Tiết 102: Tập làm thơ 4 chữ

Ti tế 102
T P L M TH B N Ậ À Ơ Ố
CHỮ

Mây lưng chừng hàng
Về ngang lưng núi
Ngàn cây nghiêm trang
Mơ màng theo bụi.
Vần chân:
Hàng - trang
Núi - bụi
Vần lưng:
Hàng - ngang
Trang - màng


Cháu đi đường cháu
Chú lên đường ra
Đến nay tháng sáu
Chợt nghe tin nhà.
Nghé hành nghé hẹ
Nghé chẳng theo mẹ
Thì nghé theo đàn
Nghé chớ đi càn
Kẻ gian nó bắt.
Gieo vần cách
Gieo vần liền


Qua các bài tập đã làm, kết hợp phần
đọc thêm (SGK tr.77), hãy nêu đặc điểm
của thể thơ bốn chữ?
(Số câu trong bài? số chữ/câu?ngắt
nhịp? vần?)


Đặc điểm thơ bốn chữ:
-
Mỗi câu có bốn tiếng;
-
Số câu không hạn định;
-
Thường ngắt nhịp 2/2;
-
Vần: Kết hợp vần chân và vần lưng, gieo vần
liền hoặc vần cách;
-
Xuất hiện nhiều trong tục ngữ, ca dao, đặc
biệt là vè.

Generate time = 0.14445018768311 s. Memory usage = 1.92 MB