Bai 5 Anh cua mot vat tao boi guong phang


Phßng GD - §T huyÖn Lý nh©n
Tr­êng THCS Nh©n B×nh
Chuyªn ®Ò
VËt lý 7

Kiểm tra bài cũ :
1 Phát biểu nội dung định luật phản
xạ ánh sáng?
I
S
N R
2 Hãy xác định :

Tia tới:

Pháp tuyến:

Góc tới:

Góc phản xạ:

Tia phản xạ:

1. Tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng
chứa tia tới và đường pháp tuyến của gương
tại điểm tới. Góc phản xạ bằng góc tới.
2.Tia tới: SI

Pháp tuyến:IN

Góc tới: SIN

Góc phản xạ:
NIR

Tia phản xạ:IR
I
S
N R

Tiết 5 : ảnh của một vật
Tạo bởi gương phẳng
I.Tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng.

Kết luận1 : ảnh của một vật tạo bởi
gương phẳng không hứng được trên
màn chắn, gọi là ảnh ảo.
1.ảnh của vật tạo bởi gương phẳng có
hứng được ở trên màn chắn hay không
?
Thí nghiệm 1: (hình 5.2 SGK trang 15)

2. §é lín cña ¶nh cã b»ng ®é lín cña
vËt hay kh«ng ?
ThÝ nghiÖm 2:

KÕt luËn 2 : §é lín cña ¶nh
cña mét vËt t¹o bëi g­¬ng
ph¼ng b»ng ®é lín cña vËt.


Kết luận 3 : Điểm sáng và ảnh
của nó tạo bởi gương phẳng cách
gương một khoảng cách bằng
nhau.
3. So sánh khoảng cách từ một điểm
của vật đến gương và khoảng cách từ
ảnh của điểm đó đến gương.
-Thí nghiệm 3:


Kết luận :
- ảnh của một vật tạo bởi gương
phẳng không hứng được trên màn
chắn, gọi là ảnh ảo.
- Độ lớn của ảnh của một vật tạo
bởi gương phẳng bằng độ lớn của
vật.
- Khoảng cách từ một điểm của vật
đến gương phẳng bằng khoảng
cách từ ảnh của điểm đó tới gương.

.
II.Giải thích sự tạo thành ảnh của vật tạo
bởi gương phẳng.
S
a.Hãy vẽ ảnh S
của S tạo bởi gương
phẳng bằng cách
vận dụng tính chất
của ảnh.

Generate time = 0.10769414901733 s. Memory usage = 1.93 MB