GIAO AN TAP VIET LOP 2.N

Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo viên: Phùng Thò Huệ
Ngày….. tháng….. năm ………
TIẾT 1
A - Anh
Anh em thuận hòa
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
* Rèn kỹ năng biết chữ
- Biết viết chữ cái viết hoa ( vừa, nhỏ).
- Biết ứng dụng câu: Anh em thuận hòa theo cỡ nhỏ , viết đúng mẫu
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- Mẫu chữ A
- Bảng phụ viết sẵn một số ứng dụng:
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Ổn đònh tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
- Kiểm tra đồ dùng học tập
3. Bài mới
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Hoạt động 2: Hướng dẫn viết chữ hoa
* Mục tiêu:Rèn kỹ năng viết chữ hoa.
- Giáo viên hướng dẫn HS quan sát, nhận xét
chữ A.
- Hướng dẫn học sinh cách viết lần lượt 3 nét
của chữ
- GV viết mẫu chữ cỡ vừa
- Nhắc lại cách viết
A A A A A A
- Theo dõi, hướng dẫn HS viết bảng con
- Nhận xét cấu tạo chữ
- Tập viết theo GV
-Quan sát GV
- 3 HS lên bảng viết
-Cả lớp viết bảng con
Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo viên: Phùng Thò Huệ
- Nhận xét uốn nắn
Hoạt động 3: Hướng dẫn HS viết câu ứng dụng
* Mục tiêu: Giúp HS biết cách viết câu ứng
dụng, viết thành thạo chữ hoa vừa được học
-GV giới thiệu câu ứng dụng “Anh em thuận
hòa”
- Hướng dẫn HS giải nghóa
- Tổ chức HS quan sát, nhận xét câu mẫu
- Gv viết câu mẫu: Anh
Anh em thuận hòa
- Hướng dẫn HS viết, uốn nắn sửa sai
- Nhận xét chốt ý đúng.
Hoạt động 4: Hướng dẫn HS viết vở
* Mục tiêu:Giúp HS viết thành thạo chữ vừa
học vào vở
-GV nêu yêu cầu, hướng dẫn HS cách viết chữ
hoa vào vở
- Theo dõi, giúp đỡ HS viết
- Chấm 5 – 7 bài viết của HS
-Nhận xét, đánh giá
Hoạt động 5: Củng cố dặn dò.
- Hỏi về nội dung bài.
- Nhận xét tiết học – Tuyên dương.
- Về nhà luyện viết
- Giải nghóa câu mẫu
-Nhận xét độ cao, khoảng cách
giữa các chữ
-3HS lên bảng, cả lớp viết
bảng con
- HS viết vào vở
Nhận xét: ..................................................................................................................................
Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo viên: Phùng Thò Huệ
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
............................................................................................................................................……………
Ngày….. tháng….. năm …….
TIẾT 2
Ă – Â - Ăn
Ăn chậm nhai kó
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
* Rèn kỹ năng biết chữ
- Biết viết chữ cái viết hoa Ă – Â( vừa, nhỏ).
- Biết ứng dụng câu : Ăn chậm nhai kó theo cỡ nhỏ , viết đúng mẫu
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- Mẫu chữ Ă – Â
- Bảng phụ viết sẵn một số ứng dụng:
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Ổn đònh tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra đồ dùng học tập
3. Bài mới
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Hoạt động 2: Hướng dẫn viết chữ hoa
* Mục tiêu:Rèn kỹ năng viết chữ hoa.
- Giáo viên hướng dẫn HS quan sát, nhận xét
chữ Ă, Â
- Hướng dẫn học sinh cách viết lần lượt 3 nét
của chữ
- GV viết mẫu chữ cỡ vừa
- Nhắc lại cách viết
Ă, Ă, Ă, Ă, Ă, Â, Â, Â, Â, Â
- Theo dõi, hướng dẫn HS viết bảng con
- Nhận xét cấu tạo chữ
- Tập viết theo GV
-Quan sát GV
- 3 HS lên bảng viết
Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo viên: Phùng Thò Huệ
- Nhận xét uốn nắn
Hoạt động 3: Hướng dẫn HS viết câu ứng dụng
* Mục tiêu: Giúp HS biết cách viết câu ứng
dụng, viết thành thạo chữ hoa vừa được học
-GV giới thiệu câu ứng dụng “Ăn chậm nhai
kó”
- Hướng dẫn HS giải nghóa
- Tổ chức HS quan sát, nhận xét câu mẫu
- Gv viết câu mẫu : Ăn
Ăn chậm nhai kó
- Hướng dẫn HS viết, uốn nắn sửa sai
- Nhận xét chốt ý đúng.
Hoạt động 4: Hướng dẫn HS viết vở
* Mục tiêu:Giúp HS viết thành thạo chữ vừa
học vào vở
-GV nêu yêu cầu, hướng dẫn HS cách viết chữ
hoa vào vở
- Theo dõi, giúp đỡ HS viết
- Chấm 5 – 7 bài viết của HS
-Nhận xét, đánh giá
Hoạt động 5: Củng cố dặn dò.
- Hỏi về nội dung bài.
- Nhận xét tiết học – Tuyên dương.
- Về nhà luyện viết
-Cả lớp viết bảng con
- Giải nghóa câu mẫu
-Nhận xét độ cao, khoảng cách
giữa các chữ
-3HS lên bảng, cả lớp viết
bảng con
- HS viết vào vở
Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo viên: Phùng Thò Huệ
Nhận xét: ..................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
............................................................................................................................................……………
Ngày….. tháng….. năm ……..
TIẾT 3
B – Bạn
Bạn bè sum họp
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
* Rèn kỹ năng biết chữ
- Biết viết chữ cái viết hoa Ă – Â( vừa, nhỏ).
- Biết ứng dụng câu : Bạn bè sum họp theo cỡ nhỏ , viết đúng mẫu
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- Mẫu chữ B
- Bảng phụ viết sẵn một số ứng dụng:
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1. Ổn đònh tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra đồ dùng học tập
3. Bài mới
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Hoạt động 2: Hướng dẫn viết chữ hoa
* Mục tiêu:Rèn kỹ năng viết chữ hoa.
- Giáo viên hướng dẫn HS quan sát, nhận xét
chữ B
- Hướng dẫn học sinh cách viết nét của chữ
- GV viết mẫu chữ cỡ vừa
- Nhắc lại cách viết
- Nhận xét cấu tạo chữ
- Tập viết theo GV
-Quan sát GV
- 3 HS lên bảng viết
Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo viên: Phùng Thò Huệ
B B B B B B B B B
- Theo dõi, hướng dẫn HS viết bảng con
- Nhận xét uốn nắn
Hoạt động 3: Hướng dẫn HS viết câu ứng dụng
* Mục tiêu: Giúp HS biết cách viết câu ứng
dụng, viết thành thạo chữ hoa vừa được học
-GV giới thiệu câu ứng dụng “Bạn bè sum họp”
- Hướng dẫn HS giải nghóa
- Tổ chức HS quan sát, nhận xét câu mẫu
- Gv viết câu mẫu: Bạn
Bạn bè sum họp
- Hướng dẫn HS viết, uốn nắn sửa sai
- Nhận xét chốt ý đúng.
Hoạt động 4: Hướng dẫn HS viết vở
* Mục tiêu:Giúp HS viết thành thạo chữ vừa
học vào vở
-GV nêu yêu cầu, hướng dẫn HS cách viết chữ
hoa vào vở
- Theo dõi, giúp đỡ HS viết
- Chấm 5 – 7 bài viết của HS
-Nhận xét, đánh giá
Hoạt động 5: Củng cố dặn dò.
- Hỏi về nội dung bài.
- Nhận xét tiết học – Tuyên dương.
- Về nhà luyện viết
-Cả lớp viết bảng con
- Giải nghóa câu mẫu
-Nhận xét độ cao, khoảng cách
giữa các chữ
-3HS lên bảng, cả lớp viết
bảng con
- HS viết vào vở
Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo viên: Phùng Thò Huệ
Nhận xét: ..................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Ngày….. tháng….. năm ……..
TIẾT 4
C – Chia
Chia ngọt sẻ bùi
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
* Rèn kỹ năng biết chữ
- Biết viết chữ cái viết hoa C ( vừa, nhỏ).
- Biết ứng dụng câu : Chia ngọt sẻ bùi theo cỡ nhỏ , viết đúng mẫu
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- Mẫu chữ : C
- Bảng phụ viết sẵn một số ứng dụng:

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1. Ổn đònh tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra đồ dùng học tập
3. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Hoạt động 2: Hướng dẫn viết chữ hoa
* Mục tiêu:Rèn kỹ năng viết chữ hoa.
- Giáo viên hướng dẫn HS quan sát, nhận xét
chữ C
- Hướng dẫn học sinh cách viết nét của chữ
- GV viết mẫu chữ cỡ vừa
- Nhận xét cấu tạo chữ
- Tập viết theo GV
-Quan sát GV
- 3 HS lên bảng viết
Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo viên: Phùng Thò Huệ
C C C C C C C C C C
- Nhắc lại cách viết
- Theo dõi, hướng dẫn HS viết bảng con
- Nhận xét uốn nắn
Hoạt động 3: Hướng dẫn HS viết câu ứng dụng
* Mục tiêu: Giúp HS biết cách viết câu ứng
dụng, viết thành thạo chữ hoa vừa được học
-GV giới thiệu câu ứng dụng “Chia ngọt sẻ bùi”
- Hướng dẫn HS giải nghóa
- Tổ chức HS quan sát, nhận xét câu mẫu
- Gv viết câu mẫu: Chia
Chia ngọt sẻ bùi
- Hướng dẫn HS viết, uốn nắn sửa sai
- Nhận xét chốt ý đúng.
Hoạt động 4: Hướng dẫn HS viết vở
* Mục tiêu:Giúp HS viết thành thạo chữ vừa
học vào vở
-GV nêu yêu cầu, hướng dẫn HS cách viết chữ
hoa vào vở
- Theo dõi, giúp đỡ HS viết
- Chấm 5 – 7 bài viết của HS
-Nhận xét, đánh giá
Hoạt động 5: Củng cố dặn dò.
- Hỏi về nội dung bài.
- Nhận xét tiết học – Tuyên dương.
- Về nhà luyện viết
-Cả lớp viết bảng con
- Giải nghóa câu mẫu
-Nhận xét độ cao, khoảng cách
giữa các chữ
-3HS lên bảng, cả lớp viết
bảng con
- HS viết vào vở
Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo viên: Phùng Thò Huệ
Nhận xét: ..................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Ngày….. tháng….. năm ……..
TIẾT 5
D – Dân
Dân giàu nước mạnh
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
* Rèn kỹ năng biết chữ
- Biết viết chữ cái viết hoa D ( vừa, nhỏ).
- Biết ứng dụng câu : Dân giàu nước mạnh theo cỡ nhỏ , viết đúng mẫu
II. Đồ dùng dạy học :
- Mẫu chữ : D
- Bảng phụ viết sẵn một số ứng dụng:
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Ổn đònh tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra đồ dùng học tập
3. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Hoạt động 2: Hướng dẫn viết chữ hoa
* Mục tiêu:Rèn kỹ năng viết chữ hoa.
- Giáo viên hướng dẫn HS quan sát, nhận xét
chữ D
- Hướng dẫn học sinh cách viết nét của chữ
- Nhận xét cấu tạo chữ
- Tập viết theo GV
Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo viên: Phùng Thò Huệ
- GV viết mẫu chữ cỡ vừa
D D D D D D D D
- Nhắc lại cách viết
- Theo dõi, hướng dẫn HS viết bảng con
- Nhận xét uốn nắn
Hoạt động 3: Hướng dẫn HS viết câu ứng dụng
* Mục tiêu: Giúp HS biết cách viết câu ứng
dụng, viết thành thạo chữ hoa vừa được học
-GV giới thiệu câu ứng dụng “Dân giàu nước
mạnh”
- Hướng dẫn HS giải nghóa
- Tổ chức HS quan sát, nhận xét câu mẫu
- Gv viết câu mẫu: Dân
Dân giàu nước mạnh
- Hướng dẫn HS viết, uốn nắn sửa sai
- Nhận xét chốt ý đúng.
Hoạt động 4: Hướng dẫn HS viết vở
* Mục tiêu:Giúp HS viết thành thạo chữ vừa
học vào vở
-GV nêu yêu cầu, hướng dẫn HS cách viết chữ
hoa vào vở
- Theo dõi, giúp đỡ HS viết
- Chấm 5 – 7 bài viết của HS
-Nhận xét, đánh giá
Hoạt động 5: Củng cố dặn dò.
- Hỏi về nội dung bài.
- Nhận xét tiết học – Tuyên dương.
- Về nhà luyện viết
-Quan sát GV
- 3 HS lên bảng viết
-Cả lớp viết bảng con
- Giải nghóa câu mẫu
-Nhận xét độ cao, khoảng cách
giữa các chữ
-3HS lên bảng, cả lớp viết
bảng con
- HS viết vào vở
Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo viên: Phùng Thò Huệ
Nhận xét: ..................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......
Ngày….. tháng….. năm ……..
TIẾT 6
Đ - Đẹp
Đẹp trường đẹp lớp
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
* Rèn kỹ năng biết chữ
- Biết viết chữ cái viết hoa Đ ( vừa, nhỏ).
- Biết ứng dụng câu : Dân giàu nước mạnh theo cỡ nhỏ , viết đúng mẫu
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- Mẫu chữ : Đ
- Bảng phụ viết sẵn một số ứng dụng:
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Ổn đònh tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra đồ dùng học tập
3. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Hoạt động 2: Hướng dẫn viết chữ hoa
* Mục tiêu:Rèn kỹ năng viết chữ hoa.
- Giáo viên hướng dẫn HS quan sát, nhận xét
chữ Đ
- Hướng dẫn học sinh cách viết nét của chữ
Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo viên: Phùng Thò Huệ
- GV viết mẫu chữ cỡ vừa
Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ
- Nhắc lại cách viết
- Theo dõi, hướng dẫn HS viết bảng con
- Nhận xét uốn nắn
Hoạt động 3: Hướng dẫn HS viết câu ứng
dụng
* Mục tiêu: Giúp HS biết cách viết câu ứng
dụng, viết thành thạo chữ hoa vừa được học
-GV giới thiệu câu ứng dụng “Đẹp trường đẹp
lớp”
- Hướng dẫn HS giải nghóa
- Tổ chức HS quan sát, nhận xét câu mẫu
- Gv viết câu mẫu: Đẹp
Đẹp trường đẹp lớp
- Hướng dẫn HS viết, uốn nắn sửa sai
- Nhận xét chốt ý đúng.
Hoạt động 4: Hướng dẫn HS viết vở
* Mục tiêu:Giúp HS viết thành thạo chữ vừa
học vào vở
-GV nêu yêu cầu, hướng dẫn HS cách viết chữ
hoa vào vở
- Theo dõi, giúp đỡ HS viết
- Chấm 5 – 7 bài viết của HS
-Nhận xét, đánh giá
Hoạt động 5: Củng cố dặn dò.
- Hỏi về nội dung bài.
- Nhận xét tiết học – Tuyên dương.
- Về nhà luyện viết
- Nhận xét cấu tạo chữ
- Tập viết theo GV
-Quan sát GV
- 3 HS lên bảng viết
-Cả lớp viết bảng con
- Giải nghóa câu mẫu
-Nhận xét độ cao, khoảng cách
giữa các chữ
-3HS lên bảng, cả lớp viết
bảng con
- HS viết vào vở
Nhận xét: ..................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo viên: Phùng Thò Huệ
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
TUẦN 7
Ngày….. tháng….. năm ……..
TIẾT 7
E - £Â
I. Mục đích yêu cầu:
* Rèn kỹ năng biết chữ
- Biết viết chữ cái viết hoa E - £Â ( vừa, nhỏ).
- Biết ứng dụng câu : Em yªu trêng em theo cỡ nhỏ , viết đúng mẫu
II. Đồ dùng dạy học :
- Mẫu chữ : E - £Â
- Bảng phụ viết sẵn một số ứng dụng:

III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
1. Ổn đònh tổ chức
Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo viên: Phùng Thò Huệ
2. Kiểm tra bài cũ
- Kiểm tra đồ dùng học tập
3. Bài mới
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Hoạt động 2: Hướng dẫn viết chữ hoa
* Mục tiêu:Rèn kỹ năng viết chữ hoa.
- Giáo viên hướng dẫn HS quan sát, nhận xét chữ E - £Â
- Hướng dẫn học sinh cách viết nét của chữ
- GV viết mẫu chữ cỡ vừa
E E E E  £Â £Â £Â £
Â
- Nhắc lại cách viết
- Theo dõi, hướng dẫn HS viết bảng con
- Nhận xét uốn nắn
Hoạt động 3: Hướng dẫn HS viết câu ứng dụng
* Mục tiêu: Giúp HS biết cách viết câu ứng dụng, viết thành
thạo chữ hoa vừa được học
-GV giới thiệu câu ứng dụng “Em yªu trêng em”
- Hướng dẫn HS giải nghóa
- Tổ chức HS quan sát, nhận xét câu mẫu
- Gv viết câu mẫu: Em
Em yªu trêng em
- Hướng dẫn HS viết, uốn nắn sửa sai
- Nhận xét chốt ý đúng.
Hoạt động 4: Hướng dẫn HS viết vở
* Mục tiêu:Giúp HS viết thành thạo chữ vừa học vào vở
-GV nêu yêu cầu, hướng dẫn HS cách viết chữ hoa vào vở
- Theo dõi, giúp đỡ HS viết
- Chấm 5 – 7 bài viết của HS
-Nhận xét, đánh giá
Hoạt động 5: Củng cố dặn dò.
- Hỏi về nội dung bài.
- Nhận xét tiết học – Tuyên dương.
- Về nhà luyện viết
- Nhận xét cấu tạo chữ
- Tập viết theo GV
-Quan sát GV
- 3 HS lên bảng viết
-Cả lớp viết bảng con
- Giải nghóa câu mẫu
-Nhận xét độ cao, khoảng cách
giữa các chữ
-3HS lên bảng, cả lớp viết
bảng con
- HS viết vào vở
Nhận xét: ..................................................................................................................................
Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo viên: Phùng Thò Huệ
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
TUẦN 8
Ngày….. tháng….. năm ……..
TIẾT 8
G – Góp
Góp sức chung tay
I. Mục đích yêu cầu:
* Rèn kỹ năng biết chữ
- Biết viết chữ cái viết hoa G ( vừa, nhỏ).
- Biết ứng dụng câu : Góp sức chung tay theo cỡ nhỏ , viết đúng mẫu
II. Đồ dùng dạy học :
- Mẫu chữ : G
- Bảng phụ viết sẵn một số ứng dụng:

III. Các hoạt động dạy học:
Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo viên: Phùng Thò Huệ
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
1. Ổn đònh tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
- Kiểm tra đồ dùng học tập
3. Bài mới
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Hoạt động 2: Hướng dẫn viết chữ hoa
* Mục tiêu:Rèn kỹ năng viết chữ hoa.
- Giáo viên hướng dẫn HS quan sát, nhận xét chữ G
- Hướng dẫn học sinh cách viết nét của chữ
- GV viết mẫu chữ cỡ vừa
G G G G G G
- Nhắc lại cách viết
- Theo dõi, hướng dẫn HS viết bảng con
- Nhận xét uốn nắn
Hoạt động 3: Hướng dẫn HS viết câu ứng dụng
* Mục tiêu: Giúp HS biết cách viết câu ứng dụng, viết thành
thạo chữ hoa vừa được học
-GV giới thiệu câu ứng dụng “Góp sức chung tay”
- Hướng dẫn HS giải nghóa
- Tổ chức HS quan sát, nhận xét câu mẫu
- Gv viết câu mẫu: Góp
Góp sức chung tay
- Hướng dẫn HS viết, uốn nắn sửa sai
- Nhận xét chốt ý đúng.
Hoạt động 4: Hướng dẫn HS viết vở
* Mục tiêu:Giúp HS viết thành thạo chữ vừa học vào vở
-GV nêu yêu cầu, hướng dẫn HS cách viết chữ hoa vào vở
- Theo dõi, giúp đỡ HS viết
- Chấm 5 – 7 bài viết của HS
-Nhận xét, đánh giá
Hoạt động 5: Củng cố dặn dò.
- Hỏi về nội dung bài.
- Nhận xét tiết học – Tuyên dương.
- Về nhà luyện viết
- Nhận xét cấu tạo chữ
- Tập viết theo GV
-Quan sát GV
- 3 HS lên bảng viết
-Cả lớp viết bảng con
- Giải nghóa câu mẫu
-Nhận xét độ cao, khoảng cách
giữa các chữ
-3HS lên bảng, cả lớp viết
bảng con
- HS viết vào vở
Nhận xét: ..................................................................................................................................
Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo viên: Phùng Thò Huệ
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
TUẦN 9
Ngày….. tháng….. năm ……..
TIẾT 9
Ôn tập giữa học kỳ
TUẦN 10
Ngày….. tháng….. năm ……..
TIẾT 10
Chữ hoa : H
I. Mục đích yêu cầu:
* Rèn kỹ năng biết chữ
- Biết viết chữ cái viết hoa H ( vừa, nhỏ).
- Biết ứng dụng câu : Hai sương một nắng theo cỡ nhỏ , viết đúng mẫu
II. Đồ dùng dạy học :
- Mẫu chữ : H
- Bảng phụ viết sẵn một số ứng dụng:
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
1. Ổn đònh tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo viên: Phùng Thò Huệ
- Kiểm tra đồ dùng học tập
3. Bài mới
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Hoạt động 2: Hướng dẫn viết chữ hoa
* Mục tiêu:Rèn kỹ năng viết chữ hoa.
- Giáo viên hướng dẫn HS quan sát, nhận xét chữ H
- Hướng dẫn học sinh cách viết lần lượt 3 nét của chữ
- GV viết mẫu chữ cỡ vừa
H H H H
- Nhắc lại cách viết
- Theo dõi, hướng dẫn HS viết bảng con
- Nhận xét uốn nắn
Hoạt động 3: Hướng dẫn HS viết câu ứng dụng
* Mục tiêu: Giúp HS biết cách viết câu ứng dụng, viết thành
thạo chữ hoa vừa được học
-GV giới thiệu câu ứng dụng “Hai sương một nắng”
- Hướng dẫn HS giải nghóa
- Tổ chức HS quan sát, nhận xét câu mẫu
- Gv viết câu mẫu: Hai
Hai sương một nắng
- Hướng dẫn HS viết, uốn nắn sửa sai
- Nhận xét chốt ý đúng.
Hoạt động 4: Hướng dẫn HS viết vở
* Mục tiêu:Giúp HS viết thành thạo chữ vừa học vào vở
-GV nêu yêu cầu, hướng dẫn HS cách viết chữ hoa vào vở
- Theo dõi, giúp đỡ HS viết
- Chấm 5 – 7 bài viết của HS
-Nhận xét, đánh giá
Hoạt động 5: Củng cố dặn dò.
- Hỏi về nội dung bài.
- Nhận xét tiết học – Tuyên dương.
- Về nhà luyện viết
- Nhận xét cấu tạo chữ
- Tập viết theo GV
-Quan sát GV
- 3 HS lên bảng viết
-Cả lớp viết bảng con
- Giải nghóa câu mẫu
-Nhận xét độ cao, khoảng cách
giữa các chữ
-3HS lên bảng, cả lớp viết
bảng con
- HS viết vào vở
Nhận xét: ..................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo viên: Phùng Thò Huệ
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
TUẦN 11
Ngày….. tháng….. năm ………
TIẾT 11
Chữ hoa : T
I. Mục đích yêu cầu:
* Rèn kỹ năng biết chữ
- Biết viết chữ cái viết hoa T ( vừa, nhỏ).
- Biết ứng dụng câu : Tch nước lợi nhà theo cỡ nhỏ , viết đúng mẫu
II. Đồ dùng dạy học :
- Mẫu chữ : T
- Bảng phụ viết sẵn một số ứng dụng:
Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo viên: Phùng Thò Huệ
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
1. Ổn đònh tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
- Kiểm tra đồ dùng học tập
3. Bài mới
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Hoạt động 2: Hướng dẫn viết chữ hoa
* Mục tiêu:Rèn kỹ năng viết chữ hoa.
- Giáo viên hướng dẫn HS quan sát, nhận xét chữ T
- Hướng dẫn học sinh cách viết lần lượt 3 nét của chữ
- GV viết mẫu chữ cỡ vừa
T T T T T
- Nhắc lại cách viết
- Theo dõi, hướng dẫn HS viết bảng con
- Nhận xét uốn nắn
Hoạt động 3: Hướng dẫn HS viết câu ứng dụng
* Mục tiêu: Giúp HS biết cách viết câu ứng dụng, viết thành
thạo chữ hoa vừa được học
-GV giới thiệu câu ứng dụng “Tch nước lợi nhà”
- Hướng dẫn HS giải nghóa
- Tổ chức HS quan sát, nhận xét câu mẫu
- Gv viết câu mẫu: Tch Tch Tch
Tch nước lợi nhà
- Hướng dẫn HS viết, uốn nắn sửa sai
- Nhận xét chốt ý đúng.
Hoạt động 4: Hướng dẫn HS viết vở
* Mục tiêu:Giúp HS viết thành thạo chữ vừa học vào vở
-GV nêu yêu cầu, hướng dẫn HS cách viết chữ hoa vào vở
- Theo dõi, giúp đỡ HS viết
- Chấm 5 – 7 bài viết của HS
-Nhận xét, đánh giá
Hoạt động 5: Củng cố dặn dò.
- Hỏi về nội dung bài.
- Nhận xét tiết học – Tuyên dương.
- Về nhà luyện viết
- Nhận xét cấu tạo chữ
- Tập viết theo GV
-Quan sát GV
- 3 HS lên bảng viết
-Cả lớp viết bảng con
- Giải nghóa câu mẫu
-Nhận xét độ cao, khoảng cách
giữa các chữ
-3HS lên bảng, cả lớp viết
bảng con
- HS viết vào vở
Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo viên: Phùng Thò Huệ
Nhận xét: ..................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
TUẦN 12
Ngày….. tháng….. năm ………
TIẾT 12
Chữ hoa : K
I. Mục đích yêu cầu:
* Rèn kỹ năng biết chữ
- Biết viết chữ cái viết hoa K ( vừa, nhỏ).
- Biết viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng qui đònh
- Biết ứng dụng câu : Kề vai sát cánh theo cỡ nhỏ , viết đúng mẫu
II. Đồ dùng dạy học :
- Mẫu chữ : K
- Bảng phụ viết sẵn một số ứng dụng:
Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo viên: Phùng Thò Huệ
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
1. Ổn đònh tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
- Kiểm tra đồ dùng học tập
3. Bài mới
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Hoạt động 2: Hướng dẫn viết chữ hoa
* Mục tiêu:Rèn kỹ năng viết chữ hoa.
- Giáo viên hướng dẫn HS quan sát, nhận xét chữ K
- Hướng dẫn học sinh cách viết nét của chữ
- GV viết mẫu chữ cỡ vừa
K K K K K K
- Nhắc lại cách viết
- Theo dõi, hướng dẫn HS viết bảng con
- Nhận xét uốn nắn
Hoạt động 3: Hướng dẫn HS viết câu ứng dụng
* Mục tiêu: Giúp HS biết cách viết câu ứng dụng, viết thành
thạo chữ hoa vừa được học
-GV giới thiệu câu ứng dụng “Kề vai sát cánh”
- Hướng dẫn HS giải nghóa
- Tổ chức HS quan sát, nhận xét câu mẫu
- Gv viết câu mẫu: Kề Kề Kề
Kề vai sát cánh
- Hướng dẫn HS viết, uốn nắn sửa sai
- Nhận xét chốt ý đúng.
Hoạt động 4: Hướng dẫn HS viết vở
* Mục tiêu:Giúp HS viết thành thạo chữ vừa học vào vở
-GV nêu yêu cầu, hướng dẫn HS cách viết chữ hoa vào vở
- Theo dõi, giúp đỡ HS viết
- Chấm 5 – 7 bài viết của HS
-Nhận xét, đánh giá
Hoạt động 5: Củng cố dặn dò.
- Hỏi về nội dung bài.
- Nhận xét tiết học – Tuyên dương.
- Về nhà luyện viết
- Nhận xét cấu tạo chữ
- Tập viết theo GV
-Quan sát GV
- 3 HS lên bảng viết
-Cả lớp viết bảng con
- Giải nghóa câu mẫu
-Nhận xét độ cao, khoảng cách
giữa các chữ
-3HS lên bảng, cả lớp viết
bảng con
- HS viết vào vở
Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo viên: Phùng Thò Huệ
Nhận xét: ..................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
TUẦN 13
Ngày….. tháng….. năm ………
TIẾT 13
Chữ hoa : L
I. Mục đích yêu cầu:
* Rèn kỹ năng biết chữ
- Biết viết chữ cái viết hoa L ( vừa, nhỏ).
- Biết viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng qui đònh
- Biết ứng dụng câu : Lá lành đùm lá rách theo cỡ nhỏ , viết đúng mẫu
II. Đồ dùng dạy học :
- Mẫu chữ : L
- Bảng phụ viết sẵn một số ứng dụng:
Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo viên: Phùng Thò Huệ

III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
1. Ổn đònh tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
- Kiểm tra đồ dùng học tập
3. Bài mới
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Hoạt động 2: Hướng dẫn viết chữ hoa
* Mục tiêu:Rèn kỹ năng viết chữ hoa.
- Giáo viên hướng dẫn HS quan sát, nhận xét chữ L
- Hướng dẫn học sinh cách viết nét của chữ
- GV viết mẫu chữ cỡ vừa
L L L L L L
- Nhắc lại cách viết
- Theo dõi, hướng dẫn HS viết bảng con
- Nhận xét uốn nắn
Hoạt động 3: Hướng dẫn HS viết câu ứng dụng
* Mục tiêu: Giúp HS biết cách viết câu ứng dụng, viết thành
thạo chữ hoa vừa được học
-GV giới thiệu câu ứng dụng “Lá lành đùm lá rách”
- Hướng dẫn HS giải nghóa
- Tổ chức HS quan sát, nhận xét câu mẫu
- Gv viết câu mẫu: Lá Lá Lá Lá
Lá lành đùm lá rách
- Hướng dẫn HS viết, uốn nắn sửa sai
- Nhận xét chốt ý đúng.
Hoạt động 4: Hướng dẫn HS viết vở
* Mục tiêu:Giúp HS viết thành thạo chữ vừa học vào vở
-GV nêu yêu cầu, hướng dẫn HS cách viết chữ hoa vào vở
- Theo dõi, giúp đỡ HS viết
- Chấm 5 – 7 bài viết của HS
-Nhận xét, đánh giá
Hoạt động 5: Củng cố dặn dò.
- Hỏi về nội dung bài.
- Nhận xét tiết học – Tuyên dương.
- Về nhà luyện viết
- Nhận xét cấu tạo chữ
- Tập viết theo GV
-Quan sát GV
- 3 HS lên bảng viết
-Cả lớp viết bảng con
- Giải nghóa câu mẫu
-Nhận xét độ cao, khoảng cách
giữa các chữ
-3HS lên bảng, cả lớp viết
bảng con
- HS viết vào vở
Trường Tiểu học Tân Lập 1 Giáo viên: Phùng Thò Huệ
Nhận xét: ..................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
TUẦN 14
Ngày….. tháng….. năm ……….
TIẾT 14
Chữ hoa : M
I. Mục đích yêu cầu:
* Rèn kỹ năng biết chữ
- Biết viết chữ cái viết hoa M ( vừa, nhỏ).
- Biết viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng qui đònh
- Biết ứng dụng câu : Miệng nói tay làm nhỏ , viết đúng mẫu
II. Đồ dùng dạy học :
- Mẫu chữ : M
- Bảng phụ viết sẵn một số ứng dụng:

Generate time = 0.049444913864136 s. Memory usage = 1.98 MB