Mẫu công lệnh

(Ban hành theo QĐ số
19/2006/QĐ-BTC ngày
30/3/2006 của Bộ trưởng
Bộ tài chính)
Tiền ứng trước
Lương : ……………………………đ
Công tác phí : ………………đ
Cộng : ……………………………..đ
Đơn vò : Trường THPT Long Mỹ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghóa Việt Nam Mẫu số C06-H
Bộ phận : ……………. Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc Mã
đơn vò SDNS : 381611022024
GIẤY ĐI ĐƯỜNG Số : ………………….
Cấp cho : Trương Kim Phượng
Chức vụ : Giáo viên
Được cử đi công tác tại : ……………………………………………………………..…
Theo công lệnh ( Hoặc giấy giới thiệu ) số : …………….Ngày …… Tháng …….Năm 2008
Từ ngày : …Tháng …….Năm 2008 đến ngày : ………………… Tháng …….Năm 2008
Ngày ……tháng ……..năm 2008
Thủ trưởng đơn vò
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Nơi đi
Nơi đến
Ngày Phương tiện
sử dụng
Số ngày
công tác
Lý do lưu trú Chứng nhận của cơ quan nơi
công tác (Ký tên, đóng dấu)
A 1 2 3 4 B
Nơi đi : Long Mỹ
Nơi đến: ……………..
Nơi đi :Long Mỹ
Nơi đến: ……………..
• Vé người : ……………………..vé x …………………đ = ……………………………………..đ
• Vé cước : ……….…………….vé x ……………..…..đ = ……………………………………..đ
• Phụ phí lấy vé bằng điện thoại : ……..vé x …………đ = ……………………….…………….đ
• Phòng nghỉ : ……………………………………………………………………………………………………..đ
1. Phụ cấp đi đường : cộng : ……………………………………………………….đ
2. Phụ cấp lưu trú : …….….………………………………………………………..đ
Tổng cộng ngày công tác phí ………………………………………………….đ
Ngày ……..tháng ……..năm 2008
Duyệt Duyệt
Thời gian lưu trú được hưởng phụ cấp Số tiền được thanh toán là: …………………
…………………………………………………………….…….
Người đi công tác Phụ trách bộ phận Kế toán trưởng
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
(Ban hành theo QĐ số
19/2006/QĐ-BTC ngày
30/3/2006 của Bộ trưởng
Bộ tài chính)
Tiền ứng trước
Lương : ……………………………đ
Công tác phí : ………………đ
Cộng : ……………………………..đ
Đơn vò : PGD Long Mỹ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghóa Việt Nam Mẫu số C06-H
Bộ phận : ……………. Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
Mã đơn vò SDNS :
GIẤY ĐI ĐƯỜNG Số : ………………….
Cấp cho : Trương Kim Cúc
Chức vụ : Cán bộ
Được cử đi công tác tại : ……………………………………………………………..…
Theo công lệnh ( Hoặc giấy giới thiệu ) số : …………….Ngày …… Tháng …….Năm 2008
Từ ngày : …Tháng …….Năm 2008 đến ngày : ………………… Tháng …….Năm 2008
Ngày ……tháng ……..năm 2008
Thủ trưởng đơn vò
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Nơi đi
Nơi đến
Ngày Phương tiện
sử dụng
Số ngày
công tác
Lý do lưu trú Chứng nhận của cơ quan nơi
công tác (Ký tên, đóng dấu)
A 1 2 3 4 B
Nơi đi : Long Mỹ
Nơi đến: ……………..
Nơi đi :Long Mỹ
Nơi đến: ……………..
• Vé người : ……………………..vé x …………………đ = ……………………………………..đ
• Vé cước : ……….…………….vé x ……………..…..đ = ……………………………………..đ
• Phụ phí lấy vé bằng điện thoại : ……..vé x …………đ = ……………………….…………….đ
• Phòng nghỉ : ……………………………………………………………………………………………………..đ
3. Phụ cấp đi đường : cộng : ……………………………………………………….đ
4. Phụ cấp lưu trú : …….….………………………………………………………..đ
Tổng cộng ngày công tác phí ………………………………………………….đ
Ngày ……..tháng ……..năm 2008
Duyệt Duyệt
Thời gian lưu trú được hưởng phụ cấp Số tiền được thanh toán là: …………………
…………………………………………………………….…….
Người đi công tác Phụ trách bộ phận Kế toán trưởng
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

Đơn vò : THPT Long Mỹ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghóa Việt Nam Mẫu số C06-H
Mã đơn vò SDNS : …. Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc (Ban hành theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC
------------------- ngày 30/3/2006 của bộ trưởng Bộ tài chính)
GIẤY ĐI ĐƯỜNG Số : ………………….
Cấp cho : Mai Văn Phương .
Chức vụ : Giáo viên ( Cộng tác viên thanh tra Sở Giáo Dục & Đào Tạo Hậu Giang )
Được cử đi công tác tại : Sở Giáo Dục & Đào Tạo Hậu Giang …………………..…
Theo công lệnh ( Hoặc giấy giới thiệu ) số : …………….Ngày …… Tháng …….Năm 2007
Từ ngày : ……Tháng …….Năm 2007 đến ngày : ………………… Tháng …….Năm 2007
Ngày ……tháng ……..năm 2007
Thủ trưởng đơn vò
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Tiền ứng trước
Lương : ……………………………đ
Công tác phí : ………………đ
Cộng : ……………………………..đ
Nơi đi
Nơi đến
Ngày Phương tiện
sử dụng
Số ngày
công tác
Lý do lưu trú Chứng nhận của cơ quan nơi
công tác( Ký tên, đóng dấu)
A 1 2 3 4 B
Nơi đi : Long Mỹ
Nơi đến: ……………..
Nơi đi : ………………..
Nơi đến: ……………..
Nơi đi :Long Mỹ
Nơi đến: ……………..
Nơi đi : ………………..
Nơi đến: ……………..
• Vé người : …………………..vé x …………………………đ = ……………………………………..đ
• Vé cước : ……… ………….vé x ………………………...đ = ……………………………………..đ
• Phụ phí lấy vé bằng điện thoại : ……..vé x ……………....đ = ……………………….…………….đ
• Phòng nghỉ : …………………………………………………………………………………………………………..đ
5. Phụ cấp đi đường : cộng : ……………………………………………………….đ
6. Phụ cấp lưu trú : ………………..………………………………………………..đ
Ngày ……..tháng ……..năm 2007
Duyệt Duyệt
Thời gian lưu trú được hưởng phụ cấp Số tiền được thanh toán là: ………………………
…………………………………………………………..…… ……………………..………………………………………………………………………………………….
Người đi công tác Phụ trách bộ phận Kế toán trưởng
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
PHIẾU KIỂM TRA
( Việc thực hiện quy chế chuyên môn )
Trường : ………………………………………………………………………………………………
1. Kiểm tra hồ sơ sổ sách chuyên môn ( Sổ điểm, sổ đầu bài, dự giờ, Báo giảng, chủ nhiệm, sổ họp)
- Ưu điểm:
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
- Hạn chế ...................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

Generate time = 0.12295413017273 s. Memory usage = 1.93 MB