Chó Sói và Cừu trong thơ ngụ ngôn La Phông Ten

I. Tìm hiểu chung
I. Tìm hiểu chung
1.Tác giả và tác phẩm
1.Tác giả và tác phẩm
a.Tác giả(1828-1993) là triết gia, sử gia, nhà
a.Tác giả(1828-1993) là triết gia, sử gia, nhà
nghiên cứu văn học Pháp, viên sĩ viên hàn lâm khoa
nghiên cứu văn học Pháp, viên sĩ viên hàn lâm khoa
học Pháp. Là tác giả của công trình nghiên cứu văn
học Pháp. Là tác giả của công trình nghiên cứu văn
học nổi tiếng laphôngten và thơ ngụ ngôn.
học nổi tiếng laphôngten và thơ ngụ ngôn.
Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của laphông ten
Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của laphông ten
H.Ten
H.Ten


b.Tác phẩm:
b.Tác phẩm:
- Đây là công trình nghiên cứu gồm 3 phần, mỗi phần
- Đây là công trình nghiên cứu gồm 3 phần, mỗi phần
lại chia thành nhiều chương
lại chia thành nhiều chương
- Văn bản nghệ thuật này trích từ chương II, phần II
- Văn bản nghệ thuật này trích từ chương II, phần II
của công trình.
của công trình.

2.
2.
§äc vµ gi¶i thÝch tõ khã
§äc vµ gi¶i thÝch tõ khã

3.Thể loại và phương thức biểu đạt
3.Thể loại và phương thức biểu đạt


?
?
Văn bản chó sói và cừu trong thơ ngụ
Văn bản chó sói và cừu trong thơ ngụ
ngôn của Laphông ten được viết theo kiểu
ngôn của Laphông ten được viết theo kiểu
văn bản nào?
văn bản nào?

A.Nghị luận xã hội
A.Nghị luận xã hội

B.Nghị luận văn chương.
B.Nghị luận văn chương.

C.Nghị luận một vấn đề tưởng đạo lí.
C.Nghị luận một vấn đề tưởng đạo lí.

D.Nghị luận về một sự việc hiện tượng.
D.Nghị luận về một sự việc hiện tượng.
Nghị luận văn chươngCó ý kiến cho rằng văn bản Chó sói và cừu ....có thể chia làm 3
Có ý kiến cho rằng văn bản Chó sói và cừu ....có thể chia làm 3
phần
phần
A.Trích đoạn bài thơ của Laphôngten.
A.Trích đoạn bài thơ của Laphôngten.
B.Hình tượng con cừu.
B.Hình tượng con cừu.
C.Hình tượng con chó.
C.Hình tượng con chó.
Nhưng cũng có ý kiến khác lại cho là văn bản chỉ làm hai phần
Nhưng cũng có ý kiến khác lại cho là văn bản chỉ làm hai phần
A.Hình tượng con cừu qua cách nhìn của Laphông ten và Buyphông.
A.Hình tượng con cừu qua cách nhìn của Laphông ten và Buyphông.
B.Hình tượng con sói qua cái nhìn của Laphông ten và Buyphông.
B.Hình tượng con sói qua cái nhìn của Laphông ten và Buyphông.
Nêu ý kiến của mình.
Nêu ý kiến của mình.
4. Bố cục
4. Bố cục
ý kiến thứ hai là đáp án đúng.
ý kiến thứ hai là đáp án đúng.

II. Tìm hiểu chi tiết.
II. Tìm hiểu chi tiết.
1. Hình tượng con cừu.
1. Hình tượng con cừu.
a. Cái nhìn của Buy phông
a. Cái nhìn của Buy phông


?
?


Viết về loài cừu Buy phông có cái
Viết về loài cừu Buy phông có cái
nhìn như thế nào (dựa trên yếu tố nào)
nhìn như thế nào (dựa trên yếu tố nào)
-
-
Dựa trên những đặc điểm cơ bản của chúng:
Dựa trên những đặc điểm cơ bản của chúng:
( Ưa lối sống bầy đàn, trí tụê chậm chạp, đần
( Ưa lối sống bầy đàn, trí tụê chậm chạp, đần
độn không có khả năng thích ứng với xung
độn không có khả năng thích ứng với xung
quanh, phản ứng theo bản năng bắt chước,
quanh, phản ứng theo bản năng bắt chước,
không có ý thức tự vệ, không biết trốn tránh kẻ
không có ý thức tự vệ, không biết trốn tránh kẻ
thù....)
thù....)

Generate time = 0.062172174453735 s. Memory usage = 1.93 MB