Tải bản đầy đủ

marketing THỰC PHẨM chapter 1 ĐỘC QUYỀN

FOOD
MARKETING
GV: Th.S PHẠM THIÊN PHÚ

Start
1

Chapter One

Tổng quan về
marketing thực phẩm

Chapter One

2

NỘI DUNG CHƯƠNG 1
Định nghĩa về marketing & marketing thực phẩm
Các yếu tố tác động đến quyết định đến
hoạt động marketing
Marketing thỏa mãn nhu cầu như thế nào?

Tầm quan trọng của marketing

Chapter One

3

1


MARKETING LÀ GÌ?
Phân phối các lợi ích



Marketing là:
• khám phá nhu cầu và mong muốn
của khách hàng
• thỏa mãn khách hàng



Trao đổi

AMA Definition of Marketing
1-4

MARKETING LÀ GÌ?
Nhiều yếu tố tác động đến hoạt động marketing



Công ty



Xã hội



Môi trường

1-5

Các yếu tố tác động đến hoạt động
marketing của công ty

1-6

2


MARKETING LÀ GÌ?
Các yêu cầu để hoạt động marketing xuất hiện?


Hai bên có nhu
nhưng chưa được
thỏa mãn



Mong muốn và có
khả năng



Cách thức để các
bên truyền thông với
nhau



Có cái gì đó để trao đổi
1-7

MARKETING KHÁM PHÁ NHU CẦU
KHÁCH HÀNG NHƯ THẾ NÀO?
Thách thức: SẢN PHẨM MỚI


Người tiêu dùng không biết mô tả họ
cần hoặc muốn gì?



Phần lớn sản phẩm mới thất bại



Thách thức:
• “Tập trung vào lợi ích của khách hàng”
• “Học hỏi từ quá khứ”
1-8

MARKETING KHÁM PHÁ NHU CẦU
KHÁCH HÀNG NHƯ THẾ NÀO?
Nhu cầu VS. Mong muốn



Nhu cầu



Mong muốn

1-9

3


Marketing khám phá nhu cầu người tiêu dùng
thông qua nghiên cứu và thực hiện chương
trình marketing để thỏa mãn khách hàng.

1-10

MARKETING KHÁM PHÁ NHU CẦU
KHÁCH HÀNG NHƯ THẾ NÀO?


Thị trường mục tiêu



Hỗn hợp Marketing
• Product

• Price

• Promotion

7,500Đ

• Place
1-11

MARKETING KHÁM PHÁ NHU CẦU
KHÁCH HÀNG NHƯ THẾ NÀO?


Mang lại cho giá trị khách hàng



Các yếu tố môi trường
• Xã hội

• Cạnh tranh

• Kinh tế

• Quy định

• Công nghệ
1-12

4


CHƯƠNG TRÌNH MARKETING



Tạo ra giá trị cho khách hàng



Các chiến lược mang lại giá trị
• Giá tốt nhất

• Dịch vụ tốt nhất

• Sản phẩm tốt nhất

1-13

CHƯƠNG TRÌNH MARKETING



Marketing mối quan hệ
• Dễ hiểu
• Khó làm



Xây dựng Chương trình marketing
1-14

TẦM QUAN TRỌNG CỦA MARKETING
ĐỊNH HƯỚNG THỊ TRƯỜNG



Quản lý mối quan hệ
khách hàng (CRM)



Trải nghiệm của
khách hàng
• Tiếp xúc trực tiếp: Mua dịch vụ
• Tiếp xúc gián tiếp: Truyền miệng WOM
1-15

5


TẦM QUAN TRỌNG CỦA MARKETING
ĐẠO ĐỨC VÀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI



Đạo đức



Trách nhiệm xã hội
• Marketing xã hội

1-16

TẦM QUAN TRỌNG CỦA MARKETING
ĐỘ RỘNG VÀ SÂU CỦA MARKETING


Ai giới thiệu
sản phẩm?



Giới thiệu thị
trường cái gì?

• Sản phẩm
(Goods)

Hermitage

• Dịch vụ

• Ý tưởng
1-17

TẦM QUAN TRỌNG CỦA MARKETING
ĐỘ RỘNG VÀ SÂU CỦA MARKETING


Ai mua và sử dụng cái gì?
• Khách hàng cá nhân
• Khách hàng tổ chức




Ai nhận được những lợi ích?
Người tiêu dùng hưởng lợi như thế
nào?: Lợi ích
• Hình thức

• Thời gian

• Địa điểm

• Sở hữu
1-18

6



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×