Bài 27 : Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953 - 1954)


Chào mừng qúy thầy cô giáo và các
em học sinh
về dự tiết học hôm nay

KIỂM TRA BÀI CŨ
KIỂM TRA BÀI CŨ
Em hãy cho biết âm mưu của Pháp – Mó
Em hãy cho biết âm mưu của Pháp – Mó
trong việc thực hiện kế hoạch Na - va
trong việc thực hiện kế hoạch Na - va
?
?
ĐÁP ÁN
ĐÁP ÁN
Thực dân Pháp – Mó đònh xoay chuyển
Thực dân Pháp – Mó đònh xoay chuyển
cục diện trên chiến trường
cục diện trên chiến trường

WELCOM TO
Lòch söû 9


Bài 27 :
CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN
QUỐC CHỐNG THỰC DÂN PHÁP
XÂM LƯC
KẾT THÚC (1953 – 1954)
III. HIỆP ĐỊNH GIƠ-NE-VƠ VỀ CHẤM DỨT CHIẾN
TRANH Ở ĐÔNG DƯƠNG (1954)
1. Hoàn cảnh và tiến trình của hội nghò
a) Hoàn cảnh :
- Bước vào Đông Xuân 1953 – 1954 ta vừa đấu tranh quân sự, vừa đấu tranh ngoại
giao.
- Hồ Chủ Tòch tuyên bố : “sẵn sàng thương lượng, nếu thực dân Pháp thiện chí”

Bài 27 :
CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN
QUỐC CHỐNG THỰC DÂN
PHÁP XÂM LƯC
KẾT THÚC (1953 – 1954)
III. HIỆP ĐỊNH GIƠ-NE-VƠ VỀ CHẤM DỨT CHIẾN
TRANH Ở ĐÔNG DƯƠNG (1954)
b) Tiến trình hội nghò :
- Ngày 8/5/1954 hội nghò khai mạc
1. Hoàn cảnh và tiến trình của hội nghò

Bài 27 :
CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN
QUỐC CHỐNG THỰC DÂN
PHÁP XÂM LƯC
KẾT THÚC (1953 – 1954)
III. HIỆP ĐỊNH GIƠ-NE-VƠ VỀ CHẤM DỨT CHIẾN
TRANH Ở ĐÔNG DƯƠNG (1954)
b) Tiến trình hội nghò :
- Phái đoàn của ta do Phó thủ tướng
Phạm Văn Đồng dẫn đầu
1. Hoàn cảnh và tiến trình của hội nghò
- Thành phần gồm có : Liên Xô, Anh,
Mó, Pháp, Trung Quốc và các nước
Đông Dương

Bài 27 :
CUỘC KHÁNG CHIẾN TOÀN
QUỐC CHỐNG THỰC DÂN
PHÁP XÂM LƯC
KẾT THÚC (1953 – 1954)
III. HIỆP ĐỊNH GIƠ-NE-VƠ VỀ CHẤM DỨT CHIẾN
TRANH Ở ĐÔNG DƯƠNG (1954)
b) Tiến trình hội nghò :
- Cuộc đấu tranh rất gay gắt quyết liệt vì quan điểm
của ta và Pháp không thống nhất
- Ngày 21/7/1954, hiệp đònh Gi-ne-vơ về chấm dứt
chiến tranh lặp lại hòa bình ở Đông Dương được kí kết
1. Hoàn cảnh và tiến trình của hội nghò

Generate time = 0.12316393852234 s. Memory usage = 1.93 MB