Kiểm tra 1 tiết môn tin học lớp 9

GV: Nguyễn Nhựt Minh
Ngày soạn: 01/11/2012
Ngày dạy: 05/11/2012 (lớp 9A2) – 06/11/2012 (lớp 9A1)
Tiết: 20 - Tuần: 11
KIỂM TRA 1 TIẾT
I. Mục tiêu:
- Kiến thức: Kiểm tra kiến thức về mạng máy tính, mạng Internet, cách tổ chức và truy cập thông tin
trên Internet, thư điện tử, tạo trang web đơn giản.
- Kĩ năng: Biết vận dụng kiến thức đã học vào bài làm.
- Thái độ: Nghiêm túc trong kiểm tra.
II. Chuẩn bị của GV và HS:
- Giáo viên: Đề kiểm tra.
- Học sinh: Kiến thức đã học.
III.MA TRẬN ĐỀ:
Nội dung
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng
TN TL TN TL TN TL
Từ máy tính đến mạng
máy tính
1câu
0,5đ
1câu

2câu

4câu
2,5đ
Mạng thông tin toàn cầu
Internet
1câu
0,5đ
2câu

3câu
1,5đ
Tổ chức và truy cập
thông tin trên Internet
1câu
0,5đ
1câu

1câu
0,5đ
3câu

Tìm hiểu thư điện tử 1câu

2câu

3câu

Tạo trang Web bằng
phần mềm Kompozer
1câu

1câu

2câu

Tổng 4câu

1câu

5câu
2,5đ
1câu

3câu
1,5đ
1câu

15câu
10đ
IV. ĐỀ BÀI
V. ĐÁP ÁN
Đề 1:
I. Trắc nghiệm (6 điểm) Mỗi câu đúng đạt 0.5 điểm
II. Tự luận (4 điểm)
Câu 1: (1đ)
* Các bước tạo trang web:
- Lựa chọn đề tài
- Chuẩn bị nội dung
- Tạo kịch bản
- Tạo trang web
Câu 2: (1đ)
* Mạng máy tính gồm 4 thành phần cơ bản:
- Các thiết bị đầu cuối
Giáo án môn Tin học – 9 Trang 1 /2
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Đáp án c b a a d c b d b a b c
GV: Nguyễn Nhựt Minh
- Môi trường truyền dẫn
- Các thiết bị kết nối mạng
- Giao thức truyền thông
Câu 3: (1đ)
* Ưu điểm của dịch vụ thư điện tử:
- Chi phí thấp
- Thời gian chuyển thư nhanh
- Có thể gửi đồng thời cho nhiều người
- Có thể gửi kèm hình ảnh, tệp văn bản
Đề 2:
I. Trắc nghiệm (6 điểm) Mỗi câu đúng đạt 0.5 điểm
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Đáp án b d c c b c b a a b a d
II. Tự luận (4 điểm)
Câu 1: (1đ)
* Ưu điểm của dịch vụ thư điện tử:
- Chi phí thấp
- Thời gian chuyển thư nhanh
- Có thể gửi đồng thời cho nhiều người
- Có thể gửi kèm hình ảnh, tệp văn bản
Câu 2: (1đ)
* Mạng máy tính gồm 4 thành phần cơ bản:
- Các thiết bị đầu cuối
- Môi trường truyền dẫn
- Các thiết bị kết nối mạng
- Giao thức truyền thông
Câu 3: (1đ)
* Các bước tạo trang web:
- Lựa chọn đề tài
- Chuẩn bị nội dung
- Tạo kịch bản
- Tạo trang web

IV. RÚT KINH NGHIỆM:
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Giáo án môn Tin học – 9 Trang 2 /2

Generate time = 0.091633081436157 s. Memory usage = 1.93 MB