Đề kiểm tra lớp 9 (Chương 1)

Tên:
Kiểm tra chương 1 (60 phút)
I. Trắc nghiệm: (2 điểm)
(Khoanh tròn vào chữ cái ở đầu đáp án mình chọn. Mỗi câu đúng được 0.25 điểm, trả lời sai trừ 0.25 điểm, không trả lời không bị trừ. Mỗi
câu chỉ có 1 đáp án đúng, nếu khoanh không rõ ràng, khoanh hai đáp án coi như sai)
1. Ở cà chua, gen A quy định quả đỏ, a quy định quả vàng; B quy định quả tròn, b quy định quả bầu
dục. Cho lai cà chua quả đỏ, dạng bầu dục với cà chua quả vàng, dạng tròn thì F
1
đồng tính, cho F
1
tự thụ
phấn thì F
2
có tỉ lệ phân li tính trạng 9 : 3 : 3 : 1. Kiểu hình F
1
là:
A. Quả đỏ, dạng bầu dục B. Quả vàng, dạng bầu dục
C. Quả đỏ, dạng tròn D. Quả vàng, dạng tròn
2. Ở chó, lông ngắn trội hoàn toàn so với lông dài. P: lông ngắn không thuần chủng x lông ngắn không
thuần chủng, F
1
có tỉ lệ phân ly kiểu hình như thế nào?
A. Toàn lông ngắn B. Toàn lông dài
C. 1 lông ngắn : 1 lông dài D. 3 lông ngắn : 1 lông dài
3. Ở một loài cây, gen A quy định thân tím, gen a quy định thân xanh lục. Phép lai giữa 2 cây thuộc loài
này cho kết quả F
1
: 47,5% thân hồng : 52,5% thân tím. Kiểu gen của P là:
A. Aa x aa B. aa x AA C. AA x Aa D. Aa x Aa
4. Ở người, gen A quy định tóc xoăn, gen a quy định tóc thẳng, gen B quy định mắt đen, gen b quy
định mắt xanh. Các gen này phân li độc lập với nhau. Bố có tóc thẳng, mắt xanh. Người mẹ có kiểu gen
thế nào để con sinh ra đều có mắt đen, tóc xoăn?
A. AaBb B. AaBB C. AABb D. AABB
5. Thực chất của sự di truyền độc lập các tính trạng là F
2
nhất thiết phải có:
A. Tỉ lệ phân li của mỗi cặp tính trạng là 3 trội, một lặn.
B. Các biến dị tổ hợp.
C. 4 kiểu hình khác nhau.
D. Tỉ lệ mỗi kiểu hình bằng tích tỉ lệ các tính trạng hợp thành nó.
6. Ở cà chua, gen a quy định quả vàng. Khi cho cây cà chua quả đỏ thuần chủng lai phân tích thì được:
A. Toàn quả vàng B. Tỉ lệ 1 quả đỏ : 1 quả vàng
C. Toàn quả đỏ D. Tỉ lệ 3 quả đỏ : 1 quả vàng
7. Cho một loài cây lai phân tích 2 cặp tính trạng được tỉ lệ kiểu hình ở F
1
là 1 : 1 : 1 : 1. Biết các tính
trạng phân li độc lập với nhau và các gen trội trội hoàn toàn so với các gen lặn. Kiểu gen của P là:
A. AABb B. AaBb C. aabb D. Aabb
8. Cho cây có kiểu gen Aa lai với cây có kiểu gen AA thì được F
1
:
A. 100% mang tính trạng trội B. Tỉ lệ kiểu hình 1 : 1
C. Tỉ lệ kiểu gen 1 : 2 : 1 D. Tỉ lệ kiểu gen 1 : 1
II. Tự luận: (8 điểm)
(Câu 1, 2 mỗi ý 0.5 điểm, yêu cầu viết thật chính xác. Câu 3 viết theo cách hiểu của mình, không cần phải quá chính xác nhưng cần đủ ý. Sơ
đồ lai câu 4 viết ra mặt sau, yêu cầu viết sơ đồ lai thật chuẩn xác, phần a mỗi ý 0.5 điểm, phần b 1 điểm)
1. Quy luật: (1 điểm)
- Nội dung quy luật phân li là


- Nội dung quy luật phân li độc lập là


2. Định nghĩa và thuật ngữ: (3 điểm)
- Cặp tính trạng tương phản là


- Biến dị tổ hợp là


- Theo Mendel, tính trạng trội là

và tính trạng lặn là

- Trội không hoàn toàn là


- Kiểu gen là

và kiểu hình là

- Lai phân tích là


3. Mendel giải thích kết quả thí nghiệm lai hai cặp tính trạng của mình như thế nào? (2 điểm)4. Sơ đồ lai: (2 điểm)
a. Từ P đến F
1
:
- Hoa trắng x Hoa đỏ
Aa aa
- Mắt đen, tóc quăn x Mắt xanh, tóc thẳng
AaBb aabb
b. Sơ đồ lai từ P đến F
2
thí nghiệm lai hai cặp tính trạng của Mendel.
III. Câu hỏi thưởng điểm: (1 điểm)
(Ý thứ nhất yêu cầu chính xác hoàn toàn mới được điểm, ý thứ hai và thứ ba không cần chính xác hoàn toàn nhưng phải đủ ý thì mới được
điểm)
- (0.25 điểm) Giống thuần chủng là


- (0.5 điểm) Nêu nội dung cơ bản của phương pháp phân tích các thế hệ lai:
- (0.25 điểm) Để xác định tương quan trội - lặn người ta làm như thế nào?
Generate time = 0.066576957702637 s. Memory usage = 1.93 MB