Bài 20: Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Trường đại học Hà Tĩnh
Trường đại học Hà Tĩnh
Trường THCS Yên Trấn
Trường THCS Yên Trấn
Giáo dục công dân 8
Giáo dục công dân 8
Bài 20:
Bài 20:


Hiến pháp nước cộng hoà xã hội chủ
Hiến pháp nước cộng hoà xã hội chủ
nghĩa Việt Nam (Tiết 2)
nghĩa Việt Nam (Tiết 2)
Giáo viên hướng dẫn: Lương Thị Hoàng Anh
Sinh viên thực hiện: Phan Hồng Phúc

II. Nội dung bài học
II. Nội dung bài học
2. Nội dung cơ bản của Hiến pháp năm
2. Nội dung cơ bản của Hiến pháp năm
1992
1992
a.
a.
Hiến pháp 1992 được thông qua ngày nào?
Hiến pháp 1992 được thông qua ngày nào?
Gồm bao nhiêu chương? Tên của mỗi chương?
Gồm bao nhiêu chương? Tên của mỗi chương?
b.
b.
Bản chất của nhà nước ta là gì?
Bản chất của nhà nước ta là gì?
c.
c.
Nội dung của Hiến pháp 1992 qui định về
Nội dung của Hiến pháp 1992 qui định về
những vấn đề gì.
những vấn đề gì.

a. Hiến pháp 1992 được thông qua
a. Hiến pháp 1992 được thông qua
ngày nào? Gồm bao nhiêu chư
ngày nào? Gồm bao nhiêu chư
ơng? Tên của mỗi chương?
ơng? Tên của mỗi chương?

Hiến pháp nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt
Hiến pháp nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt
Nam đã được quốc hội nước cộng hoà xã hội
Nam đã được quốc hội nước cộng hoà xã hội
chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 15 tháng 4
chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 15 tháng 4
năm 1992.
năm 1992.

Hiến pháp 1992 gồm có 12 chương.
Hiến pháp 1992 gồm có 12 chương.

b. Bản chất của nhà nước ta là gì?
b. Bản chất của nhà nước ta là gì?

Hiến pháp năm 1992
Hiến pháp năm 1992
Điều 2.
Điều 2.


Nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt
Nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt
Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tất cả
của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tất cả
quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà nền
quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà nền
tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân vơí
tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân vơí
giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức.
giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức.

c. Nội dung của Hiến pháp 1992 qui
c. Nội dung của Hiến pháp 1992 qui
định về những vấn đề gì?
định về những vấn đề gì?

Nội dung của Hiến pháp 1992 qui định về những
Nội dung của Hiến pháp 1992 qui định về những
chế độ
chế độ
-
Chế độ chính trị
Chế độ chính trị
-
Chế độ kinh tế
Chế độ kinh tế
-
Chính sách xã hội, Giáo dục, Khoa học, Công nghệ
Chính sách xã hội, Giáo dục, Khoa học, Công nghệ
-
Bảo vệ tổ quốc
Bảo vệ tổ quốc
-
Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân
Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân
-
Tổ chức bộ máy nhà nước
Tổ chức bộ máy nhà nước

=>
=>
Kết luận
Kết luận

Hiến pháp là đạo luật quan trọng của
Hiến pháp là đạo luật quan trọng của
nhà nước.
nhà nước.

Hiến pháp điều chỉnh những quan hệ cơ
Hiến pháp điều chỉnh những quan hệ cơ
bản nhất của một quốc gia, định hướng
bản nhất của một quốc gia, định hướng
cho đường lối phát triển kinh tế, xã hội
cho đường lối phát triển kinh tế, xã hội
của đất nước.
của đất nước.

Generate time = 0.071633100509644 s. Memory usage = 1.93 MB