BAI 54 POLIME


:

Các em hãy quan sát ảnh sau và nêu
Các em hãy quan sát ảnh sau và nêu
nhận xét của mình :
nhận xét của mình :

I.Kh
I.Kh
ái niệm về Pollime
ái niệm về Pollime
:
:
1.Polime là
1.Polime là
:
:

Các em hãy quan sát 2
Các em hãy quan sát 2
công thức bên -> nhận
công thức bên -> nhận
xét ?
xét ?

Kết luận : Polime là
Kết luận : Polime là
những chất có phân tử
những chất có phân tử
khối lớn do nhiều mắt
khối lớn do nhiều mắt
xích liên kết nên.
xích liên kết nên.

Hỏi : Thế Poilme có
Hỏi : Thế Poilme có
những loại nào ?
những loại nào ?

Polietilen : ( -
Polietilen : ( -
CH
CH
2
2
– CH
– CH
2
2
- )
- )
n
n
Tinh bột,Xenlulozơ
Tinh bột,Xenlulozơ
( - C
( - C
6
6
H
H
10
10
O
O
5
5
- )
- )
n
n
.Do nhiều mắc xích Lk.
.Có phân tử khối lớn.*
*


Dựa vào nguồn gốc Polime được phân thành
Dựa vào nguồn gốc Polime được phân thành
mấy loai ? :
mấy loai ? :POLIME
POLIME


được chia làm hai loại:
được chia làm hai loại:
POLIME THIÊN NHIÊN :
Có sẳn trong thiên nhiên.
VD: Tinh bột, xenlulozo,
Cao su Thiên nhiên,
protein…..

POLIME TỔNG HỢP :
Do con người tổng hợp
từ các chất đơn giản.
VD :polietilen, tơ nilon
Cao su buma,poli VC…

2.Polime có cấu tạo và tính chất như thế nào
2.Polime có cấu tạo và tính chất như thế nào
:
:
Các em hãy quan sát một số thí dụ về mắt xích polime sau
Các em hãy quan sát một số thí dụ về mắt xích polime sau
:
:


Polime
Polime


Công thức chung
Công thức chung


Mắt xich
Mắt xich


Polietilen
Polietilen
( - CH
( - CH
2
2
– CH
– CH
2
2
- )
- )
n
n


- CH
- CH
2
2
– CH
– CH
2
2
-
-
Tinh bột và
Tinh bột và
Xenlulozơ
Xenlulozơ


( - C
( - C
6
6
H
H
10
10
O
O
5
5
- )
- )
n
n


- C
- C
6
6
H
H
10
10
O
O
5
5
-
-


Poli (vinyl -
Poli (vinyl -
clorua
clorua
)
)
(
(
- CH
- CH
2
2
– CH -
– CH -
)
)
n
n


Cl
Cl


- CH
- CH
2
2
– CH
– CH
Cl
Cl

Generate time = 0.064836978912354 s. Memory usage = 1.93 MB