bai 13: phong tru sau benh hai


Kiểm tra bài cũ:
Chọn đáp án đúng nhất cho những câu sau:
1.Khi bò sâu bệnh tấn công, cây trồng có những biểu hiện nào sau đây:
a. Sinh trưởng và phát triển giảm
b. Năng suất và chất lượng giảm sút
c. Chất lượng nông sản kém
d. Cả a, b,c
2.Câu nào sau đây không đúng về côn trùng:
a. Là động vật chân khớp
b. Vòng đời trải qua các giai đoạn sinh trưởng và phát triển khác nhau
c. Có hai kiểu biến thái: hoàn toàn và không hoàn toàn
d. Có hại với sản xuất nông nghiệp
3. Nguyên nhân không sinh ra bệnh cây là:
a. Điều kiện sống không thuận lợi
b. Sâu
c. Nấm
d. Vi khuẩn

Bài 13: PHÒNG TRỪ SÂU, BỆNH HẠI
I.NGUYÊN TẮC PHÒNG TRỪ SÂU, BỆNH HẠI
-Phòng là chính
-Trừ sớm, trừ kòp thời, nhanh chóng và triệt để
-Sử dụng tổng hợp các biện pháp phòng trừ
II.CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ SÂU, BỆNH HẠI
1.Biện pháp canh tác và sử dụng giống chống sâu, bệnh hại
-
Vệ sinh đồng ruộng, làm đất
-
Gieo trồng đúng thời vụ
-
Chăm sóc kòp thời, bón phân hợp lí
-
Luân canh
-
Sử dụng giống chống sâu bệnh
2.Biện pháp thủ công: Dùng tay bắt, bẫy đenø, vợt, bả độc…
3.Biện pháp hoá học: Sử dụng các loại thuốc hoá học để trừ sâu bệnh
4.Biện pháp sinh học: Sử dụng một số loại sinh vật, các chế phẩm sinh
học để dòêt sâu bệnh
5.Biện pháp kiểm dòch thực vật: Sử dụng hệ thống các biện pháp kiểm
tra, xử lí nông sản khi vận chuyển, xuất nhập khẩu

Khi tiến hành phòng trừ sâu bệnh hại phải
tuân thủ theo những nguyên tắc nào ?
-
Tại sao lại lấy nguyên tắc “ phòng là
chính” để phòng trừ sâu bệnh hại ?
+Ít tốn công
+Cây sinh trưởng và phát triển tốt ,
sâu bệnh ít
+Giá thành thấp

Hãy điền thông tin về tác dụng phòng trừ sâu bệnh hại của biện
pháp canh tác và sử dụng giống chống sâu bệnh vào bảng sau:
-
Biện pháp phòng trừ
Tác dụng phòng trừ sâu bệnh
-
Luân phiên các loại cây trồng
khác nhau trên một đơn vò diện
tích( luân canh)
-Vệ sinh đồng ruộng -Làm đất
-
Gieo trồng đúng thời vụ
-
Sử dụng giống chống sâu bệnh
- Chăm sóc kòp thời, bón
phân hợp lí
-
Diệt mầm mống và nơi ẩn náu
của sâu bệnh
-
Tránh thời kì phát triển mạnh
của sâu bệnh
-Tăng sức chống chòu sâu bệnh
cho cây
-Thay đổi điều kiện sống và
thức ăn của sâu bệnh
-Giúp cây chống chòu sâu bệnh
tốt hơn

-
Hãy quan sát tranh thảo luận và
trả lời câu hỏi sau:

-Biện pháp thủ công gồm những công
việc nào?Ưu, nhược điểm của biện
pháp này?

Generate time = 0.063695907592773 s. Memory usage = 1.93 MB