Bài 50: Vệ sinh mắt
KIỂM TRA BÀI CŨ

CÂU HỎI
Trình bày cấu tạo cầu mắt theo sơ
đồ sau:
Cầu
mắt

Cầu
mắt
Màng bọc
Môi trường
trong suốt
Màng cứng, phía
trước là màng giác
Màng mạch
Màng lưới (chứa
tế bào thụ cảm
thị giác)
Thủy dịch
Thể thủy tinh
Dịch thủy tinh

I. Các tật của mắt
Bài 50: VỆ SINH MẮT

I. Các tật của mắt
Bài 50: VỆ SINH MẮT
Tật của
mắt
Nguyên nhân Cách khắc phục
Cận thị
1. Cận thị
Bẩm sinh: cầu mắt dài,
thể thủy tinh quá
phồng.
- Không giữ đúng
khoảng cách khi đọc
sách
Đeo kính phân kì
(kính mặt lõm)

I. Các tật của mắt
Bài 50: VỆ SINH MẮT
Tật của
mắt
Nguyên nhân Cách khắc phục
Viễn thị
2. Viễn thị
Bẩm sinh: cầu mắt
ngắn.
- Thể thủy tinh bị lão
hóa
Đeo kính hội tụ
(kính mặt lồi)

Tật của
mắt
Nguyên nhân Cách khắc phục
Cận thị
-
Bẩm sinh: cầu mắt dài,
thể thủy tinh quá phồng.
- Không giữ đúng khoảng
cách khi đọc sách
Đeo kính phân kì
(kính mặt lõm)
Viễn thị
-
Bẩm sinh: cầu mắt ngắn.
- Thể thủy tinh bị lão hóa
Đeo kính hội tụ
(kính mặt lồi)

Generate time = 0.2012619972229 s. Memory usage = 1.93 MB