Cau Long Bien chung nhan lich su

Monday, August 28
Monday, August 28
th
th
2006
2006
Presented by Tran Quynh Chi
Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô
giáo về dự giờ Ngữ văn lớp 6
Trường THCS trương công định
Phòng giáo dục Quận lê chân

CÇu Long Biªn
chøng nh©n lÞch sö
Thóy Lan

Gi¸o viªn: Vò ThÞ Thu Lan
Häc sinh: Líp 6
Ng÷ v¨n 6
TiÕt 123:

I.
I.
Đọc - Chú thích
Đọc - Chú thích
1.
1.


Đọc văn bản.
Đọc văn bản.
2. Chú thích.
2. Chú thích.

Tác giả: Thuý Lan.
Tác giả: Thuý Lan.

Tác phẩm: là một
Tác phẩm: là một
Văn bản nhật dụng
Văn bản nhật dụng
.
.

Thể loại: là một bài
Thể loại: là một bài
bút kí
bút kí
mang nhiều yếu tố hồi kí.
mang nhiều yếu tố hồi kí.

Bài văn có thể chia làm mấy đoạn?
Bài văn có thể chia làm mấy đoạn?
Nêu nội dung, ý nghĩa của mỗi đoạn?
Nêu nội dung, ý nghĩa của mỗi đoạn?


Bố cục
Bố cục

Đoạn 1
Đoạn 1
: từ đầu ...đến
: từ đầu ...đến


T
T
hủ đô Hà Nội
hủ đô Hà Nội
"
"
.
.


Giới thiệu về cầu Long Biên.
Giới thiệu về cầu Long Biên.

Đoạn 2
Đoạn 2
:
:
Cầu Long Biên vững chắc
Cầu Long Biên vững chắc
.
.
Hình ảnh cầu Long Biên trong quá khứ
Hình ảnh cầu Long Biên trong quá khứĐoạn 3
Đoạn 3
: phần còn lại.
: phần còn lại.
Cầu Long Biên trong hịên tại
Cầu Long Biên trong hịên tại

CÇu Long
Biªn

II. Tìm hiểu văn bản.
II. Tìm hiểu văn bản.
1. Giới thiệu cầu Long Biên.
1. Giới thiệu cầu Long Biên.Vị trí: Cầu Long Biên bắc qua sông Hồng, Hà Nội.
Vị trí: Cầu Long Biên bắc qua sông Hồng, Hà Nội.
Thời gian xây dựng: Năm 1898-1902 do Pháp xây
Thời gian xây dựng: Năm 1898-1902 do Pháp xây
dựng.
dựng.

Từ năm 1902 đến năm 2002, cầu Long Biên giữ vai trò:
Từ năm 1902 đến năm 2002, cầu Long Biên giữ vai trò:


chứng nhân, người làm chứng sống động
chứng nhân, người làm chứng sống động
của Thủ đô Hà
của Thủ đô Hà
Nội, một thế kỉ đầy đau thương và anh hùng của ND Việt
Nội, một thế kỉ đầy đau thương và anh hùng của ND Việt
Nam.
Nam.

2. Hình ảnh cầu Long Biên trong quá
2. Hình ảnh cầu Long Biên trong quá
khứ.
khứ.
a.
a.
Thời Pháp thuộc:
Thời Pháp thuộc:
-
Cầu khi mới khánh thành mang tên Toàn quyền Pháp:
Cầu khi mới khánh thành mang tên Toàn quyền Pháp:
Đu-Me
Đu-Me
-
Dân gian còn gọi là
Dân gian còn gọi là
cầu Sông Cái.
cầu Sông Cái.
-
Chiều dài: 2290 m
Chiều dài: 2290 m
-
Nặng 17 nghìn tấn. Toàn bộ cầu gồm 9 nhịp dài và 10 nhịp ngắn.
Nặng 17 nghìn tấn. Toàn bộ cầu gồm 9 nhịp dài và 10 nhịp ngắn.
=> Vẻ đẹp của cây cầu vừa hiện đại, kiên cố lại rất thơ
=> Vẻ đẹp của cây cầu vừa hiện đại, kiên cố lại rất thơ
mộng, hiền hoà.
mộng, hiền hoà.b.
b.
N¨m 1945:
N¨m 1945:

CÇu ®­îc ®æi tªn thµnh cÇu
CÇu ®­îc ®æi tªn thµnh cÇu
Long Biªn.
Long Biªn.

CÇu cã 1 tuyÕn ®­êng s¾t ch¹y gi÷a, 2 bªn lµ ®­
CÇu cã 1 tuyÕn ®­êng s¾t ch¹y gi÷a, 2 bªn lµ ®­
êng « t«, hµnh lang ngoµi cïng dµnh cho ng­êi
êng « t«, hµnh lang ngoµi cïng dµnh cho ng­êi
®i bé.
®i bé.

Cầu Long Biên thời xưa

Cầu Long Biên năm 1925

c.
c.
Những năm tháng hoà bình ở miền Bắc
Những năm tháng hoà bình ở miền Bắc
sau 1954:
sau 1954:

Từ trên cầu nhìn xuống:
Từ trên cầu nhìn xuống:
màu xanh
màu xanh
của bãi mía,
của bãi mía,
nương dâu, bãi ngô, vườn chuối
nương dâu, bãi ngô, vườn chuối
gợi bao yêu
gợi bao yêu
thương, yên tĩnh trong tâm hồn.
thương, yên tĩnh trong tâm hồn.

Nhìn về phía Hà Nội: ánh đèn mọc lên như sao
Nhìn về phía Hà Nội: ánh đèn mọc lên như sao
sa,
sa,
gợi bao quyến rũ, khát khao.
gợi bao quyến rũ, khát khao.

Nhìn xuống phía chân cầu:
Nhìn xuống phía chân cầu:
nhớ lại kỉ niệm mùa
nhớ lại kỉ niệm mùa
đông 1946, hình ảnh các chiến sĩ Trung đoàn
đông 1946, hình ảnh các chiến sĩ Trung đoàn
Thủ đô bí mật rút qua sông Hồng.
Thủ đô bí mật rút qua sông Hồng.
=> Cảnh bình yên, gần gũi, ấm áp, đầy sức sống.
=> Cảnh bình yên, gần gũi, ấm áp, đầy sức sống.

Qu©n ta tiÕn vÒ Thñ ®« Hµ Néi 10-1954

Thùc d©n Ph¸p rót qu©n khái Hµ Néi 10-1954

d. Cây cầu Long Biên thời chống Mĩ
d. Cây cầu Long Biên thời chống Mĩ
oanh liệt và oai hùng.
oanh liệt và oai hùng.

Cầu trở thành mục tiêu ném bom của đế quốc
Cầu trở thành mục tiêu ném bom của đế quốc
Mĩ.
Mĩ.

Đợt thứ nhất: cầu bị đánh 10 lần, hỏng 7 nhịp
Đợt thứ nhất: cầu bị đánh 10 lần, hỏng 7 nhịp
và 4 trụ lớn.
và 4 trụ lớn.

Đợt thứ hai: cầu bị bắn phá 4 lần, 1000m bị
Đợt thứ hai: cầu bị bắn phá 4 lần, 1000m bị
hỏng, 2 trụ lớn bị cắt đứt.
hỏng, 2 trụ lớn bị cắt đứt.

Lần cuối cùng vào năm 1972, cầu bị không
Lần cuối cùng vào năm 1972, cầu bị không
quân Mĩ ném bom la-de.
quân Mĩ ném bom la-de.
Cây cầu rách nát giữa trời, cây cầu sừng sững
Cây cầu rách nát giữa trời, cây cầu sừng sững
giữa mênh mông trời nước, những nhịp cầu tả
giữa mênh mông trời nước, những nhịp cầu tả
tơi như ứa máu
tơi như ứa máu
=> Vẫn kiên cường, với sức sống tiềm tàng, mãnh
=> Vẫn kiên cường, với sức sống tiềm tàng, mãnh
liệt, không bom đạn nào huỷ diệt được.
liệt, không bom đạn nào huỷ diệt được.

Trung đoàn 235 pháo cao xạ
Trung đoàn 235 pháo cao xạ
chiến đấu bảo vệ cầu Long Biên
chiến đấu bảo vệ cầu Long Biên

Generate time = 0.1631498336792 s. Memory usage = 1.93 MB