Bộ câu hỏi trắc nghiệm Công Nghệ 7

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN CÔNG NGHỆ 7- HỌC KÌ I
I.Trắc nghiệm khách quan
1. Đất có độ pH = 7 là loại đất:
a. Đất chua b. đất kiềm c. đất trung tính d. đất mặn
2. Loại phân nào sau đây được dùng để bón thúc :
a.Phân lân b.Phân chuồng c.Phân xanh d.Phân đạm
3.Biện pháp được lấy làm cơ sở trong chương trình IPM là:
a. Hoá học b.Sinh học c.Canh tác d.Thủ công
4. Chúng ta cần phải sử dụng đất hợp lí vì:
a.Nhu cầu nhà ở ngày càng nhiều
b.Để dành đất xây dựng các khu sinh thái, giải quyết ô nhiễm
c.Diện tích đất trồng có hạn
d.Giữ gìn cho đất không bò thái hoá
5. Mục đích của việc gieo trồng đúng thời vụ để phòng trừ sâu bệnh hại là:
a. Tránh thời kì sâu bệnh phát triển mạnh b. Làm thay đổi điều kiện sống và thức ăn của sâu bệnh
c. loại trừ mầm mống sâu, bệnh hại d. Loại trừ nơi ẩn náu của sâu bệnh
6.Vụ mùa diễn ra trong khoảng thời gian giữa hai mùa:
a.Đông- Xuân b.Xuân – Hè c.Hè –Thu d.Thu –Đông
7. H ạt limon là loại hạt có kích thước:
a. > 2mm b.0.05 -> 2mmc.0.002-> 0.05mm d.<0.002mm
8.Loại rau quã nào sau đây đều là lương thực:
a. Các loại rau quả b. Lúa, ngô, khoai
c.Cà phê, mía, bông d.Lúa, khoai tây, su hào
9. Quy trình sản xuất giống cây trồng diễn ra trong mấy năm:
a.1 năm b.2 năm c.3 năm d.4 năm
10. Phân lân, phân kali, phân NPK ..thuộc nhóm phân bón:
a.Phân hóa học b.Phân vi sinh c.Phân chuồng d.Phân hữu cơ
11. Côn trùng có kiểu biến thái hoàn toàn phá hoại mạnh nhất ở giai đoạn:
a.Sâu non b.Nhộng c.Sâu trưởng thành d.Trứng
12. Căn cứ vào thành phần cơ giới người ta chia đất thành mấy loại:
a.2 loại b.3 loại c.4 loại d.5 loại
13. Yếu tố nào không gây ra bệnh cây:
a.Vi khuẩn b.Vi rút c.Sâu d.Nấm
14.Ưu điểm của biện pháp sinh học là:
a. Thực hiện đơn giản b. Hiệu quả cao, chi phí thấp
c.Hiệu quả cao, không ô nhiễm môi trường d.Thực hiện rộng rãi, tiêu diệt sâu bệnh nhanh
15. Khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng của đất được sắp xếp theo thứ tự giảm dần là:
a.Đất cát, đất thòt, đất sét b.Đất thòt, đất sét, đất cát
c.Đất sét, đất thòt, đất cát d.Đất sét, đất cát, đất thòt
16. Căn cứ vào thời kì bón phân người ta chia ra:
a.Bón vãi, bón thúc b.Bón lót, bón theo hàng
c.Bón theo hàng, theo hốc d.Bón lót, bón thúc
17. Cây lúa dễ bò đổ, cho nhiều hạt lép, năng suất thấp là do bón nhiều:
a.Lân b.Kali c.Phân chuồngd.Đạm
18. Phân chuồng, phân lân, phân rác……… thuộc nhóm phân:
a.Phân hữu cơ b.Phân hóa học c.Phân vi sinh d.Phân khó hoà tan
19. Biện pháp cải tạo: bón vôi được áp dụng cho loại đất:
a.Đất đồi dốc b.Đất chua c.Đất phèn d.Đất mặn
20. Ưu điểm của cách bón theo hàng là:
a.Cây dễ sử dụng, dụng cụ đơn giản b.Tiết kiệm phân bón
c.cần dụng cụ phức tạp d.Sử dụng nhiều phân bón
21. Đất có độ pH = 6 thuộc loại đất:
a. Đất chua b.Đất kiềm c.Đất trung tính d.Đất mặn
22. Côn trùng có kiểu biến thái không hoàn toàn phá hoại mạnh nhất ở giai đoạn:
a.Sâu non b.Nhộng c.Sâu trưởng thành d.Trứng
23. Vụ chiêm diễn ra trong khoảng thời gian giữa hai mùa:
a.Đông- Xuân b.Xuân – Hè c.Hè –Thu d.Thu –Đông
24. H ạt sét là loại hạt có kích thước:
a. > 2mm b.0.05 -> 2mmc.0.002-> 0.05mm d.<0.002mm
25. Hạt giống có chất lượng rất cao nhưng số lượng ít gọi là:
a.Hạt giống nguyên chủng b.Hạt giống thuần chủng
c.Hạt giống siêu nguyên chủng d.Hạt giống lai
26.Độ sâu hợp lí khi cày đất là:
a.10-20cm b.20-30cm c.30-40cm d.40-50cm
27.Hãy sắp xếp thứ tự đúng của quy trình lên luống:
1. Làm phẳng mặt luống 2. xác đònh hướng luống
3.Đánh rãnh, kéo đất tạo luống 4. Xác đònh kích thước luống
a. 1-2-3-4 b.2-4-1-3
c.2-4-3-1 c.1-3-4-2
28.Yếu tố nào sau đây quyết đònh chủ yếu việc xác đònh thời vụ:
a. Loại cây trồng b. Khí hậu c.Sâu bệnh hại d.Nguồn nước
29.Vụ mùa diễn ra trong khoảng thời gian :
a. T4-T7 b.T6-T11 c.T11-T4.5 d.T9-12
30.Vụ Hè Thu diễn ra trong khoảng thời gian:
a. T4-T7 b.T6-T11 c.T11-T4.5 d.T9-12
31.Nhiệt độ thích hợp khi xử lí hạt giống lúa là:
a.34
0
C b.44
0
C c.54
0
C d.64
0
C
32.Khi đốt trên than đỏ có mùi khai là loại phân:
a. Đạm b.Kali c. Lân d.Vôi
33.Biện pháp luân canh có tác dụng lớn nhất là:
a.Tăng sức chống chòu sâu bệnh của cây b.Thay đổi điều kiện sống của sâu, bệnh
c.Tránh thời kì sâu bệnh phát triển mạnh d. Giúp cây phát triển tốt
34.Múôn phòng trừ sâu bệnh đạt hiệu quả cao cần áp dụng:
a.Biện pháp hoá học b. Biện pháp thủ công
c. Phối hợp kiểm dòch thực vật và canh tác d.Tổng hợp và vận dụng thích hợp các biện pháp
35.Để kích thích hạt nảy mầm, biện pháp xử lí nào sau đây là phù hợp nhất:
a.Ngâm hạt trong nước ấm b.Ngâm hạt trong dung dòch hóa chất
c.Trộn hạt giống với hoá chất d.Nuôi cấy mô
36.Loại cây nào sau đây đều là cây công nghiệp:
a.Mía, bông, gạo b.Cà phê, chè, mía, bông
c.Bông, rau, quả c.Chè, mía, khoai lang
37.Câu nào sau đây không đúng về côn trùng:
a.Là động vật chân khớp b.Trong vòng đời trãi qua nhiều giai đoạn biến thái
c.Có hại với sản xuất nông nghiệp d.Có giai đoạn phá hoại mạnh nhất
ĐIỀN TÊN CÁC LOẠI NÔNG SẢN PHÙ HP VỚI CÁC BIỆN PHÁP SAU:
38.Trồng bằng:-Cây con ………………………………………………………………………………………………….
- Hạt: ………………………………………………………………………………………………….
-------- - Quả: ………………………………………………………………………………………………….
-------- - Củ: ………………………………………………………………………………………………….
-------- - Cành: ………………………………………………………………………………………………….
39. Thu hoạch bằng cách:- Hái: ………………………………………………………………………………………………….
-------- - Nhổ: ………………………………………………………………………………………………….
-------- - Đào: ………………………………………………………………………………………………….
-------- - Cắt: ………………………………………………………………………………………………….
40. Bảo quản:- Sấy khô: ………………………………………………………………………………………………….
-------- -Chế biến thành tinh bột, bột mòn: ………………………………………………………………………………………………….
-------- - Muối chua: ………………………………………………………………………………………………….
-------- - Đóng hộp: ………………………………………………………………………………………………….
II.Lâm nghiệp
1.Thời vụ trong rừng có ở các tỉnh Miền Bắc là:
a.Mùa Xuân- Hè b. Xuân- Thu c.Hè- Thu d.Thu- Đông
2. Vườn Quốc gia,khu bảo tồn thiên nhiên thuộc loại rừng:
a. Rừng sản xuất b.Rừng đặc dụng c.Rừng tái sinh d.Rừng phòng hộ
3.Mùa gieo hạt cây rừng ở các tỉnh Miền Bắc là :
a.Tháng 11- 12 b.Tháng 1- 2 c.Tháng 2- 3 d.Tháng 3- 4
4. Loại đất nào sau đây phù hợp cho lập vườn gieo ươm:
a.Đất cát b.Đất cát pha c.Đất thòt nặng d.Đất sét
5.Độ pH phù hợp để lập vườn gieo ươm là:
a.5-6 b. 6-7 c. 7-8 d.8-9
6.Làm ruột bầu đất theo tỉ lệ nào sau đây là phù hợp:
a.89-90% đất mặt tơi xốp + 10% phân hữu cơ ủ hoai + 1-2 % supe lân
b.10% đất mặt tơi xốp + 89-90% phân hữu cơ ủ hoai + 1-2 % supe lân
c.89-90% đất mặt tơi xốp + 1-2% phân hữu cơ ủ hoai + 10 % supe lân
7.Thời gian chăm sóc cây rừng là:
a.4 năm b. 5 năm c. 6 năm d. 7 năm
8.Thời gian nào sau đây là đặc điểm của khai thác trắng
a. < 1 năm b. 5-10 năm c. 10-15 năm d. Không giới hạn
9. Trữ lượng gỗ khi khai thác nào sau đây phù hợp với điều kiện của Việt Nam
a. 30% b. 40% c. 50% d.60%
10.Đặc điểm nào sau đây thuộc loại khai thác trắng:
a. Chặt cây già, phẩm chất kém b. Chặt toàn bộ cây rừng trong một lần
c. Giữ lại những cây gỗ tốt d. Chặt toàn bộ cây rừng trong 3-4 lần khai thác
11.Tình hình rừng sau khi khai thác trắng là:
a. Cây gỗ, cây tái sinh còn nhiều b. Độ che phủ rừng vẫn còn
c. Rừng có khả năng tự phục hồi d. Đất khô cằn, rửa trôi
12. Biện pháp nào sau đây được áp dụng trong khoanh nuôi, phục hồi rừng:
a. Bảo vệ, chăm sóc b. Chăm sóc, gieo trồng bổ sung
c. Bảo vệ, chăm sóc, gieo trồng bổ sung d. Gieo trồng bổ sung, bảo vệ
13.Ở nước ta, biện pháp nào được sử dụng phổ biến nhất để trồng cây gây rừng:
a. Trồng cây con rễ trần b. Trồng cây con có bầu đất
c. Gieo hạt trực tiếp vào hố
14.Cho các công việc sau:
1. Nén đất 2. Vun gốc
3. Lấp đất 4. Đặt cây vào lỗ trong hố
Hãy sắp xếp quy trình trồng rừng:
a. 1-2-3-4 b. 4-3-1-2 c. 4-3-2-1 d. 4-2-1-3
15.Việc khai thác rừng hiện nay ở Việt Nam phải tuân theo những điều kiện nào sau đây:
a. Khai thác trắng với những rừng có trữ lượng cao
b. Khai thác trắng với những rừng có nhiều cây cao to
c. Khai thác chọn những cây cao to ở các khu rừng có trữ lượng lớn
d. Khai thác trắng những khu rừng không quan trọng
16. Tình hình rừng sau khi khai thác trắng là:
a. Cây gỗ, cây tái sinh còn nhiều b. Độ che phủ của tán rừng vẫn còn
c. Rừng có khả năng tự phục hồi d. Đất bò xói mòn, trơ sỏi đá
II.Chăn nuôi
1. Để đánh giá chất lượng sữa người ta căn cứ vào :
a.Hàm lượng mỡ b.Hàm lượng đạm c.Hàm lượng khoáng d.Hàm lượng vitamin
2.Gluxit được cơ thể vật nuôi hấp thu dưới dạng :
a. Axit amin b. Axit béo c.Glyxerin d.Đường đơn
3.Rơm lúa (>30% xơ) thuộc loại thức ăn :
a. Giàu protein b.Giàu Gluxit c.Giàu Lipit d.Thức ăn thô
4.Một con lợn có chiều dài 60cm, vòng ngực 65cm có khối lượng khoảng :
a.69kg b. 79kg c.89kg d. 99kg
5.Độ ẩm trong chuồng nuôi hợp vệ sinh là:
a.50- 60% b.60- 75% c. 55- 70% d.70- 85%
6.Khả năng chống lại bệnh tật của vật nuôi gọi là :
a.Sức khoẻ b.Kháng thể c. Văcxin d.Miễn dòch
7.Protein được cơ thể vật nuôi hấp thu dưới dạng:
a. Axit amin b. Axit béo c.Glyxerin d. Đường đơn
8. Bột cá(50% protein) thuộc loại thức ăn:
a. Giàu protein b. Giàu gluxit c.Giàu Lipit d.Thức ăn thô
9.Một con lợn có chiều dài 60 cm,vòng ngực 70 cm thì có khối lượng là:
a. 65kg b.75kg c.85kg d.95kg
10.Bệnh Niucatxơn ở gà là do nguyên nhân:
a.Cơ học b. Lí học c.Hoá học d.Sinh học
11.Thời gian tạo được miễn dòch ở vật nuôi sau khi tiêm văcxin được:
a.1-2 tuần b.2-3 tuần c.3-4 tuần d.4-5 tuần
12.Sự thay đổi về chất của các bộ phận trong cơ thể vật nuôi gọi là :
a.Sự sinh trưỡng b.Sự phát dục c.Sự lớn lên d.Sự sinh sản
13.Loại vật nuôi nào sau đây được phân loại theo hình thái ngoại hình:
a. Lợn Móng Cái b. Bò vàng Nghệ An c. Vòt môn d. Lợn Lan Đơrat
14. Biến đổi nào sau đây ở vật nuôi là sự phát dục:
a. Gà mái đẻ trứng b. Lợn tăng thêm 0.5kg
c. Chiều cao ngựa tăng thêm 0.5cm d. Gà trống tăng trọng 0.85kg
15.Chọn con đực ghép đôi với con cái cho sinh sản gọi là:
a. Chọn giống b. Chọn phối c. Nhân giống d. Chọn ghép
16. Ví dụ nào sau đây đúng với chọn phối cùng giống
a. Gà Ri x Gà Lơgo b. Lợn Móng Cái x Lợn Móng Cái
c. Vòt có x Vòt môn d. Lợn Ỉ x Lợn Móng Cái
17.Loại thức ăn nào sau đây có nguồn gốc thực vật
a. Ngô b. Bột cá c.Premic khoáng d. Thức ăn hỗn hợp
18.Thức ăn cung cấp gì cho vật nuôi hoạt động và phát triển:
a. Năng lượng b. Chất dinh dưỡng c. Chất khoáng d. Vitamin
19.Những chất nào sau đây được cơ thể hấp thụ thẳng qua vách ruột vào máu:
a. Gluxit, lipit, nước b. Lipit, gluxit, nước c. Vitamin, nước d.Nước,muối khoáng
20.Đối với thức ăn hạt, người ta thừơng sử dụng phương pháp chế biến nào sau đây:
a. Cắt ngắn b. Nghiền nhỏ c.Kiềm hoá rơm rạ d. Hỗn hợp
21.Khi làm chuồng nuôi nên chọn một trong hai hứơng chính:
a. B – ĐN b. N- ĐN c. Đ- ĐN d. T- TN
22. “Sự tăng cân của lợn theo tuổi” minh họa cho đặc điểm nào sau đây của sự sinh trưởng và
phát dục của vật nuôi:

Generate time = 0.096282005310059 s. Memory usage = 1.94 MB