Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới sự phân bố nông nghiệp

VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM, CÁC NHÂN TỐ
VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM, CÁC NHÂN TỐ
ẢNH HƯỞNG TỚI PHÁT TRIỂN VÀ
ẢNH HƯỞNG TỚI PHÁT TRIỂN VÀ
PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP
PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP
MỘT SỐ HÌNH THỨC TỔ CHỨC
MỘT SỐ HÌNH THỨC TỔ CHỨC
LÃNH THỔ Nông Nghiệp
LÃNH THỔ Nông Nghiệp

I./
I./
VAI TRÒ VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA NN
VAI TRÒ VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA NN
.
.

1.
1.
Vai trò
Vai trò
:.
:.

-Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con
-Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con
người.
người.

-Cung cấp nguyên liệu cho các ngành
-Cung cấp nguyên liệu cho các ngành
công nghiệp.
công nghiệp.

-Tạo nhiều mặt hàng có giá trò xuất khẩu,
-Tạo nhiều mặt hàng có giá trò xuất khẩu,
mang lại nguồn thu ngọai tệ.
mang lại nguồn thu ngọai tệ.


2.
2.
Đặc điểm
Đặc điểm
:
:

*
*
Đất trồng là tư liệu sản xuất chủ yếu và
Đất trồng là tư liệu sản xuất chủ yếu và
không thể thay thế.
không thể thay thế.

*
*
Đối tượng của sản xuất nông nghiệp là các
Đối tượng của sản xuất nông nghiệp là các
cây trồng và vật nuôi.
cây trồng và vật nuôi.

*
*
Sản xuất nông nghiệp có tính mùa vụ.
Sản xuất nông nghiệp có tính mùa vụ.

*
*
Sản xuất nông nghiệp phụ thuộc vào điều
Sản xuất nông nghiệp phụ thuộc vào điều
kiện tự nhiên.
kiện tự nhiên.

*
*
Trong nền kinh tế hiện đại, nông nghiệp trở
Trong nền kinh tế hiện đại, nông nghiệp trở
thành ngành sản xuất hàng hóa.
thành ngành sản xuất hàng hóa.

II./
II./
CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI PHÁT
CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI PHÁT
TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP:
TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP:
NÔNG NGHIỆP
NÔNG NGHIỆP

TỰ NHIÊN K.TẾ-XÃ HỘI
TỰ NHIÊN K.TẾ-XÃ HỘI
Đất Khí hậu Sinh Dân cư Sở hữu Tiến bộ Thò
Đất Khí hậu Sinh Dân cư Sở hữu Tiến bộ Thò- nước vật - lao ruộng KH-KT trườngï
- nước vật - lao ruộng KH-KT trườngïđộng đất tiêuthụ
động đất tiêuthụ

III./
III./
MỘT SỐ HÌNH THỨC TỔ CHỨC LÃNH THỔ
MỘT SỐ HÌNH THỨC TỔ CHỨC LÃNH THỔ
NÔNG NGHIỆP
NÔNG NGHIỆP
:
:

1.
1.
Trang trại
Trang trại
:
:

-Được hình thành và phát triển trong thời kì
-Được hình thành và phát triển trong thời kì
công nghiệp hóa.
công nghiệp hóa.

-Mục đích chủ yếu của trang trại là sản xuất
-Mục đích chủ yếu của trang trại là sản xuất
hàng hóa với cách thức tổ chức và quản lí
hàng hóa với cách thức tổ chức và quản lí
sản xuất tiến bộ dựa trên chuyên môn hóa
sản xuất tiến bộ dựa trên chuyên môn hóa
và thâm canh.
và thâm canh.

Generate time = 0.076189041137695 s. Memory usage = 1.93 MB