Công Nghệ 9 Trồng cây ăn quả

Nghề trồng cây ăn quả.
Tiết 1.
Tuần 1.
Thứ ngày tháng năm 2007.
Bài 1.
Giới thiệu nghề trồng cây ăn quả.
A- Mục tiêu.
- Biết đợc vai trò, vị trí của nghề trồng cây ăn quả trong nền kinh tế và
trong đời sống.
- Biết đợc đặc điểm của nghề và yêu cầu đối với ngời làm nghề trồng
cây ăn quả.
- Biết đợc triển vọng của nghề trồng cây ăn quả.
- Yêu thích nghề trồng cây ăn quả.
B- Chuẩn bị.
GV: Nghiên cứu kĩ nội dung bài dạy trong SGK, SGV và các tài liệu tham khảo. Thu thập
các số liệu từ thực tế gia đình và địa phơng, bảng số liệu phát triển cây ăn quả của địa ph-
ơng và của cả nớc.
HS: Đọc và tìm hiểu trớc nội dung bài 1 SGK và tìm đọc các tài liệu tham khảo, đọc trớc
phần có thể em cha biết.
C- Tiến trình dạy học.
1- Tổ chức ổn định.
2- Kiểm tra bài cũ.
3- Bài mới.
Hoạt động 1: Vai trò, vị trí của nghề trồng cây ăn qảu.
GV yêu cầu học sinh quan sát hình 1 và hỏi:
Nghề trồng cây ăn quả có vai trò gì đối với
nền kinh tế quốc dân và đối với đời sống
của con ngời?
Những loại cây nào đáp ứng đợc từng loại
vai trò trên?
Học sinh quan sát và trả lời câu hỏi.
GV nhận xét và kết luận chung.
Nghề trồng cây ăn qủa có tầm quan trọng
trong nền kinh tế quốc dân. Quả dùng để ăn,
chế biến nớc hoa quả, bánh kẹo và xuất
khẩu.
Hoạc sinh tự kể tên các loại quả tơng ứng/
Hoạt động 2: Đặc điểm và yêu cầu của nghề.
Gv yêu cầu học sinh đọc thông tin và hoàn
thành bài tập về đặc điểm của nghề trồng
cây ăn quả.
Gv yêu cầu học sinh đọc thông tin và hoàn
1- Đặc điểm của nghề.
- Có kế hoạch lâu dài.
- Xác định quy trình sản xuất
phù hợp cho từng loại cây.
- Chuẩn bị đủ dụng cụ cần thiết.
- Tạo điều kiện dể bảo vệ sức
khoẻ
- Có kĩ thuật bảo quản và chuẩn
bị.
2- Yêu cầu của nghề.
Đoàn Thị Thanh. Tr -
ờng THCS An Đức.
1
thành bài tập về yêu cầu của ngời làm nghề
trồng cây ăn quả.
Trong 3 yêu càu đó yêu cầu nào là quan
trọng nhất?
- Tri thức.
- Thái độ.
- Sức khoẻ.
Trong đó yêu cầu về tri thức là quan trọng
nhất.
Hoạt động 3: Triển vọng của nghề trồng cây ăn ăn quả.
GV yêu cầu họ sinh quan sát bảng 1 và các
số liệu thực tế và trả lời câu hỏi sau:
? Thực tế nghề trồng cây ăn quả đã phát
triển nh thế nào?
Triển vọng nh thế nào?
Hiện nay đang gặp khó khăn gì?
Cần có những biện pháp nào đẻ phát triển
tốt?
Nghề trồng cây ăn quả đã và sẽ phát triển
rất tốt.
Để phát triển mạnh nghề trồng cây ăn quả
cần:
- Xây dựng kế hoạch vờn cây.
- áp dụng các thành tựu khoa
học kĩ thuật vào việc tạo giống,
kĩ thuật, trồng, chăm sóc, chế
biến.
- Xây dựng chính sách phù hợp,
đào tạo đội ngũ kĩ thuật tốt.
4- Củng cố.
- Gv gọi học sinh lên bảng đọc phần ghi nhớ và phần có thể em cha
biết.
- Hớng dẫn học sinh đọc và trả lời câu hỏi cuối bài.
5- Hớng dẫn về nhà.
- Hoàn thành câu hỏi và bài tập vào vở.
- Tìm hiểu trớc nội dung bài 2.
..
Hết tuần 1.
Đoàn Thị Thanh. Tr -
ờng THCS An Đức.
2
Tiết 2.
Tuần 2.
Thứ ngày tháng năm 2007.
Bài 2.
Một số vấn đề chung về cây ăn quả.
A- Mục tiêu.
- Nêu đợc giá trị kinh tế của cây ăn quả về các mặt cung cấp chất dinh dỡng,
bảo vệ môi trờng, hiệu quả kinh tế và y học.
- Trình bày đợc một số đặc điểm thực vật học có liên quan đến các biện pháp
kĩ thuật trồng và chăm sóc cây ăn quả.
- Hiểu đợc các yếu tố ngoại cảnh ảnh hởng trực tiếp đến sự sinh trởng và phát
triển của cây ăn quả.
B- Chuẩn bị.
GV: Nghiên cứu kĩ nội dung bài dạyt rong SGK, SGV và các tài liệu tham khảo.
HS: Đọc và tìm hiểu trớc nội dung phần I và II của bài 2. Tìm hiểu về đặc điểm thực vật
của cây ăn quả.
C- Tiến trình dạy học.
1- Tổ chức ổn định.
2- Kiểm tra bài cũ.
? Nghề trồng cây ăn quả có avi trò gì đối với đời sống con ngời và với nền kinh tế?
? Em hãy nêu các yêu cầu đối với ngời làm nghề trồng cây ăn quả? Yêu cầu nào là quan
trọng nhất?
3- Bài mới.
Hoạt động 1: Giới thiệu bài.
Cây ăn quả là cây có giá trị kinh tế và giá trị dinh dỡng cao đợc nhân dân trồng từ rất lâu
đời và đâng đợc phát triển một cachs mạnh mẽ và rộng rãi. Trong bài học hôm nay chúng
ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về giá trị dinh dỡng và đặc điểm thực vật của cây ăn quả cũng nh
những tác động ngoại cảnh có ảnh hởng hnh thế nào đến đời sốgn cảu cay ăn quả?
Hoạt động 2: Giá trị của việc trồng cây ăn quả.
GV yêu cầu học sinh đọc thông tin SGK và
hỏi:
Trồng cây ăn qảu có giá trị nh thế nào về
mặt cung cấp chất dinh dỡng cho con ngời,
về mặt y học, về môi trờng, về giá trị kinh
tế?
Học sinh thảo luận nhóm.
GV nhận xét và kết luận chung.
Giá trị của cây ăn quả:
- Cung cấp nhiều chất dinh dỡng
có giá trị.
- Làm thuốc chữa bệnh.
- Làm nguyên liệu chế biến các
loại bánh kẹo và các loại nớc
uống.
- Giữ, bảo vệ và cải thiện môi tr-
ờng, điều hoà ôxi, nhiệt độ, gió
bão, chống sói mòn
Hoạt động 3: Đặc điểm thực vật của cây ăn quả.
GV yêu cầu học sinh đọc thông tin mục 1 Rễ có loại mọc thẳng, sâu xuống đất, có loại
Đoàn Thị Thanh. Tr -
ờng THCS An Đức.
3
SGK .
GV treo hình vẽ về đặc điểm của hoa rễ,
thân, lá, quả và hạt.
HS quan sát và cho biết cây ăn quả có đặc
đểm chung nh thế nào r các bộ phận rễ,
thân, hoa, quả và hạt?
Biết đợc đặc điểm chung chung này có ý
nghĩa gì về kĩ thuật trong trồng trọt?
HS thảo luận và trả lời.
GV tổng kết.
mọc ngang, do đó cần có biện pháp chăm
sóc để cho rễ phát triển tốt.
Thân: từ thân có nhiều lớp cành:
Cấp 1: Từ cành cấp 1 có nhiều cành.
Cấp 2: Có nhiều lớp cành đến cấp 5, 6..
Cnàh cấp 5 thờng mang quả do vậy cần có
biện pháp để chăm soc scho cành có nhiều
quả.
Hoa: Có nhiều loại hoa đực, hoa cái, hoa l-
ỡng tính do đó cần có biện pháp để cây thụ
phấn tốt.
Quả: Có loại quả hạch, mọng, kép, do đó
cần có cách bảo quản và chế biến phù hợp.
Hoạt động 4: Yêu cầu ngoại cảnh của cây ăn quả.
GV yêu cầu học sinh đọc mục 2 và tìm ý điền vào chỗ trống của phiếu học tập sau sao cho
phù hợp.
Các yếu tố ngoại cảnh. Mức độ phù hợp của cây ăn quả.
Nhiệt độ.
Độ ẩm.
ánh sáng.
Chất dinh dỡng.
Đất.
Tuỳ loại cây có yêu cầu cao thấp khác nhau hoặc tuỳ từng
giai đoạn.
Cần độ ẩm cao không chịu úng.
Ưa sáng, có cây chịu bóng.
Cần đủ N P K, vi lợng tuỳ loại mà có tỉ lệ khác nhau.
Đất có kết cấu tốt, thoát nớc, ít chua.
4- Củng cố.
- GV nhấn mạnh trọng tâm bài học.
- Giá trị của cây ăn quả, đặc điểm và yêu cầu ngoại cảnh của cây ăn quả.
5- Hớng dẫn về nhà.
- Hoạ kĩ bài, trả lời câu hỏi 1-2 cuối bài học.
- Tìm hiểu các biện pháp kĩ thuật trồng cây ăn quả.
..
Hết tuần 2.
Đoàn Thị Thanh. Tr -
ờng THCS An Đức.
4
Tiết 3.
Tuần 3.
Thứ ngày tháng năm 2007.
Bài 2 (Tiết 2)
Một số vấn đề chung về cây ăn quả.
A- Mục tiêu.
- Hiểu đợc các biện pháp kĩ thuật trồng cây ăn qủa.
- ứng dụng đợc cá quy trình kĩ thuật sản xuất, các biện pháp kĩ thuật vào việc
giúp gia đình trồng cây ăn quả trong vờn .
- Yêu thích công việc trồng cây ăn quả.
B- Chuẩn bị.
GV: Nghiên cứu kĩ nội dung mục III- SGK, SGV và các tài liệutham khảo về trồng cây ăn
quả.
HS: Đọc và tìm hiểu trớc mục III- SGK. Tìm hiểu các biện pháp kĩ thuật trồng cây ăn quả
ở địa phơng.
C- Tiến trình dạy học.
1- Tổ chức ổn định.
2- Kiểm tra bài cũ.
? Trình bày giá trị của việc tròng cây ăn quả?
? Đặc điểm thực vật và yêu cầu ngoại cảnh của cây ăn quả?
3- Bài mới.
Hoạt động 1: Giới thiệu bài.
Cây ăn quả là một loại cây có giá trị dinh dỡng cao, cung cấp nhiều chất dinh dỡgn
và có nhiều tác dụng khác cho con ngời. Nhng để đạt đợc kết quả nh vậy chúng ta cần phải
có những biện pháp kĩ thuật trồng nh thế nào cho đảm bảo. Đó chính là nội dung bài học
hôm nay.
Hoạt động 2: Các biện pháp kĩ thuật trồng cây ăn quả.
GV nêu nhiệm vụ học tập bằng cách yêu cầu học sinh đọc thông tin mục III- SGK tìm ý
và hoàn thành tiếp vào dấu chấm trong các câu theo sơ đồ sau sao cho phù hợp.
Học sinh hoàn thành sơ đồ.
GV kết luận và đa ra đáp án đúng.
Yêu cầu ngoại cảnh của cây ăn quả.1
Phơng pháp nhân giống 2
Thời vụ Phía Bắc 3
Phía Nam 4
Khoảng cách trồng .5
Cách đào hố 6
Đoàn Thị Thanh. Tr -
ờng THCS An Đức.
5
Kĩ thuật
trồng
cây ăn
qủa.
Chọn giống.
Kĩ thuật trồng.
Cách bón lót 7
Quy trình trồng cây 8
Đáp án:
1- Năng suất cao, phẩm chất tốt, chống sâu bệnh, phù hợp với điều kiện ngoại cảnh.
2- Gieo hạt, giâm, chiết, ghép cành hoặc nuôi cấy mô.
3- Xuân (2-4), Thu (8-10).
4- Đầu mùa ma.
5- Tuỳ từng loại cây mà có khoảng cách thích hợp.
6- Đào hố trớc khi trồng 15 ngày. Khoảng cách hs tuỳ thuộc vào từng loại cây.
7- Bón lót, lấp đất màu.
8- Bóc vỏ bầu, đặt cây vào hố, lấp đất, tới nớc.
4- Củng cố.
- GV tổng kết và yêu cầu một số họ sinh nộp bài tập và chấm bài.
5- Hớng dẫn về nhà.
- Học kĩ bài và tìm hiểu các biện pháp chăm sóc cây trồng.
..
Hết tuần 3.
Đoàn Thị Thanh. Tr -
ờng THCS An Đức.
6
Tiết 4.
Tuần 4.
Thứ ngày tháng năm 2007.
Bài 2. (Tiết 3.)
Một số vấn đề chung về cây ăn quả.
A- Mục tiêu.
- Hiểu đợc các biện pháp kĩ thuật về chăm sóc cây trồng, các biện pháp thu
hoạch, bảo quản và chế biến quả.
- ứng dụng đợc các quy trình kĩ thuật đó vào việc chăm sóc, thu hoạch và chế
biến hoa quả trong gia đình.
- Có hứng thú và yêu thích nghề trồng cây ăn quả.
A- Chuẩn bị.
GV:Nghiên cứu kĩ nội dung bài dạy, tìm hiểu các biện pháp chăm sóc, thu hoạch và chế
biến cây ăn quả.
HS: Tìm hiểu các biện pháp chăm sóc, thu hoạch, bảo quản và chế biến cây ăn quả ở gia
đình và địa phơng.
B- Tiến trình dạy học.
1-Tổ chức ổn định.
2- Kiểm tra bài cũ.
? Trình bày kĩ thuật trồng và chọn giống cây ăn quả.
3-Bài mới.
Hoạt động 1: Giới thiệu bài.
Trong quy trình kĩ thuật sản xuất cây ăn quả, các khâu chăm sóc, thu hoạch,bảo quản
và chế biến là một khâu quan trọng ảnh hởng đến giá trị kinh tế cũng nh chất lợng. Chúng
ta cùng tìm hiểu vấn đề này trong bài học hôm nay.
Hoạt động 2: Các biện pháp kĩ thuật chăm sóc.
GV yêu cầu học sinh đọc thông tin trong
sách giáo khoa kết hợp kiến thức từ thực tế
hãy kể tên các biện pháp chăm sóc cây ăn
quả.
Biện pháp chăm sóc cây ăn quả:
Làm cỏ, vun sới
Bón thúc phân.
Tới nớc.
Tạo hình sửa cành.
Phòng trừ sâu bệnh.
Sử dụng chất điều hoà sinh trởng
Hoạt động 3: Thu hoạch, bảo quản, chế biến.
GV yêu cầu học sinh đọc thông tin trong SGK và hoàn thành bảng theo mẫu sau:
Nội dung Biện pháp.
Thu hoạch.
Đoàn Thị Thanh. Tr -
ờng THCS An Đức.
7
Bảo quản.
Chế biến.
4- Củng cố.
- GV yêu cầu học sinh đọc thông tin phần ghi nhớ.
- Hớng dẫn học sinh trả lời câu hỏi cuối bài.
5- Hớng dẫn về nhà.
- Học kĩ bài và trả lời hoàn chỉnh các câu hỏi vào vở bài tập.
- Chuẩn bị bài 3: Các biện pháp nhân giống cây ăn quả.
..
Hết tuần 4.
Đoàn Thị Thanh. Tr -
ờng THCS An Đức.
8
Tiết 5.
Tuần 5.
Thứ ngày tháng năm 2007.
Bài 3.
Các phơng pháp nhân giống cây ăn quả.
A- Mục tiêu.
- Biết đợc những yêu cầu kĩ thuật xây dựng vờn ơm cây ăn quả.
- Hiểu đợc đặc điểm và yêu cầu kĩ thuật của các phơng pháp nhân giống cây ăn
quả.
- Có hứng thu stìm tòi trong học tập.
B- Chuẩn bị.
GV: Nghiên cứu kĩ nội dung bài 3 và tìm đọc các tài liậu tham khảo.
HS: Tìm hiểu trớc nội dung bài 3, thu thập các thông tin về nhân giống cây ăn quả.
C- Tiến trình dạy học.
1- Tổ chức ổn định.
2- Kiểm tra bài cũ.
Em hãy nêu vai trò của giống, phân bón, nớc đối với sự sinh trởng và phát triển của cây ăn
quả?
3- Bài mới.
Hoạt động 1: Giới thiệu bài.
Muốn phát ntriển nghề trồng cây ăn quả nhanh và đạt đén một giá trị kinh tế cao phải
cung cấp nhiều giống tốt, khoẻ mạnh, sạch sâu bệnh với chất lợng cao. Muốn vậy phải coi
trọng việc xâ dựng vờn ơm cây giống ở trung ơng và các địa phơng. Tiến hành áp dụng các
biện pháp cổ truyền và tiên tiến để cung cấp kịp thời các giống tốt cho sản xuất. Trongbài
học hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về cãchây dựngvờn ơm cây giống và một số phơng
pháp nhân giống cây ăn quả.
Hoạt động 2: Xây dựng vờn ơm cây ăn quả.
GV yêu cầu học sinh đọc thông tin trong
SGK và trả lời câu hỏi:
? Mục đích xây dựng vờn giao ơm cây trồng
là gì?
HS trả lời.
GV kết luận.
? Vờn ơm có ý nghĩa và tầm quan trọng nh
thế nào đối với nghề trồng cây ăn quả?
Khi chọn địa điểm xây dựng vờn ơm phải
chú ý đến những tiêu chuẩn gì?
* Mục dích xây dựng vờn ơm:
- Chủ đông tạo nguồn nguyên liệu để sản
xuất giống theo yêu cầu sản xuất của cá
nhân và tập thể.
- Chủ động sản xuất số lợng giống cây với
chất lợng cao để phục vụ cho sản xuất.
* ý nghĩa và tầm quan trọng của vờn ơm:
Giống là một khâu quan trọng, yếu tố quyết
định đến năng suất cây trồng. Xây dựng vờn
ơm sẽ chủ động sản xuất giống tót, đảm bảo
Đoàn Thị Thanh. Tr -
ờng THCS An Đức.
9
GV yêu cầu học sinh trả lời và hoàn thành
theo sơ đồ?
Em hãy cho biết các khu đất trong vơn ơm
theo sơ đồ sau đây dùng để làm gì trong quá
trình gieo ơm cây trồng?
chất lợng, số lợng ổn định theo yêu cầu với
giá thành thấp nhất.
* Địa điểm.
- Diện tích:
- Đất đai.
- Vị trí.
- Địa hình.
* Thiết kế vờn ơm:
Khu nhân giống. Khu nhân giống.
Khu luân canh. Khu cấy cây.
Hoạt động 3: Phơng pháp nhân giống hữu tính cây ăn quả.
HS đọc thông tin mục 1 SGK và trả lời câu
hỏi:
? Thế nào là phơng pháp nhân giống hữu
tính ?
Phơng pháp nhân giống hữu tính đợc ứng
dung để làm g?
Học sinh trả lời.
GV nhâ xét và kết luận chung.
GV yêu cầu học sinh tìm ra u, nhợc điểm
của mỗi phơng pháp nhân giống?
* Phơng pháp nhân gióng hữu tính là phng
pháp lai tạo cây con bằng hạt.
* ứng dụng:
- Gieo hạt dể lấy cây làm gốc
ghép.
- Gieo hạt đối với những giống
cây cha có phơng pháp nhân
giống khác tốt hơn.
- Đối với những cây đa phôi
(cam, bởi ) gieo hạt để chọn
cây giống giữ dợc đặc tính tốt
của cây mẹ.
4- Củng cố.
- GV nhân smạnh trọng tâm bài học: ý nghĩa, mục đích của việc xây dựng vờn
cây ăn qảu.
- Học sinh nhắc lại nội dung trọng tâm.
5- Hớng dẫn về nhà.
- Học kĩ bài và áp dụng vào thực tế.
- Chuẩn bị trớc phần nhân giống vô tính cây ăn quả.
..
Hết tuần 5.
Đoàn Thị Thanh. Tr -
ờng THCS An Đức.
10
Địa điểm xây
dựng vờn ơm

Generate time = 0.070071220397949 s. Memory usage = 1.94 MB