Bài 32: Cách mạng công nghiệp ở Châu ÂuCách mạnh công
nghiệp là gì?
Cuộc CM kĩ thuật trong sản
xuất, là bước nhảy vọt trong
sự phát triển của lực lượng
SX (TBCN) từ SX công
trường thủ công sang SX cơ
khí.

1. Cách mạng công nghiệp Anh:
1.1. Những tiền đề của cuộc CM công nghiệp
1.2. Những thành tựu chủ yếu
2. Cách mạng công nghiệp ở Pháp, Đức
2.1. Ở Pháp
2.2. Ở Đức
3. Hệ quả của cách mạng công nghiệp
3.1. Về kinh tế
3.2. Về xã hội
4.Hỏi & đáp:
Nội dung chính của bài học hôm nay

Tại sao CMCN
lại diễn ra đầu
tiên ở Anh?

Cách mạng nổ ra sớm.

Kinh tế TBCN phát triển: Vốn – Tư
bản, nhân công, KT

Có hệ thống thuộc địa rộng.
Vào thế kỷ XVIII, nước Anh có
đầy đủ ba điều kiện để tiến
hành cách mạng công nghiệp :
1.1. Những tiền đề của cuộc CMCN.
1. Cách mạng công nghiệp ở
Anh

Cách mạng công
nghiệp
Anh đạt được những
thành tự chủ yếu gì?
1.2. Những thành tựu chủ yếu
1. Cách mạng công nghiệp ở Anh
-Công nghiệp nhẹ.
-Công nghiệp nặng.
-Giao thông vận tải.
Những thành tựu chủ yếu của công nghiệp nhẹ:

Diễn ra đầu tiên trong ngành dệt

Máy kéo sợi Gienny
Xa quay tay

-1764, Giêm-Hagrivơ phát minh ra máy kéo sợi Gienny.

Máy kéo sợi Gienny


Máy kéo sợi của Ác-crai-tơ
Ác-crai-


-Năm 1769, Ac- crai – tơ phát minh ra máy kéo sợi chạy bằng sức nước

Năm 1771, xưởng dệt đầu tiên ra đời ở Anh.
Xưởng dệt

Máy kéo sợi cải tiến của Crôm-tơn
Crôm-tơn

Năm 1779,dựa trên ưu điểm của máy Gien-ni và máy của Ác-crai-tơ,
Crơm-tơn cải tiến ra máy cho ra sợi nhỏ đẹp và bền.

Máy hơi
nước
Giêm
Oát

Năm 1784, Giêm - Oát phát minh ra máy hơi nước

Máy hơi nước của Giêm Oát

Ét-Mơn Cac-rai

-Năm 1785, Ét-Mơn Cac-rai đã
chế tạo được mày dệt chạy bằng
sức nước đưa năng xuất tăng 40
lần so với dệt tay.

Nhà máy dệt bằng sức nước

Generate time = 0.18745303153992 s. Memory usage = 1.93 MB