Bài 1: Nửa mặt phẳng


BÀI GIẢNG GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ
TOÁN 6
GV: VÕ THỊ HỒNG DIỄM
ĐƠN VỊ: THCS MỸ THÀNH NAM I
MÔN
MÔN
HÌNH HỌC
HÌNH HỌC


Chửụng II : GOC
Baứi 1
NệA MAậT PHANG
NệA MAậT PHANG

a

Hình gồm đường thẳng a và một phần
mặt phẳng bò chia ra bởi đường thẳng a
đươcgọi là nửa mặt phẳng bờ a
Hai nửa mặt phẳng có chung bờ được gọi
là hai nửa mặt phẳng đối nhau
Bất kì đường thẳng nào nằm trên mặt
phẳng cũng là ………..……… của ………………..........
...........………………
bờ chung
hai nửa mặt
phẳng đối nhau
a
1) Nửa mặt phẳng bờ a:

a
a
I
II
M
N
P
Đoạn thẳng MN có cắt đường
thẳng a?
Đoạn thẳng MP có cắt đường
thẳng a?
Có nhận xét gì về vò trí điểm M
và N với đường thẳng a?
Có nhận xét gì về vò trí điểm M
và P với đường thẳng a?
NỬA MẶT PHẲNG I: Còn có tên gọi khác
-
Nửa mặt phẳng bờ a chứa điểm M
-
Nửa mặt phẳng bờ a không chứa điển P
-
Nửa mặt phẳng I là nửa mặt phẳng đối của nửa mặt
phẳng II

Haõy veõ ba tia Ox, Oy, Oz
chung goác

0
x
y
z

M
N
Tia Oz cắt đoạn thẳng MN
tại một điểm nằm giữa M
và N, ta nói tia Oz nằm
giữa hai tia Ox và Oy.

x
y
0
z
M
N
2) Tia nằm giữa hai tia:
0
x
y
z
M
N
I

Generate time = 0.058177947998047 s. Memory usage = 1.93 MB