Bao cao thanh tich ca nhan(cong doan)

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
--------------*&*-------------
báo cáo thành tích cá nhân
Đề nghị liên đoàn lao động tỉnh thanh hoá tặng Bằng khen.
I/ Sơ lợc bản thân
Họ và tên: Trịnh Thị Hơng
Sinh ngày: 20 tháng 5 năm 1973
Quê quán: Xã Xuân Khang - huyện Nh Thanh - tỉnh Thanh Hoá.
Trú quán: Thị trấn Bút Sơn - Huyện Hoằng Hoá - Tỉnh Thanh Hoá.
Trình độ chuyên môn: Đại học s phạm tiểu học
Trình độ chính trị: Trung cấp chính trị
Chức vụ và đơn vị công tác: Phó hiệu trởng - uỷ viên Ban chấp hành chi bộ - Chủ
tịch công đoàn Trờng Tiểu học Lê Tất Đắc - Huyện Hoằng Hoá.
Quá trình công tác:
- Từ tháng 9/1991 đến tháng 8/1994: GV trờng Tiểu học Xuân Khang - Nh
Thanh
- Từ tháng 9/1994 đến tháng 8/1998: GV trờng Tiểu học Hoằng Thắng -
Hoằng Hoá.
- Từ tháng 9/1998 đến tháng 9/2002: GV trờng Tiểu học Lê Tất Đắc - thị trấn
Bút Sơn - Hoằng Hoá
-Từ tháng 10/2002 đến tháng 8/2005: Phó hiệu trởng trờng Tiểu học Hoằng
Thái- Hoằng Hoá
-Từ tháng 9/2005 đến nay: Phó hiệu trởng trờng Tiểu học Lê Tất Đắc - thị trấn
Bút Sơn Hoằng Hoá
II/ thành tích đã đợc khen thởng:
- Năm 2001:Sở GD&ĐT công nhận Giáo viên dạy Giỏi cấp Tỉnh (Số 51/ GDTH
ngày 20/5/2001)
- Năm học 2004 - 2005: UBND huyện Hoằng Hoá công nhận Chiến sĩ thi đua
cấp cơ sở (Quyết định số 916TĐKT ngày 20/8/2005.
- Năm 2005: Tổng liên đoàn lao động Việt Nam công nhận danh hiệu GVT-
ĐVN giai đoạn 2001 - 2005 (Số 112 ngày 20/6/2005).
- Năm học 2005-2006: Liên đoàn lao động huyện tặng Giấy khen (Số 12 ngày
2/8/2006).
III/ Thành tích nổi bật đề nghị khen thởng:
1
1. T tởng chính trị, đạo đức tác phong, chấp hành chế độ chính sách:
Lập trờng t tởng kiên định vững vàng, có lối sống lành mạnh trong sáng, luôn đ-
ợc đồng nghiệp, nhân dân, phụ huynh và học sinh yêu mến quí trọng, Luôn giữ gìn
sự đoàn kết nhất trí trong nội bộ, đấu tranh chống lại các biểu hiện tiêu cực lạc hậu.
Là phó hiệu trởng - Chủ tịch công đoàn tôi luôn đầu tàu gơng mẫu trong công tác
và rèn luyện về mọi mặt để mọi ngời noi theo.
Chấp hành tốt đờng lối chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nớc đồng thời
tuyên truyền động viên mọi ngời trong cơ quan, gia đình cùng thực hiện tốt.
Trong công tác vận động xây dựng cơ quan và gia đình văn hoá, bản thân tôi và
gia đình luôn gơng mẫu đi đầu và đợc công nhận gia đình văn hoá.
Cùng với ban vận động xây dựng cơ quan văn hoá, nhà trờng, công đoàn đã tổ
chức khai trơng cơ quan văn hoá và đợc công nhận danh hiệu đơn vị Văn hoá cấp
huyện tháng 12 năm 2005.
2.Về thực hiện nhiệm vụ chính trị đợc giao:
Chú trọng giáo dục rèn luyện chính trị đạo đức cho cán bộ giáo viên đoàn viên
nhằm nâng cao trình độ nhận thức và đào tạo trình độ trên chuẩn cho cán bộ, giáo
viên. Quan tâm chỉ đạo đổi mới phơng pháp dạy học, đẩy mạnh phong trào thi đua
"Hai tốt". Tăng cờng tham mu đầu t mua sắm trang thiết bị dạy học, thờng xuyên dự
giờ thăm lớp đánh giá chất lợng dạy học, chú trọng chỉ đạo công tác Bồi dỡng học
sinh giỏi. Vì vậy:
Chất lợng giáo dục đạo đức cho học sinh đạt 100% Hoàn thành nhiệm vụ..
Chất lợng giáo dục văn hoá: 98% học sinh đạt yêu cầu cơ bản cần đạt các môn
ở từng khối lớp, trong đó 85,0% học sinh đạt danh hiệu HSG, HS tiên tiến.
Chất lợng học sinh giỏi: Trong năm học có 3 HSG Tỉnh, 30 học sinh giỏi cấp
huyện, 6 học sinh đợc tham gia Giao lu Olimpic Toán tuổi thơ tỉnh Thanh Hoá năm
2007.
Chất lợng đội ngũ giáo viên: 100% đạt danh hiệu lao động tiên tiến; 3giáo viên
giỏi,CSTĐ cấp huyện; 2 giáo viên VCĐ, CSTĐ cấp tỉnh.
Bản thân có nhiều sáng kiến kinh nghiệm đợc xếp loại cấp huyện và cấp tỉnh.
Chất lợng giáo dục, chất lợng đội ngũ, chất lợng toàn diện của nhà trờng đợc đánh
giá là đơn vị dẫn đầu của Huyện.
3.Về công tác hoạt động Công đoàn:
- Chỉ đạo BCH đề ra những chủ trơng đúng, những nội dung sinh động, biện
pháp tích cực cho hoạt động công đoàn. Phối hợp chặt chẽ với Chuyên môn theo
quy chế phối hợp để thực hiện mọi nhiệm vụ, tạo ra những cơ sở thuận lợi, những
nội dung thích hợp gắn liền với hình thức, màu sắc của tổ chức công đoàn. Trong
2
phối hợp làm chuyên môn: đa Công đoàn, Đoàn viên vào các vị trí quan trọng
trong các hoạt động kiểm tra, dự giờ, thao giảng
- Phối hợp chặt chẽ phong trào thi đua Hai tốt với các phong trào, các cuộc vận
động của công đoàn nh: Cuộc vận động Nói không với tiêu cực trong thi cử và
bệnh thành tích trong giáo dục, Kỷ cơng, tình thơng, trách nhiệm; phong trào
Xây dựng gia đình nhà giáo văn hoá. Giỏi việc trờng đảm việc nhà để nâng
cao hiệu qủa và chất lợng các hoạt động trong nhà trờng, trong công đoàn, chú
trọng vào việc giáo dục đạo đức bồi dỡng chính trị t tởng cho đoàn viên, tạo điều
kiện cho đoàn viên học tập nâng cao trình độ năng lực chuyên môn. Chú trọng
công tác bồi dỡng đoàn viên Học lớp Cảm tình Đảng và giới thiệu kết nạp Đảng
(Kết nạp đợc 1 đảng viên mới, giới thiệu chuyển Đảng chính thức 1 đ/c).
- Tổ chức nhiều sân chơi nh giao lu với công đoàn bạn. Tổ chức các Hội thi, hội
thảo nh: Hành trình văn hoá (8/3/2006); Chiếc nón kỳ diệu (20/10/2006), Hình
ảnh ngời phụ nữ Việt Nam thế kỷ 21, Hội thảo hởng ứng cuộc vận động Hai
không (8/3/2007). đem lại hiệu quả cao, tạo hứng thú cho đoàn viên tham gia
hoạt động công đoàn. Chỉ đạo Ban nữ công hoạt động có hiệu quả, tạo điều kiện
cho công tác cán bộ nữ. Trong công tác đời sống đã tham mu và phối hợp chặt
chẽ với nhà trờng hỗ trợ kinh phí, đặc biệt là trong tham quan du lịch, thăm hỏi,
khen thởng, kinh phí hoạt động. Trong năm học 2006-2007 đã tổ chức cho đoàn
viên tham quan du lịch Quê Bác nhân dịp đầu năm và Đền Hùng nhân ngày giỗ
Tổ Hùng Vơng.
- Bản thân tôi luôn học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực
công tác công đoàn, tham gia tích cực các lớp tập huấn nghiệp vụ công đoàn và
nghiệp vụ thanh tra. Nâng cao chất lợng hoạt động của BCH công đoàn,chăm lo
xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh.
IV. kết luận và đề nghị :
Năm học 2006-2007, Bản thân tôi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đợc
giao, có nhiều đóng góp cho tổ chức Công Đoàn nhà trờng đạt công đoàn cơ sở
vững mạnh xuất sắc đang đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng
khen. Với kết quả thành tích trên, tôi xin đề nghị Hội đồng TĐKT các cấp xét:
Đề nghị Liên đoàn Lao động Tỉnh Thanh Hoá tặng Bằng khen.
Hoằng Hoá, ngày 15 tháng 5 năm 2007
Ngời đề nghị

T/m BCH công đoàn t/ m chi bộ nhà trờng
Trởng ban nữ công Bí th

3
NguyÔn ThÞ HoÌ Hoµng V¨n Tr¹m
4

Generate time = 0.17768812179565 s. Memory usage = 1.93 MB