kiểm tra một tiết học kì 2

UBND TỈNH KON TUM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2007-2008
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Môn: Tiếng Anh Lớp: 6 Mã đề: 501
Ngày kiểm tra:
Thời gian: 45 phút ( Không kể thời gian giao đề)
ĐỀ:
I. Khoanh tròn A, B, C hoặc D trước đáp án đúng nhất: ( 7,5 điểm)
Câu 1: _________her lips full or thin?
A. Are B. Is C. Do D. Does
Câu 2: _________do you feel, Lan? - I'm cold.
A. What B. How C. Who D. When
Câu 3: Tomatoes, lettuce and potatoes are _________.
A. fruits B. vegetables C. drinks D. flowers
Câu 4: I'd like a _________of toothpaste, please.
A. tube B. box C. bowl D.bar
Câu 5: They are ______________badminton.
A. playing B. going C. doing D. walking
Câu 6: What does he do ___________his free time?
A. on B. at C. for D. in
Câu 7: Nam ____________ to the movies.
A. goes often B. often goes C. is often going D. often is going
Câu 8: It's always very cold here in the __________
A. spring B. summer C. fall D. winter
Câu 9: It's a beautiful day today. Let's _________for a walk.
A. go B. going C. to go D. to going
Câu 10: ___________are you going to stay? - For a week.
A. How much B. How often C. How many D. How long
Câu 11: He doesn't want ________a movie.
A. to see B. seeing C. see
D. to seeing
Câu 12: Her school is ____________than his school.
A. small B. the smaller C. smaller D. smallest
Câu 13: What's his ___________? - He's Japanese.
A. nation B. national C. nationally D. nationality
Câu 14: ___________________? - She likes cool weather.
A. What's the weather like? B. What weather does she like?
C. What's weather does she like? D. What's the weather does she like?
Câu 15: They have Math on Monday and Friday. They have it_________a week.
A. two times B. once C. twice D. three times
Câu 16: I have some oranges, but I don't have ________lemons.
A. any B. some C. the D. a
Câu 17: We ________________Ha Long Bay this summer.
A. visit B. visiting C. is visiting D. are going to visit
Câu 18: _________rice do you want?- Two kilos.
A. How B. How many C. How much D. What
Câu 19: How much are the cakes? ______________
A. There are ten cakes. B. Yes, twenty thousand dong.
C. They are twenty thousand dong. D. They are much money.
Câu 20: Do you like a sandwich?_____________
ĐỀ CHÍNH THỨC
A. Yes, I do. B. Yes, I like. C. I like. D. I do.
Câu 21: Hoa is a tall and thin girl with ___________.
A. a long black hair B. long black hairs
C. long black hair D. the long black hair
Câu 22. How often does Mary go jogging? ____________.
A. She goes jogging very much. B. She goes jogging every day.
C. She goes jogging in the afternoon. D. She goes jogging at five p.m.
Câu 23: What is she doing now? - She _________table tennis.
A. plays B. play C. is playing D. is going to play
Câu 24: It is ____________in the summer.
A. hot B. cold C. cool D. warm
Câu 25: What are you going to do _________the weekend?
A. in B. for C. of D. on
Câu 26: Why don't we go to Huong Pagoda? _______________.
A. Yes. Good idea. B. That's a good idea.
C. Yes, let's. D. A, B and C.
Câu 27: ___________are you from? - I'm from Viet Nam.
A. Where B. What C. How D. When
Câu 28: Hãy chọn ra câu có nghĩa giống như câu đã cho sau đây:
Phanxipang is the highest mountain in Viet Nam.
A. Phanxipang is the higher mountain in Viet Nam.
B. No mountain is higher than Phanxipang.
C. No mountain in Viet Nam is higher Phanxipang.
D. No mountain in Viet Nam is higher than Phanxipang.
Câu 29: ________I help you?- Yes. I'd like some beef, please.
A. Do B. Can C. Am D. Would
Câu 30: He isn't tall. He is _______
A. long B. fat C. short
D. very tall
II. Đọc kỹ đoạn văn sau đây và chọn phương án đúng A, B, C hoặc D. (2,5 điểm)
In the summer holidays, Phong’s family go to the beach for three or four days. They always go to Vung Tau in
the south of Vietnam. They usually stay in a hotel. Every morning, they go to the beach. Phong goes swimming
but his sister never swims. She plays volleyball on the beach. Volleyball is her favorite sport. In the afternoons,
they walk. In the evenings, they often go to the movies.
Câu 31: What do Phong's family do in summer holidays?
A. They go to Vung Tau. B. They go to Da Lat
C. They stay at home. D. They go to Ha Long.
Câu 32: Where do they usually stay in Vung Tau?
A. At a friend's house B. In a hotel C. In a small house. D. A & C
Câu 33: How often does Phong's sister go swimming?
A. She goes swimming every morning. B. She sometimes goes swimming.
C. She never goes swimming . D. She usually goes swimming.
Câu 34: What do they often do in Vung Tau in the evenings?
A. They walk. B. They go to the movies. C.
They go to the beach. D. They watch TV.
Câu 35: Which of the following is not true? ( Câu nào sau đây không đúng với nội dung trong bài? )
A. They go to the beach for three or four days.
B. Phong goes swimming every morning.
C. Phong’s sister doesn’t like volleyball.
D. They usually stay in a hotel.

UBND TỈNH KON TUM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2007-2008
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Môn: Tiếng Anh Lớp: 6 Mã đề: 502
Ngày kiểm tra:
Thời gian: 45 phút ( Không kể thời gian giao đề)
ĐỀ:
I. Khoanh tròn A, B, C hoặc D trước đáp án đúng nhất: ( 7,5 điểm)
Câu 1: He doesn't want ________a movie.
A. to see B. seeing C. see
D. to seeing
Câu 2: Her school is ____________than his school.
A. small B. the smaller C. smaller D. smallest
Câu 3: What's his ___________? - He's Japanese.
A. nation B. national C. nationally D. nationality
Câu 4: ___________________? - She likes cool weather.
A. What's the weather like? B. What weather does she like?
C. What's weather does she like? D. What's the weather does she like?
Câu 5: They have Math on Monday and Friday. They have it_________a week.
A. two times B. once C. twice D. three times
Câu 6: Why don't we go to Huong Pagoda? _______________.
A. Yes. Good idea. B. That's a good idea.
C. Yes, let's. D. A, B and C.
Câu 7: ___________are you from? - I'm from Viet Nam.
A. Where B. What C. How D. When
Câu 8: Hãy chọn ra câu có nghĩa giống như câu đã cho sau đây:
Phanxipang is the highest mountain in Viet Nam.
A. Phanxipang is the higher mountain in Viet Nam.
B. No mountain is higher than Phanxipang.
C. No mountain in Viet Nam is higher Phanxipang.
D. No mountain in Viet Nam is higher than Phanxipang.
Câu 9: It's a beautiful day today. Let's _________for a walk.
A. go B. going C. to go D. to going
Câu 10: _________her lips full or thin?
A. Are B. Is C. Do D. Does
Câu 11: _________do you feel, Lan?- I'm cold.
A. What B. How C. Who D. When
Câu 12: ___________are you going to stay? - For a week.
A. How much B. How often C. How many D. How long
Câu 13: Tomatoes, lettuce and potatoes are _________.
A. fruits B. vegetables C. drinks D. flowers
Câu 14: I'd like a _________of toothpaste, please.
A. tube B. box C. bowl D. bar
Câu 15: They are ______________badminton.
A. playing B. going C. doing D. walking
Câu 16: I have some oranges, but I don't have ________lemons.
A. any B. some C. the D. a
Câu 17: We ________________Ha Long Bay this summer.
A. visit B. visiting C. is visiting D. are going to visit
ĐỀ CHÍNH THỨC
Câu 18: ________I help you?- Yes. I'd like some beef, please.
A. Do B. Can C. Am D. Would
Câu 19: He isn't tall. He is _______.
A. long B. fat C. short
D. very tall
Câu 20: _________rice do you want?- Two kilos.
A. How B. How many C. How much D. What
Câu 21: How much are the cakes? ______________
A. There are ten cakes. B. Yes, twenty thousand dong.
C. They are twenty thousand dong. D. They are much money.
Câu 22. How often does Mary go jogging? ____________.
A. She goes jogging very much. B. She goes jogging every day.
C. She goes jogging in the afternoon. D. She goes jogging at five p.m.
Câu 23: What is she doing now? - She _________table tennis.
A. plays B. play C. is playing D. is going to play
Câu 24: It is ____________in the summer.
A. hot B. cold C. cool D. warm
Câu 25: What are you going to do _________the weekend?
A. in B. for C. of D. on
Câu 26: What does he do ___________his free time?
A. on B. at C. for D. in
Câu 27: Nam ____________ to the movies.
A. goes often B. often goes C. is often going D. often is going
Câu 28: It's always very cold here in the __________.
A. spring B. summer C. fall D. winter
Câu 29: Do you like a sandwich?_____________
A. Yes, I do. B. Yes, I like. C. I like. D. I do.
Câu 30: Hoa is a tall and thin girl with ___________.
A. a long black hair B. long black hairs
C. long black hair D. the long black hair
II. Đọc kỹ đoạn văn sau đây và chọn phương án đúng A, B, C hoặc D. (2,5 điểm)
In the summer holidays, Phong’s family go to the beach for three or four days. They always go to Vung Tau in
the south of Vietnam. They usually stay in a hotel. Every morning, they go to the beach. Phong goes swimming
but his sister never swims. She plays volleyball on the beach. Volleyball is her favorite sport. In the afternoons,
they walk. In the evenings, they often go to the movies.
Câu 31: What do Phong's family do in summer holidays?
A. They stay at home. B. They go to Da Lat
C. They go to Vung Tau. D. They go to Ha Long.
Câu 32: Where do they usually stay in Vung Tau?
A. In a small house. B. At a friend's house C. In a hotel D. A & B
Câu 33: How often does Phong's sister go swimming?
A. She never goes swimming . B. She sometimes goes swimming.
C. She usually goes swimming. D. She goes swimming every morning.
Câu 34: What do they often do in Vung Tau in the evenings?
A. They walk. B. They watch TV.
C. They go to the beach. D. They go to the movies.
Câu 35: Which of the following is not true? ( Câu nào sau đây không đúng với nội dung trong bài? )
A. They usually stay in a hotel.
B. Phong’s sister doesn’t like volleyball.
C. Phong goes swimming every morning.
D. They go to the beach for three or four days.

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG ANH LỚP 6.
Học kỳ II- Năm học 2007-2008.

Câu Mã đề 501 Mã đề 502
1 A A
2 B C
3 B D
4 A B
5 A C
6 D D
7 B A
8 D D
9 A A
10 D A
11 A B
12 C D
13 D B
14 B A
15 C A
16 A A
17 D D
18 C B
19 C C
20 A C
21 C C
22 B B
23 C C
24 A A
25 D D
26 D D
27 A B
28 D D
29 B A
30 C C
31 A C
32 B C
33 C A
34 B D
35 C B
♦Tổng điểm toàn bài 10 điểm.
• Phần I: 30 câu . Mỗi câu đúng được
0,25 điểm = 7,5 điểm.
• Phần II: 5 câu. Mỗi câu đúng được
0,5 điểm = 2,5 điểm.

Generate time = 0.047577142715454 s. Memory usage = 1.94 MB