triển kinh tế.
1. Công nghiệp.
Thứ năm ngày 21 tháng 12 năm 2006.

Môn : Địa lí 9


Bảng 32.1. Cơ cấu kinh tế của
Đông Nam Bộ và cả nước, năm 2002(%).
Khu vực
Vùng
Nông,
lâm,
ngư
nghiệp
Công
nghiệp -
xây
dựng
Dịch vụ
6,2 59,3 34,5
23,0 38,5 38,5
Đông Nam Bộ
Cả nước
Căn cứ vào bảng 32.1, nhận xét tỉ trọng công
nghiệp xây dựng trong cơ cấu kinh tế của
vùng Đông Nam Bộ và của cả nước.
Biểu đồ giá trị công
nghiệp vùng Đông Nam
Bộ so với cả nước (2002)
Các vùng khác
Đông Nam Bộ
43,4%
56,6%

1. Công nghiệp:
- Khu vực công nghiệp-xây
dựng, chiếm tỉ trọng lớn
(59,3%) trong cơ cấu kinh tế
của vùng và của cả nước.


H×nh 32.2. L­îc ®å kinh tÕ vïng §«ng Nam Bé

1. Công nghiệp:
- Khu vực công nghiệp - xây
dựng, chiếm tỉ trọng lớn (59,3%)
trong cơ cấu kinh tế của vùng và
của cả nước.
- Cơ cấu sản xuất: cân đối, đa
dạng.

Sản xuất linh kiện máy tính điện tử
(Biên Hoà)
Phân xưởng dệt(TP Hồ Chí Minh) Dây chuyền lắp ráp ti vi(Bình Dương)
Khai thác dầu khí trên biển Vũng Tàu Xưởng lắp ráp ô tô(TP Hồ Chí Minh)

H×nh 32.2. L­îc ®å kinh tÕ vïng §«ng Nam Bé

Generate time = 0.083277940750122 s. Memory usage = 1.93 MB