Bài 14: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân


Luật
Hôn
Nhân

Gia
Đình
QH thông qua : 29 -12-1986
Năm 2000 sửa đổi bổ xung
Kiểm tra bài :
1- Hiểu thê nào là thuế ?
- thuế được dùng để làm gì ?
2- Trình bày pháp luật về thuế và hệ thống thuế ỏ
nước ta ?

I - Khái niệm luật Hôn nhân và Gia đình .
Điều 64 ( HP 1992 ) ghi rõ : Gia đình là tế bào của xã hội Nhà nước
bảo hộ hôn nhân và gia đình .
? ở tuổi 18 chúng ta hiểu thê nào là hôn nhân ? Thế nào là gia đình ?
Trách nhiệm của chúng ta đối với vấn đề này ntn .
1 - Hôn nhân :
Là sự liên kết tự nguyện , bình đẳng giữa một nam , một nữ . Đó là sự liên kết
bền vững trên cơ sở yêu thương , quý trọng lẫn nhau .

2 - Gia đình :
Là sự liên kết của nhiều người dựa trên cơ sở hôn nhân , huyết thống và nuôi dưỡng .
Hôn nhân
Vợ
Chồng
Vợ
Huyết thống Cha m ẹ Các con
Anh
Chị
Em
Nuôi dưỡngCha mẹ nuôi
Con nuôi
a

Trách nhiệm ???
Quyền Nghĩa vụ
Quan tâm
Giúp đỡ
nhau
về
Vật chất
về
Tinh thần
Tương
ứng
nghĩa vụ

các
quyền
Xây
dựng
gia đình
-
Kinh tế
-
Văn hoá
Nuôi
dạy
con cái
3 Khái niệm luật Hôn nhân và Gia đình .
Là một ngành luật trong hệ thống pháp luật VN , bao gồm tổng hợp các QPPL
do NN ban hành hoặc thể chế hoá nhằm điều chỉnh các quan hệ HN và GĐ về
nhân thân và tài sản

Bản chất của luật
HN và GĐ ???
Thể hiện thái độ và trách nhiệm của Nhà
nươc đối với vấn đề đạo đức trong lĩnh
Vực HN và GĐ
Thể hiện ý nguyện của nhân dân
Thể hiện truyền thống tốt đẹp của dân tộc
Thể hiện những tinh hoa văn hoâ của nhân loại

Generate time = 0.13449120521545 s. Memory usage = 1.93 MB