Bài 18: Trang trí hình vuông

04:52:22 AM
04:52:22 AM
1
chµo mõng c¸c thÇy, c«
gi¸o vÒ dù héi gi¶ng
cÊp huyÖn
04:52:22 AM
04:52:22 AM
2
GV: TrÞnh Kim Quúnh Chi
Tr­êng thcs thÞ trÊn
04:52:22 AM
04:52:22 AM
3
trang trÝ h×nh vu«ng
04:52:23 AM
04:52:23 AM
4
04:52:23 AM
04:52:23 AM
5
04:52:23 AM
04:52:23 AM
6
- Nóu mọỹt sọỳ õọử vỏỷt daỷng
hỗnh vuọng coù trang trờ ?
Vión gaỷch laùt nóửn.

Caùi khn tay.

Tỏỳm thaớm.

Chióỳc chióỳu...

Generate time = 0.060005903244019 s. Memory usage = 1.92 MB