Gia tri luong giac cua mot cung tiet 2

Bài 2: Giá trị lợng giác của một cung
Tiết: 55+56(PPCT)
1. Mục tiêu
1.1 Kiến thức:
- Hiểu đợc khái niệm gía trị lợng giác của một cung (góc);Bảng giá trị l-
ợng giác của các góc thờng gặp
- Hiểu đợc hệ thức cơ bản giữa các giá trị cơ bản của một góc lợng giác
- Biết quan hệ giữa các giá trị lợng giác của các góc có liên quan đặc biệt:
bù nhau, phụ nhau, đối nhau, hơn kém nhau

- Biết ý nghĩa hình học của tan và côtang
1.2 Kĩ năng
- Xác định đợc giá trị lợng giác của một góc khi biết số đo của nó
- Xác định đợc dấu của các giá trị lợng giác của cung AM khi biết điểm
cuối M nằm ở các cung khác nhau
- CM các đẳng thức lợng giác vận dụng các đẳng thức lợng giác
1.3 T duy và thái độ
- Phát triển t duy lôgíc
- Cẩn thận chính xác
2. Chuẩn bị ph ơng tiện dạy học
2.1 Thực tiễn
- Kiến thức về các tỷ số lợng giác từ 0
0
đến 180
0
trong hình học 10
2.2 Phơng tiện
- SGK, GA, thớc kẻ compa, mô hình đờng tròn lợng giác
3. Phơng pháp
- Dùng phơng pháp gợi mở vấn đáp dựa voà phơng pháp trực quan thông
qua hoạt động t duy
4. Tiến trình bài học và các hoạt động
Tiết 56
Ngày soạn:
Ngày dạy:
Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ
HĐHS HĐGV
1a: Có vì -1<-0,7<1
1d: Không vì:
5
2
>1
Cho biết kết quả của bài tập 1a,1- Vì
sao có kết quả đó
Vẽ đơng tròn lợng giác minh hoạ
Hoạt động 2: CM các đẳng thức
HĐHS HĐGV
Tìm sin

=?
cos

=?
Biến đổi đi đến kết quả
Sin
2
x+cos
2
x=1
1+tan
2

=
2 2
2 2
sin cos 1
cos cos


+
=
Với
2
k


+
tan

.cot

=1 .
Tổng hợp điều kiện
( )
2
k
k Z
k
+


-Gợi ý học sinh dựa vào hình 53 và
định lí pitago
- Hớng dẫn học sinh cách CM khác
- Tìm điều kiện để đẳng thức đúng
- Lu ý tại sao phảI dùng điều
kiện
k


- Hớng dẫn các bớc tiến hành
tổng hợp điều kiện trên đờng
trong lợng giác
2
kHoạt động 3: Làm các ví dụ
HĐHS HĐGV
Ví dụ 1: Cho cos

=3/5 với
2


< <
. Tính sin

Ví dụ 2: Cho cot

=-4/5 với
3
2
2


< <
. Tính sin

và cos

Giải:
Ví dụ 1: KQ:
4
sin
5
4
sin ( )
5
loai==


Ví dụ 2:
sin
5
41


=
cos

=
4
41
Chia nhóm học sinh : Tổ 1+2 làm
ví dụ 1
Tổ 3+4 làm ví dụ 2
GV: Hớng dẫn học sinh chọn các
công thức có liên quan đến tìm sin

- Dựa vào điều kiện đề bài để
loại trừ các công thức
- Quan sát các hoạt động của tổ,
có thể hớng dẫn học sinh khi
hoạt động theo nhóm
- GV cần chú ý cho học sinh dấu của
các giá trị lợng giác loại các giá trị
không phù hợp
Hoạt động 4: Xây dng các công thức của các công thức các cung có liên
quan đặc biệt
HĐHS HĐGV
- Học sinh có thể tìm đợc
Các công thức đó suy ra từ các
hình ảnh dới sự hớng dẫn của GV
a. Các công thức góc đối nhau
b. Các công thức các góc phụ
nhau
c. Các công thức các góc bù nhau
d. Hơn kém nhau

Ví dụ :
Tính
cos(
11
4

)=cos(
2
3 ) cos( ) 2 ) cos
4 4 4 2


= = =
tan(32
/ 6

)
sin(-1180
0
)
- Chia nhóm mỗi tổ một trờng
hợp
- Hớng dẫn học sinh xác định
điểm cuối của cung (

) va
(-

)
- Dựa vào hình ảnh trực quan cua đ-
ờng tròn lợng giác để suy ra các công
thức
- Cần lu ý chỉ xác định giá trị l-
ợng giác của sin và cos . Từ đó
suy ra của tan và cot
- Có thể giúp đỡ học sinh vẽ đ-
ờng tròn lợng giác đối với góc
phụ nhau
- Giả thích nhận xét trong các tr-
ờng hợp
- Kết luận : Suy ra cách nhớ
cos đối sin bù ,phụ chéo khác
pi tan
- -GiảI thích từng câu trong cách
nhớ đối với các trờng hợp tơng
tự
- Hớng dẫn học sinh tìm ra kết
quả thông qua các phép biến
đổi và các công thức đã học
- Các ví dụ còn lại coi nh bài tập
về nhà
Hoạt động 5: Củng cố
- Nhắc lại các đẳng thức lợng giác
- Nhắc lại các công thức của các cung cố liên quan đặc biệt và giải thích
các từ trong các nhớ trong mỗi trờng hợp
- Bài tập về nhà : 3,4,5 (SGK)

Generate time = 0.055254936218262 s. Memory usage = 1.93 MB