Tiết 84: Ôn tập về văn bản thuyết minh

Gi¸o viªn: TrÇn Thuý Ph­îng
Tr­êng : THCS DÜnh Tr×
phßng gi¸o dôc l¹ng giang
gi¸o ¸n
dù thi gi¸o viªn giái HuyÖn vßng 2
dù thi gi¸o viªn giái HuyÖn vßng 2
N¨m häc: 2006-2007

TiÕt 84:
TiÕt 84:
¤n tËp vÒ
¤n tËp vÒ
v¨n b¶n thuyÕt minh
v¨n b¶n thuyÕt minh
I. ¤n tËp lÝ thuyÕt
1.Vai trß, tÝnh chÊt, t¸c dông cña v¨n thuyÕt
minh:

Nối câu hỏi ở cột
A với câu trả lời
phù hợp ở cột B.
A
B
1. Văn bản
thuyết minh có
vai trò như thế
nào?
2. Văn bản
thuyết minh có
tác dụng như thế
nào?
3. Văn bản
thuyết minh có
những tính chất
nào?
a. Là văn bản có tính
tri thức, khách quan,
cung cấp tri thức
chính xác, hữu ích.
b. Là văn bản thông
dụng trong mọi lĩnh
vực của đời sống.
c. Cung cấp tri thức
về các hiện tượng, sự
vật của đời sống tự
nhiên, xã hội.

I. Ôn tập lí thuyết
1.Vai trò, tính chất, tác dụng của văn thuyết
minh:
- Vai trò: Là văn bản thông dụng trong mọi lĩnh
vực của đời sống.
- Tính chất: Là văn bản có tính tri thức, khách
quan, cung cấp tri thức chính xác, hữu ích.
- Tác dụng: Cung cấp tri thức (đặc điểm, tính
chất) về các hiện tượng, sự vật của đời sống tự
nhiên và xã hội.

2. Sự khác nhau giữa văn bản thuyết minh với
các văn bản khác
Văn
thuyết
minh
Văn
tự sự
Văn
miêu
tả
Văn
biểu
cảm
Văn
nghị
luận
Đặc
điểm
(tính
chất)
Tri thức
chính xác,
khách
quan về
sự vật,
hiện tư
ợng.
Kể lại
sự việc,
nhân
vật
theo
một
trình
tự.
Tái
hiện cụ
thể đặc
điểm về
con ngư
ời, sự
vật.
Biểu
đạt tình
cảm,
cảm
xúc của
con ngư
ời.
Trình
bày ý
kiến,
luận
điểm.

Generate time = 0.081546068191528 s. Memory usage = 1.93 MB