Đề kiểm tra lịch sử 9 HK I

Hoàng Công Dũng Hoà Bình
đề kiểm tra học kì i
môn : lịch sử 9
(Thời gian làm bài 45 phút)
i/ Trắc nghiệm.( 3 điểm )
( Hãy khoanh tròn vào câu trả lời mà em cho là đúng nhất )
Câu 1 (0,5 điểm ) Hơn 27 triệu ngời chết, 1710 thành phố,70.000 làng mạc bị tàn
phá., là tổn thất nặng nề của quốc gia nào trong chiến tranh thế giới thứ hai:
A. Pháp C. Nhật Bản
D. Đức D. Liên Xô
Câu2.( 0,5 điểm ) Quốc gia giành độc lập sớm nhất ở châu phí năm 1945 là:
A. An giê - ri. C. Ghi - nê bit xao.
B. Ai Cập. D. Ăng - gô - la.
Câu 3.( 0,5 điểm ) Sau chiến tranh thế giới thứ hai, những nguyên nhân nào đã khiến nớc
Mĩ vơn lên chiếm u thế tuyệt đối về mọi mặt trong thế giới t bản?
A.Thu đợc nhiều lợi nhuận do buôn bán vũ khí và hàng háo cho các nớc tham chiến.
B. Nớc Mĩ ở xa chiến trờng nên không bị chiến tranh tàn phá.
C. Đợc yên ổn phát triẻn sản xuất.
D. Cả ba ý trên.
Câu 4.( 0,5 điểm ) Dựa trên các tên viết tắt sau hãy viết tên đầy đủ các tổ chức của Liên
hợp quốc đang hoạt động tai việt nam :
+ UNICEF:
+UNDP: +FAO:

+UNESCO:
+ WHO:.
Câu 5.( 1 điểm ) Nhân vật nào dới đây đã tiến hành công cuộc cải tổ ở Liên Xô vào năm
1985?
A. Xta-lin.
B. Góoc- ba- chốp.
C. En-xin.
D. Pu-tin.
II/ Tự luận ( 7 điểm )
Câu 1. ( 3 điểm ) Hãy nêu nguyên nhân ra đời và mục tiêu hoạt động của tổ chức
ASEAN ?
Câu2.( 4 điểm ) Hãy nêu những thành tựu chủ yếu về khoa học kĩ thuật của Mĩ sau
năm 1945 và tác động của những thành tựu đó đối với sự phát triển của nớc Mĩ ?
Hoàng Công Dũng Hoà Bình
Hớng dẫn chấm học kì I
Môn Lịch sử 9
I/ Trắc nghiệm ( 3 điểm )
Câu 1 Đáp án ( 0,5 điểm )
Câu 2 Đáp án ( 0,5 điểm)
Câu 3 Đáp án ( 0,5 điểm)
Câu4 Đáp án ( 0,5 điểm)
Câu5 Đáp án ( 1 điểm)
II/ Tự luận ( 7 điểm )

Generate time = 0.12429809570312 s. Memory usage = 1.93 MB