Tiết 36: Thứ tự kể trong văn tự sự


1
1
M«n: Ng÷ v¨n 6

KiÓm tra bµi cò
1
2
3
5
4
H·y tãm t¾t c¸c sù viÖc trong
truyÖn ¤ng l·o ®¸nh c¸ vµ “
con c¸ vµng ?”

Trò chơi ô chữ
1
K ể3
2
1. Tổ hợp từ gồm 9 chữ cái: Ngôi kể của truyện Ông lão
đánh cá và con cá vàng?
HN G T ứ BÔ AI
2. Một từ gồm 4 chữ cái: Phương thức biểu đạt chính của
các truyện truyền thuyết và cổ tích đã học?
ựST ự
3. Một từ có 2 chữ cái: Từ còn thiếu trong vâu văn sau:
Văn tự sự chủ yếu là văn ... người và ... việc.
K
H


T
T ứ

* Các sự việc trong truyện Ông lão đánh cá và
con cá vàng:
1. Hai vợ chồng ông lão đánh cá sống trong một túp lều nát
bên bờ biển.
2. Ông lão bắt được cá vàng và thả, cá hứa đền ơn.
3. Ông lão không đòi hỏi gì và về kể cho vợ nghe việc đó.
4. Mụ vợ bắt ông lão năm lần ra biển đòi cá vàng: cái máng lợn
rồi ngôi nhà to, là bà nhất phẩm phu nhân, là nữ hoàng, là
Long vương.
5. Cuối cùng mụ vợ lại trở về với túp lều nát và cái máng lợn
sứt mẻ.

Tiết 36: Thứ tự kể trong văn tự sự
I. Tìm hiểu thứ tự kể trong văn tự sự.
* Ví dụ 1:
1. Hai vợ chồng ông lão đánh cá sống trong một túp lều nát
bên bờ biển.
2. Ông lão bắt được cá vàng và thả, cá hứa đền ơn.
3. Ông lão không đòi hỏi gì và về kể cho vợ nghe việc đó.
4. Mụ vợ bắt ông lão năm lần ra biển đòi cá vàng: cái máng lợn
rồi ngôi nhà to, là bà nhất phẩm phu nhân, là nữ hoàng, là
Long vương.
5. Cuối cùng mụ vợ lại trở về với túp lều nát và cái máng lợn
sứt mẻ.

Tiết 36: Thứ tự kể trong văn tự sự
I. Tìm hiểu thứ tự kể trong văn tự sự.
* Ví dụ 1:
1. Hai vợ chồng ông lão đánh cá
sống trong một túp lều nát bên bờ
biển.
2. Ông lão bắt được cá vàng và
thả, cá hứa đền ơn.
3. Ông lão không đòi hỏi gì và về kể
cho vợ nghe việc đó.
4. Mụ vợ bắt ông lão năm lần ra
biển đòi cá vàng: cái máng lợn rồi
ngôi nhà to, là bà nhất phẩm phu
nhân, là nữ hoàng, là Long vương.
5. Cuối cùng mụ vợ lại trở về với
túp lều nát và cái máng lợn sứt mẻ.
1. Hai vợ chồng ông lão đánh cá
sống trong một túp lều nát bên bờ
biển.
2. Ông lão bắt được cá vàng và
thả, cá hứa đền ơn.
3. Ông lão không đòi hỏi gì và về kể
cho vợ nghe việc đó.
4. Mụ vợ bắt ông lão năm lần ra
biển đòi cá vàng: là nữ hoàng rồi
cái máng lợn, bà nhất phẩm phu
nhân, ngôi nhà to, là Long vương.
5. Cuối cùng mụ vợ lại trở về với
túp lều nát và cái máng lợn sứt mẻ.

TiÕt 36: Thø tù kÓ trong v¨n tù sù
I. T×m hiÓu thø tù kÓ trong v¨n tù sù.
* Khi kÓ chuyÖn, cã thÓ kÓ ....
* Khi kÓ chuyÖn, cã thÓ kÓ c¸c sù viÖc liªn tiÕp nhau theo thø
tù tù nhiªn, viÖc g× x¶y ra tr­íc kÓ tr­íc, viÖc g× x¶y ra sau kÓ
sau, cho ®Õ hÕt( kÓ xu«i).

Generate time = 0.044459104537964 s. Memory usage = 1.93 MB