GIAO AN TOAN LOP 2.N

Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo án: Toán 2
TUẦN 1
Ngày tháng năm
TIẾT 1
ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100
I.Mục tiêu:
- Củng cố cách viết các số từ 0 – 100, thứ tự các số.
- Số có 1,2 chữ số, số liền trước,số liền sau.
II.Đồ dùng dạy học:
- Một bảng ô vuông
III.Các hoạt động dạy học:
1. Ổn đònh tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
3. Bài mới
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Hoạt động 2: Luyện tập
Mục tiêu:
- Củng cố cách viết các số từ 0 – 100, thứ tự các số.
- Số có 1,2 chữ số, số liền trước,số liền sau.
Cách tiến hành:
*Bài 1/3:Củng cố về số có một chữ số:
-Hướng dẫn HS nêu các số có một chữ số
-Hướng dẫn HS viết số bé nhất có một chữ số
-Hướng dẫn HS viết số lớn nhất có một chữ số

*Bài 2/3:Củng cố về số có 2 chữ số
- Hướng dẫn HS viết số còn thiếu
- Hướng dẫn HS viết số bé nhất, số lớn nhất có 2 chữ số
- Giáo viên chốt : số có 2 chữ số
* Bài 3/3.
- Gv giảng mẫu về bài về số liền trước,số liền sau.
- Tương tự các bài khác Hs làm.
- Gv nhận xét.
-Đọc yêu cầu
- HS trả lời miệng
-HS làm bảng con
-Đọc yêu cầu
- Đọc số.
- Trả lời miệng.
- Đọc đề.
- Theo dõi
- Vở toán
Giáo viên : Phùng Thò Huệ
Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo án: Toán 2
* Trò chơi: “ Nêu nhanh số liền trước, số liền sau số cho
trước”.
- Gv phổ biến luật chơi
-Gv củng cố số liền trước, số liền sau.

Hoạt động 3 : Củng cố dặn dò:
- Về nhà : 1,2,3/3
- Nhận xét tiết học.
- Học sinh lên bảng
- Các nhóm tham gia.
Giáo viên : Phùng Thò Huệ
Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo án: Toán 2
TUẦN 1
Ngày tháng năm
TIẾT 2
ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100 (tt)

I.Mục tiêu:
- Củng cố cách viết, cách đọc,so sánh các số có hai chữ số.
- Phân tích số có hai chữ số theo chục và đơn vò.
II.Đồ dùng dạy học:
- Kẻ sẵn bài ¼
III.Các hoạt động dạy học:
1. Ổn đònh tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ: 2 HS làm bài 3/3
3. Bài mới
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Hoạt động 2: Luyện tập
Mục tiêu:
- Củng cố cách viết, cách đọc,so sánh các số có hai
chữ số.
- Phân tích số có hai chữ số theo chục và đơn vò
Cách tiến hành:
*Bài 1/4:
-Hướng dẫn HS phân tích số chục, đơn vò.
-Củng cố : đọc, viết, phân tích số.

*Bài 2/4:
- Hướng dẫn HS làm tương tự bài 1
* Bài 3/4: So sánh
- Gv giảng mẫu , hướng dẫn HS so sánh: <,>,=.
- Gv nhận xét.
* Bài 4/4
- Làm nháp
- 2 HS lên bảng.
- Đọc đề bài
-Làm bảng con
- Làm miệng
- Đọc đề.
- Vở toán
Giáo viên : Phùng Thò Huệ
Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo án: Toán 2
- GV hướng dẫn HS so sánh, xếp các số từ lớn đến bé
và ngược lại.
* Bài 5/4
- Hướng dẫn HS làm tương tự bài 4.
- Gv củng cố so sánh.

Hoạt động 3 : Củng cố dặn dò:
- Về nhà : 3,4,5/4.
- Nhận xét tiết học.
- Trả lời miệng
Giáo viên : Phùng Thò Huệ
Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo án: Toán 2
TUẦN 1
Ngày tháng năm
TIẾT 3
SỐ HẠNG - TỔNG

I.Mục tiêu:
- Bước đầu biết gọi tên thành phần và kết quả của phép cộng
- Củng cố phép cộng (không nhớ) các số có hai chữ số và giải bài toán có lời
văn.
II.Đồ dùng dạy học
III.Các hoạt động dạy học:
1. Ổn đònh tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ: 3 HS làm bài 1, 2, 3/ 4
3. Bài mới
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Hoạt động 2: Giảng bài mới
Mục tiêu:Bước đầu biết gọi tên thành phần và kết
quả của phép cộng
Cách tiến hành:
* Giới thiệu số hạng, tổng.
-Giáo viên viết : 35 + 24 = 59
- GV nêu từng phần của từng số. ( viết bên dưới).
- GV viết cột dọc, hướng dẫn đặt tính
- Củng cố : lấy ví dụ khác.

Hoạt động 3 : Luyện tập.
Mục tiêu: Củng cố phép cộng (không nhớ) các số có
hai chữ số và giải bài toán có lời văn.
Cách tiến hành:
* Bài 1/5:
- Gv giảng mẫu , hướng dẫn HS điền kết quả vào ô
- Đọc
- Làm nháp
- Nhắc lại
- Nhắc lại
- Làm miệng
- Đọc đề.
- Lần lượt lên bảng
Giáo viên : Phùng Thò Huệ
Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo án: Toán 2
trống.
- Gv nhận xét.
* Bài 2/5
- GV hướng dẫn HS tính tổng các số hạng đã cho.
* Bài 3/5
- Hướng dẫn HS tìm hiểu đề và cách giải.
- Gv củng cố, nhận xét, sửa bài.

Hoạt động 4 : Củng cố dặn dò:
- Về nhà : 2,3/5
- Nhận xét tiết học.
- Đọc yêu cầu
- Làm bảng con
- Đọc yêu cầu
- Làm vở toán
- 1 HS lên bảng
Giáo viên : Phùng Thò Huệ
Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo án: Toán 2
TUẦN 1
Ngày tháng năm
TIẾT 4
LUYỆN TẬP
I.Mục tiêu:
- Củng cố phép cộng (không nhớ) các số có hai chữ số và giải bài toán có lời
văn.
- Củng cố cách gọi thành phần, kết quả, cách tính nhẩm, tính viết phép cộng.
II.Đồ dùng dạy học:
III.Các hoạt động dạy học:
1. Ổn đònh tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ : HS làm bài 2,3/5
3. Bài mới:
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Hoạt động 2 : Luyện tập.
Mục tiêu:
- Củng cố phép cộng (không nhớ) các số có hai chữ số
và giải bài toán có lời văn.
- Củng cố cách gọi thành phần, kết quả, cách tính nhẩm,
tính viết phép cộng.
Cách tiến hành:
* Bài 1/6:
- Gv yêu cầu Hs nhắc lại cách tính tổng theo cột
- Gv nhận xét.
* Bài 2/6
- GV gọi lần lượt HS đọc kết quả
- GV hướng dẫn làm từng bước.
- Đọc đề
- Nhắc lại
- Làm bảng con
- Đọc đề.
- Làm vở nháp
Giáo viên : Phùng Thò Huệ
Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo án: Toán 2
* Bài 3/6
- GV hỏi Hs các thành phần phép cộng
- Gv củng cố, nhận xét, sửa bài.
* Bài 4/6
- GV hướng dẫn phân tích đề, tìm cách giải.
* Bài 5/6
- GV hướng dẫn HS nhẩm số thích hợp điền vào ô trống.

Hoạt động 4 : Củng cố dặn dò:
- Về nhà : 1,3,4/6
- Nhận xét tiết học.
- Đọc yêu cầu
- Làm vở toán
- Đọc yêu cầu
-Vở toán trường
- Trả lời miệng
Giáo viên : Phùng Thò Huệ
Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo án: Toán 2
TUẦN 1
Ngày tháng năm
TIẾT 5
ĐỀ XI MÉT

I.Mục tiêu:
- Bước đầu nắm được tên gọi, ký hiệu và độ lớn của đơn vò đo độ dài dm
- Nắm được quan hệ giữadm,cm.
- Biết các phép tính cộng trừ với các số đo có đơn vò dm
- Bước đầu tập đo và ước lượng các độ dài theo đơn vò dm
II.Đồ dùng dạy học:
- Băng giấy 10 cm, thước 2dm
III.Các hoạt động dạy học:
1. Ổn đònh tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ : HS làm bài 3,4/6
3. Bài mới:
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Giáo viên : Phùng Thò Huệ
Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo án: Toán 2
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Hoạt động 2: Giảng bài mới
Mục tiêu:
- Bước đầu nắm được tên gọi, ký hiệu và độ lớn của đơn vò
đo độ dài dm
- Nắm được quan hệ giữa dm, cm.
Cách tiến hành:
*Giới thiệu đơn vò đo độ dài đề xi mét= dm
- Hướng dẫn HS nhận biết đơn vò đo dm, nhận biết các
đoạn thẳng dài 1dm, 2dm, 3dm trên thước

Hoạt động 3 : Luyện tập.
- Biết các phép tính cộng trừ với các số đo có
đơn vò dm
- Bước đầu tập đo và ước lượng các độ dài
theo đơn vò dm
* Bài 1/7:
- GV đọc yêu cầu,hướng dẫn
- HS quan sát các đoạn thẳng đã vẽ trong sgk và so
sánh điền vào chỗ trống
* Bài 2/7:
- GV hướng dẫn HS làm phép tính có kèm theo đơn vò
* Bài 3/7: GV hướng dẫn HS quan sát đoạn thẳng và
ước chừng độ dài điền vào chỗ thống
Hoạt động 4 : Củng cố dặn dò:
- Về nhà : 2,3,4/7
- Nhận xét tiết học.
- Đọc
- Nhắc lại
- Lên bảng
- Đọc đề.
- Làm miệng
- Đọc yêu cầu
- Làm vở toán
- Đọc yêu cầu
- Trả lời miệng
Giáo viên : Phùng Thò Huệ
Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo án: Toán 2
TUẦN 2
Ngày tháng năm
TIẾT 6
LUYỆN TẬP
I.Mục tiêu:
- Giúp học sinh củng cố việc nhận biết độ dài 1dm, quan hệ giữa dm,cm.
- Tập ước lượng và thực hành và sử dụng đơn vò đo dm trong thực tế
II.Đồ dùng dạy học:
- Thước thẳng
III.Các hoạt động dạy học:
1. Ổn đònh tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ : HS làm bài 2, 3, 4/ 7
3. Bài mới
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Giáo viên : Phùng Thò Huệ
Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo án: Toán 2
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Hoạt động2: Luyện tập.
Mục tiêu:
- Giúp học sinh củng cố việc nhận biết độ dài 1dm,
quan hệ giữa dm,cm.
- Tập ước lượng và thực hành và sử dụng đơn vò đo dm
trong thực tế
Cách tiến hành:
* Bài 1/8
-Hướng dẫn HS tìm vạch cm, dm trên thước
* Bài 2/8
- GV hướng dẫn HS làm như bài 1
* Bài 3/8
- GV hướng dẫn HS đổi dm-cm và ngược lại
* Bài 4/8
- GV hướng dẫn HS điền dm,cm vào chỗ trống
Hoạt động 4 : Củng cố dặn dò:
-Nhắc lại quan hệ dm, cm
- Về nhà : 2,3,4/8
- Nhận xét tiết học.
-Đọc yêu cầu
-Nêu quan hệ dm,cm
- Lên bảng
- Hoạt động nhóm
- Làm vở toán trường
- Đọc yêu cầu
- Quan sát tranh
- Trả lời miệng
TUẦN 2
Ngày tháng năm
TIẾT 7
SỐ BỊ TRƯ Ø- SỐ TRỪ - HIỆU

I.Mục tiêu:
- Bước đầu biết gọi tên thành phần và kết quả của phép trừ.
- Củng cố phép trừ(không nhớ) các số có hai chữ số và giải bài toán có lời
văn.
II.Đồ dùng dạy học:
III.Các hoạt động dạy học:
1. Ổn đònh tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ: 3 HS
3. Bài mới:
Giáo viên : Phùng Thò Huệ
Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo án: Toán 2
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Hoạt động 2: Giảng bài mới
Mục tiêu:
Bước đầu biết gọi tên thành phần và kết quả của phép
trừ.
Cách tiến hành:
* Giới thiệu số bò trừ, số trừ, hiệu
-Giáo viên viết phép tính
- GV nêu tên từng thành phần của từng số. ( viết bên
dưới).
- GV viết cột dọc ,hướng dẫn cách làm
- Củng cố : lấy ví dụ khác.

Hoạt động 3 : Luyện tập.
- Củng cố phép trừ(không nhớ) các số có hai
chữ số và giải bài toán có lời văn.
* Bài 1/9
- Gv giảng mẫu , hướng dẫn HS điền kết quả vào ô trống.
* Bài 2/9
- GV hướng dẫn HS đặt tính, tính hiệu.
* Bài 3/9
- Hướng dẫn HS tìm hiểu đề và cách giải.
- Gv củng cố, nhận xét, sửa bài.
Hoạt động 4 : Củng cố dặn dò:
- Nhắc lại các thành phần phép cộng
-Về nhà 1, 2, 3, 4/9
- Đọc
- Làm nháp
- Nhắc lại
- Nhắc lại
- Làm miệng
- Đọc đề.
-Nêu thành phần
-Lần lượt lên bảng
- Đọc yêu cầu
- Làm bảng con
- Đọc yêu cầu
- Làm vở toán
- 1 HS lên bảng
Giáo viên : Phùng Thò Huệ
Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo án: Toán 2
TUẦN 2
Ngày tháng năm
TIẾT 8
LUYỆN TẬP
I.Mục tiêu :
- Củng cố phép trừ (không nhớ) và giải bài toán có lời văn.
- Củng cố cách gọi thành phần, kết quả, cách tính nhẩm, tính viết phép cộng.
- Bước đầu làm quen với dạng toán trắc nghiệm có nhiều lựa chọn
II.Đồ dùng dạy học :
II.Các hoạt động dạy học :
1. Ổn đònh tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ : HS làm bài 2, 3, 4/ 9.
3.Bài mới:
Giáo viên : Phùng Thò Huệ
Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo án: Toán 2
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Hoạt động 2 : Luyện tập.
Mục tiêu:
- Củng cố phép trừ (không nhớ) và giải bài toán
có lời văn.
- Củng cố cách gọi thành phần, kết quả, cách
tính nhẩm, tính viết phép cộng.
- Bước đầu làm quen với dạng toán trắc nghiệm
có nhiều lựa chọn
Cách tiến hành:
* Bài 1/10:
- Gv yêu cầu Hs nhắc lại thành phần phép trừ
- Gv nhận xét.
* Bài 2/10
- GV gọi lần lượt HS đọc kết quả
* Bài 3/10
- GV hỏi Hs các thành phần phép trừ, đặt tính, tính hiệu
- Gv củng cố, nhận xét, sửa bài.
* Bài 4/10
- GV hướng dẫn phân tích ,tìm cách giải.
-GV nhận xét
* Bài 5/10
- GV hướng dẫn HS khoanh tròn câu trả lời đúng

Hoạt động 4 : Củng cố dặn dò:
- Về nhà : 2,3,4/10
- Nhận xét tiết học.
- Đọc đề
- Nhắc lại
- Làm bảng con
-HS tính nhẩm, trả lời
- Đọc đề.
- Làm vở toán
- Đọc yêu cầu
- Làm vở toán
-1 HS lên bảng
- Đọc yêu cầu
- Trả lời miệng
Giáo viên : Phùng Thò Huệ
Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo án: Toán 2
TUẦN 2
Ngày tháng năm
TIẾT 9
LUYỆN TẬP CHUNG
I.Mục tiêu:
- Củng cố đọc viết các số có hai chữ số, số tròn chục, số tròn trăm,số liền
trước, số liền sau.
- Củng cố phép trừ,phép cộng (không nhớ) và giải bài toán có lời văn.
II.Đồ dùng dạy học :
II.Các hoạt động dạy học :
1. Ổn đònh tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ : HS làm bài 2,3, 4/ 10.
Giáo viên : Phùng Thò Huệ
Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo án: Toán 2
3.Bài mới:
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Hoạt động 2 : Luyện tập.
Mục tiêu:
- Củng cố đọc viết các số có hai chữ số, số tròn
chục, số tròn trăm,số liền trước, số liền sau.
- Củng cố phép trừ,phép cộng (không nhớ) và
giải bài toán có lời văn.
Cách tiến hành:
* Bài 1/10:
- Gv yêu cầu Hs viết số thứ tự theo yêu cầu
- Gv nhận xét.
* Bài 2/10
- GV gọi lần lượt HS nêu số liền trước số liền sau của số
cho trước.
* Bài 3/11
- GV yêu cầu HS làm nháp, lần lượt lên bảng
- Gv củng cố, nhận xét, sửa bài.
* Bài 4/11
- GV hướng dẫn phân tích ,tìm cách giải.
-GV nhận xét
Hoạt động 4 : Củng cố dặn dò:
- Về nhà : 1,2,3,4/11
- Nhận xét tiết học.
- Đọc đề
- Làm miệng
- Đọc đề.
- Trả lời miệng
- Đọc yêu cầu
-Nêu cach đặt tính
-Đọc yêu cầu
- Làm vở toán
-1 HS lên bảng
Giáo viên : Phùng Thò Huệ
Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo án: Toán 2
TUẦN 2
Ngày tháng năm
TIẾT 10
LUYỆN TẬP CHUNG
I.Mục tiêu:
- Củng cố phân tích số có 2 chữ số thành tổng của số chục và số đơn vò
- Củng cố phép trừ,phép cộng (tên các thành phần) và giải bài toán có lời
văn.
- Quan hệ giữa dm,cm.
II.Đồ dùng dạy học :
III.Các hoạt động dạy học:
Giáo viên : Phùng Thò Huệ
Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo án: Toán 2
1. Ổn đònh tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ : HS làm bài 2,3, 4/ 11.
3.Bài mới:
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Hoạt động 2 : Luyện tập.
Mục tiêu:
- Củng cố phân tích số có 2 chữ số thành tổng của
số chục và số đơn vò
- Củng cố phép trừ,phép cộng (tên các thành
phần) và giải bài toán có lời văn.
- Quan hệ giữa dm,cm.
Cách thi hành:
* Bài 1/11:
- Gv hướng dãn HS phân tích số thành chục và đơn vò
- Gv nhận xét.
* Bài 2/11
- GV hướng dẫn nêu tên gọi các thành phần phép cộng,
trừ.
* Bài 3/11
- GV yêu cầu HS nêu cách đặt tính, tên gọi các thành
phần.
- Gv củng cố, nhận xét, sửa bài.
* Bài 4/11
- GV hướng dẫn phân tích ,tìm cách giải.
- GV nhận xét
* Bài 5/11:Nhắc lại quan hệ dm, cm.
Hoạt động 4 : Củng cố dặn dò:
- Về nhà : 1,2,3,4,5/12
- Nhận xét tiết học.
- Đọc đề
- Lên bảng
- Đọc đề.
- Tính số điền vào ô trống
- Lên bảng, làm miệng
- Đọc yêu cầu
-Làm bảng con
- Đọc đề bài
- Làm vở toán
-1 HS lên bảng
- Điền số vào ô trống
Giáo viên : Phùng Thò Huệ
Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo án: Toán 2
TUẦN 3
Ngày tháng năm
TIẾT 11
KIỂM TRA (1tiết)
I.Mục tiêu :
- Kiểm tra kết quả ôn tập đầu năm của HS
- Đọc viết số có 2 chữ số , số liền trước, số liền sau
- Kỹ năng thực hiên phép cộng trừ trong phạm vi 100
- Giải bài toán bằng một phép tính.
- Đọc và viết số đo độ dài đoạn thẳng.
Giáo viên : Phùng Thò Huệ
Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo án: Toán 2
II. Đề kiểm tra
Bài 1 : Viết các chữ số :
a. Từ 70 -100
b. Từ 89 – 95
Bài 2 : a. Số liền trước của 61 là: …………..
b. Số liền sau của 99 là …………..
Bài 3 : Đặt tính rồi tính
42 + 54; 84 – 31; 60 + 25
66 – 16; 5 + 23; 28 + 39
Bài 4 : Mai và Hoa làm được 36 bông hoa, riêng Hoa làm được 16 bông. Hỏi Mai làm
được bao nhiêu bông?
TUẦN 3
Ngày tháng năm
TIẾT 12
PHÉP CỘNG CÓ TỔNG BẰNG 10
I.Mục tiêu :
- Giúp HS củng cố về phép cộng có tổng bằng 10(đã học lớp 1)và đặt tính
theo cột (đơn vò,chục )
- Củng cố về xem giờ đúng trên mặt đồng hồ
II.Đồ dùng dạy học : 10 que tính,bảng cài
III.Các hoạt động dạy học :
Giáo viên : Phùng Thò Huệ
Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo án: Toán 2
1. Ổn đònh tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ : GV nhận xét,sửa bài kiểm tra
3.Bài mới
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Hoạt động 2: Giảng bài mới
Mục tiêu:
- Giúp HS củng cố về phép cộng có tổng bằng
10(đã học lớp 1)và đặt tính theo cột (đơn
vò,chục )
Cách tiến hành
* Giới thiệu phép cộng 6+4
- GV sử dung que tính, hướng dẫn HS tìm kết quả
- Hướng dẫn đặt tính theo cột dọc
Hoạt động 3 : Luyện tập.
Mục tiêu:
- Giúp HS củng cố về phép cộng có tổng bằng 10(đã
học lớp 1)và đặt tính theo cột (đơn vò,chục )
- Củng cố về xem giờ đúng trên mặt đồng hồ
Cách tiến hành:
* Bài 1/12:
- GV hướng dẫn HS làm nhẩm xem mấy cộng với các sô
đã cho thì bằng 10
* Bài 2/12
- GV hướng dẫn HS đặt tính theo cột dọc
* Bài 3/12
- GV yêu cầu HS tính nhẩm nhanh và nêu kết quả
* Bài 4/12: GV hướng dẫn HS quan sát đồng hồ trong
tay và nêu mấy giờ
Hoạt động 4 : Củng cố dặn dò:
- Nhắc lại cách thực hiện tính dọc
- Về nhà: 1,2,3,4/14
-Thao tác theo GV
-Nháêc lại cách làm
- Đọc đề.
- Làm miệng
- Đọc yêu cầu
- Làm bảng con
- Đọc yêu cầu
-Làm miệng
-Đọc đề
-Làm miệng
Giáo viên : Phùng Thò Huệ
Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo án: Toán 2
- Nhận xét tiết học.
TUẦN 3
Ngày tháng năm
TIẾT 13
26 + 4, 36 + 24
I.Mục tiêu:
- Giúp HS củng cố về phép cộng có tổng là số tròn chục
- Củng cố cách giải bài toán có lời văn
II.Đồ dùng dạy học : 4 bó que tính,bảng cài
III.Các hoạt động dạy học :
Giáo viên : Phùng Thò Huệ
Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo án: Toán 2
1. Ổn đònh tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ: - Hs làm bài 1,2,3/14
- GV nhận xét,sửa bài kiểm tra
3. Bài mới:
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Hoạt động 2: Giảng bài mới
Mục tiêu:
- Giúp HS củng cố về phép cộng có tổng là số tròn chục
Cách tiến hành:
* Giới thiệu phép cộng 26+4
- GV sử dung que tính, hướng dẫn HS tìm kết quả
- Hướng dẫn đặt tính (có nhớ)theo cột dọc.
* Giới thiệu phép cộng 36 + 24 (tương tự )

Hoạt động 3 : Luyện tập.
Mục tiêu: Củng cố cách giải bài toán có lời văn
* Bài 1/13:
- GV hướng dẫn HS nêu cáh tính rồi thực hiện theo cột dọc
* Bài 2/13
- GV hướng dẫn HS tóm tắt, tìm cách giải
* Bài 3/13
- GV yêu cầu HS nêu phép cộng các số khác nhau có
tổng bằng 20
Hoạt động 4 : Củng cố dặn dò:
- Nhắc lại cách thực hiện tính dọc
- Về nhà: 1,2,3,4/15
- Nhận xét tiết học.
-Thao tác theo GV
-Nhăc lại cách làm
- Đọc đề.
- Làm bảng con
- Làm vở toán
- Đọc yêu cầu
- Làm nháp
- Lên bảng
- Đọc yêu cầu
-Làm miệng
Giáo viên : Phùng Thò Huệ
Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo án: Toán 2
TUẦN 3
Ngày tháng năm
TIẾT 14
LUYỆN TẬP
I.Mục tiêu :
- Giúp HS củng cố về phép cộng (nhẩm và viết) có tổng là số tròn chục
- Củng cố cách giải bài toán có lời văn,tìm tổng độ dài hai đoạn thẳng
II.Đồ dùng dạy học:
Giáo viên : Phùng Thò Huệ

Generate time = 0.26175284385681 s. Memory usage = 1.95 MB