Dinh luat Becnuli


§50 - ĐỊNH LUẬT BECNULI
1. Sự Chảy Ổn Đònh Của Chất Lỏng.
- Vận tốc chảy nhỏ, chất lỏng chảy thành lớp
chứ không có xoáy.
- Vận tốc ở mỗi điểm của chất lỏng không đổi
theo thời gian, tuy có thể khác nhau ở các
đoạn khác nhau của ống.
- Ma sát không đáng kể, cả ma sát với thành
ống, và ma sát giữa các lớp chất lỏng. (nội
ma sát)
a) Điều kiện chảy ổn đònh.

§50 - ĐỊNH LUẬT BECNULI
b) Hệ thức giữa vận tốc v và tiết diện S.
S
1
S
2
v
1
v
2
A
B
A’
B’
- Sau một đơn vò thời
gian V
AB
=V
A’B’
=V
- Gọi v
1
và v
2
là vận tốc chảy ở A và B ta có:
V=S
1
v
1
=S
2
v
2
2
1
2
1
S
S
v
v
=

KL: Trong sự chảy ổn đònh, v tỉ lỷ lệ nghòch với
S của ống

§50 - ĐỊNH LUẬT BECNULI
2. Đònh luật Becnuli.
+ Nhà bác học Thụy Sỹ Becnuli (1700 - 1782),
tìm ra mối liên hệ áp suất của chất lỏng ở
mỗi điểm và vận tốc chảy v ở điểm ấy:
const
2
v
p
2
=ρ+
Trong đó: ρ
Khối lượng riêng chất lỏng kg/m
3
p
Áp suất tónh thông thường N/m
2
P
đ
=(ρv
2
)/2 là áp suất động N/m
2
Đơn vò của áp suất: Pa=N/m
2

§50 - ĐỊNH LUẬT BECNULI
* Trong sự chảy ổn đònh, tổng của áp suất
động và áp suất tónh không đổi dọc theo ống
nằm ngang
* Hệ quả: Ở chỗ ống hẹp và vận tốc lớn thì
áp suất tónh giảm.
Giải thích: do chất lỏng hoặc khí chuyển
động, v tăng là do có F tác dụng, F chỉ có
thể xuất hiện do áp lực ở đoạn ống to lớn
hơn áp lực ở ống nhỏ.

§50 - ĐỊNH LUẬT BECNULI
+ Ống Pitô: dùng để đo áp suất tónh.
1
h
2
h
1
=h
2
2
Miệng ống vuông góc với dòng chảy thì nó
đo áp suất dòng chảy p
t
=p+p
đ
Đònh luật Becnuli cho 2 tiết diện 1 và 2:
2
v
p
2
v
p
2
2
2
2
1
1
ρ+=ρ+

Generate time = 0.062824010848999 s. Memory usage = 1.93 MB